Felsefe Yazılı Soruları

Felsefe 11.sınıf 1.dönem yarıyıl 2.yazılı yoklama soruları karma sınav ve cevapları

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MANYAS ANADOLU LİSESİ   1.DÖNEM FELSEFE DERSİ 2.YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI

Öğrencinin  Adı-soyadı :……………………………………Sınıfı:……………..No:……….

 A)Aşağıdaki ifadelerin sonuna ifadeler doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız.(Her soru 2puan)

1)Felsefe terimi etimolojik olarak “philia”, “sophia” sözcüklerinin birleşiminden oluşur ve “bilgeliği sevme” anlamına gelir .(…………….)

2)Felsefenin temel problem alanları “Epistemoloji, ontoloji ve aksiyolojidir”.(…………)

3)Bilginin oluşum sürecinde “algılama, anlama, açıklama ve düşünme aktları etkilidir .(………………)

4Varlık kaçtır sorusuna “plüralist yaklaşım” ikidir(ruh ve madde) yanıtını vermiştir.(……………..)

5)Felsefede cevaplar sorulardan daha önemlidir.(……………….)

 

B)Aşağıda yer alan boşluklara uygun kelimeleri yazınız.(Her soru 4puandır)      (Farabi,İbniSina,Septizm,Sofizm,Egzistansiyalizm,Fenomenoloji,Gazali,ElKindi,Sanatbigisi,Teknikbilgi,Nesnel,Öznel,Ahlak,Din,Rasyonalizm,Pragmatizm,Bilimselbigi,Gündelikbilgi,Birinci,İkinci)

1)J.P. Sartre ve S. Kierkegaard……………………………………………………………………..akımının temsilcisidir.

2) Varlığı zorunlu ve mümkün varlık olarak ikiye ayıran filozof………………………………………………..

3)………………………Şüphesi ve sezgisiyle Descartes ve Bergson’u, etkileyen, kaynaklık eden İslam  düşünürüdür.

4)………………………………………………………………………gündelik bilgiler gibi hayatı kolaylaştırıcı etkiye sahiptir.

5)…………………..……..göre doğru bilgi mümkün değildir. Bu görüşün en önemli temsilcilerinden biride Gorgias’tır.

6)Felsefe ve sanat bilgisinin ortak özelliklerinden biride…………………………………………….olmasıdır.

7) İyi ve kötü kavramlarının yer aldığı alana ………………………………………………………………..felsefesi denir.

8)…………………………………………..göre tek gerçeklik uygulamada işe yarayan fayda sağlayandır.

9)Avrupalılar tarafından Farabi’ye …………………………………………….öğretmen unvanı verilmiştir .

10)Ferhat öğretmen 11A-11B VE 11C şubesi öğrencilerine dalından kopan elmanın yere düşme nedenini yer çekimi olarak açıklamış. Ferhat öğretmenin kullandığı bilgi türü……………………………………………………………………örnektir.

 

C)Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.(Her soru 5 puandır)

1)Aşağıdakilerden hangisi felsefe disiplinlerinden biri değildir?A)Etik B)Estetik C)Epistemoloji D) Ontoloji E)Dil bilim

2)Aşağıdakilerden hangisi felsefi bilginin özelliklerinden biri değildir?                                                                                     

A)Sorgulayıcı olma B)Akla dayalı olma C)Eleştirel olma D)Dogmatik olma E)Öznel olma

3)Yaşadığı dönemde toplum düzenini bozduğu, insanları yolda çıkardığı, Atina’nın tanrılarına karşı çıktığı için idama mahkum edilen filozof aşağıdakilerden hangisidir?                                                                                                                                                       

A)Aristoteles B)Sokrates C) Farabi D)Descartes E) Eflatun

4)Felsefeyi de filozofu da güle aşık bülbül gibi düşünün. Nasıl ki bülbülü gülünden ayırıp kafese kapattığınızda önce ötmeyi bırakıp bir zaman sonra da ölürse, felsefe de filozofta bilgiyi arama serüveninden koparılıp belli kalıplarla kısıtlanmamalıdır. Bu onların sonu olur. Bu parçada felsefe ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi dile getirilmeye çalışılmıştır?                                      

A) Felsefe toplumu etkileyen bazı sorunlardan etkilenir.

B) Bir çağa egemen olan görüşler, felsefi düşünceyi de etkiler.

C)Zamanımızda felsefe ile bilim arasında çok yakın bir ilişki vardır.

D)Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak felsefenin konuları da çeşitlenir.

E)Felsefe özgür, demokratik ortamlarda yaşar ve gelişir.

5)Bir birey kendine, bir ideoloji kendine,bir filozof kendine yönelmeli ve dıştan bir bakış açısıyla kendini analiz etmelidir ki, çıkmazlarını görüp onun üzerine akıl yürütsün. Bu durum felsefenin hangi özelliği ile ifade edilebilir?                                                    

A) Tutarlı olmaB) Öznel olmaC) Refleksif olma

D) Kümülatif olmaE)Tümel olma

6)Başımı döndürüyorum ve oğlumu görüyorum. Onun yalnızca benim hayal gücümün ürünü olduğu ve odadan çıktığımda yok olduğu yolunda bir argümanı savunmak güç, çünkü görünürde benim yokluğumda benden bağımsız bir hayat sürdürüyor. Parçada temellendirmesi yapılan akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Realizm B) İdealizm C) Düalizm D) Materyalizm E) Fenomenoloji

7)Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bireye sağladığı faydalardan biri olamaz?

A) Eleştiri yapma becerisini güçlendirir. B) Olaylara farklı açılardan bakabilmeyi sağlar.

C) Kişinin dünya görüşünü zenginleştirir. D) Disiplinli düşünme alışkanlığı kazandırır.

E) Bireyin deney ve gözlem yapma becerisini geliştirir.

8)Rüzgar üşüyen için soğuk, üşümeyen için sıcaktır. Ölüm, insan için kötü, mezar taşı satan için iyidir. Bu görüşe sahip bir filozof aşağıdakilerden hangisini savunamaz?                                                                                                                                                                         

A) İnsanın her şeyin ölçüsü olduğunu B) Kesin doğruların olamayacağını

C) Bilgilerimizin göreceli olduğunu     D) Herkesin algılarının farklı olabileceğini

E) Her şeyin mutlak olarak bilinebileceğini

9) Aşağıda verilen filozof çiftlerinden hangilerinin varlık hakkındaki düşünceleri birbiri ile çelişmez?

A)Platon-Marks    B)Hegel-DemokritosC) Farabi-Hobbes

D)Heraklietos-WhiteheadE)Aristo-La Mettrie

10)Aşağıdaki filozoflardan hangisi rasyonalizmin temsilcisi değildir?                                                                                                       

A) D.Hume         B) Platon         C) Aristo         D) Hegel    E) Farabi

11) Varlığı idea(Geist )olarak kabul eden diyalektik oluş süreci olarak tanımlayan filozof aşağıdakilerden hangisidir?      

A) Descartes   B) HobbesC) Hegel    D) Timon    E) Husserl

12)Herakleitos “Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Aynı insan aynı nehirde iki kez yıkanamaz.” sözleriyle aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapmıştır?

A)İdea B)Oluş C)GeistD)Töz E)Statik

Başarılar dilerim

Felsefe Grubu Öğretmeni (Ferhat YOLCU)

Word olarak buradan indiriniz

Felsefe 11.sınıf 1.dönem yarıyıl 2.yazılı yoklama soruları karma sınav ve cevapları

Bir yanıt yazın