Psikoloji Yazılı Soruları

2017-2018 Psikoloji Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Cevaplı Yoklaması

     ADI,SOYADI:                                                                                                                 

SINIFI,NO:    PSİKOLOJİ DERSİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 2. YAZILI SINAVI SORULARI

1-Film çeviren sanatçıları, yönetmenin direktiflerini, kameraman ve ışıkçıların hareketlerini izleyip film seti hakkında araştırma yapmak isteyen bir psikoloğun kullanması gereken metod aşağıdakilerden hangisidir?

Biyografi

Deney

Test

Anket

Doğal gözlem

2-“4-36 aylık bebeklere, organlarının yerleri değiştirilmiş ve bir de gerçek insan yüzü maskeleri takılmış oyuncak bebekler gösterilmiş, denek olan bebeklerin bu maskelere baktıkları süreler ölçülerek dikkat araştırması yapılmıştır.dört aylık bebeklerde maskeye gösterilen dikkat süresi önceleri çok fazla iken, yaş ilerledikçe bir azalma görülmüştür.” Bu araştırmanın bağımsız değişkeni aşağıdakilerden hangisidir?

a Yaş

b Dikkat süresi

c Maske

d Organlardaki değişiklik

e Tekrar sayısı

3-Deneme sayısı ile hata miktarı arasındaki negatif korelasyon olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Deneme sayısı arttığında hata miktarı azalma gösterir.

Hata yapma, deneme yapmanın ön koşuludur.

Deneme yapanların sayısı arttığında, hata yapanların sayısı azalır.

Deneme sayısındaki artış hata miktarına olumsuz yansır.

Deneme ile hata miktarı arasındaki bir ilişkiden söz edilemez.

4-“Her bakımdan eşitlenmiş iki grup öğrenci üzerinde, bilgi birikiminin öğrenme performansına etkisini araştırmak için bir deney yapılmıştır. Gruplardan birisi konu ile ilgili altyapısı olmayan öğrencilerden seçilmiştir. Aynı konu, aynı hoca tarafından her iki gruba da aynı ortamda anlatıldığı halde, bilgi bakımından altyapısı olmayan grubun başarısı diğer gruptan düşük olmuştur.” Bu deneysel çalışmada, ‘bağımsız’ ve ‘bağımlı’ değişken, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

Başarısı – Ortam

Öğretmenin performansı – Başarı

Güdülenme – Öğrenme performansı

Bilgi birikimi – Öğrenme düzeyi

Bilgi birikimi – Ortam

5-“Koşullara ve deneklere müdahale edilmeksizin, kendiliğinden oluşmuş koşullarda gerçekleşen davranışların gözlemlenmesine ‘doğal gözlem’ denilir.” Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğal gözlem örneğidir?

Düşünmenin beynin işlevlerinden olup olmadığını saptamak

Düşünme ile dil arasındaki ilişkinin düzeyini belirlemek

Çevreye uyumu artıran nedenleri araştırmak

Otobüs durağında bekleyen yolcuları izlemek

Çocuğun grup içindeki etkinliğini ölçmek

 

6-“Bir psikolog iş yerindeki verimi artırmak için;

– yemek arasında klasik müzik çalınması

-çay molalarının sıklaştırılması

– Ayın elemanı türünden ödüllendirici uygulamaların gerçekleştirilmesi önerilerinde bulunmuştur.”

Bu durum psikolojinin alt dallarından hangisiyle ilgilidir?

Eğitim psikolojisi

Endüstri psikolojisi

Danışmanlık psikolojisi

Sosyal psikoloji

Klinik psikoloji

7-“Dedikodu yapan bir kişinin davranışının nedenini; belirli bir toplumsal çevrede yetişmesine ve belirli konularda bu çevreden etkilenmiş olmasına bağlayan ve ‘ Dedikoduculuk yaşadığı çevre koşullarına en uygun davranış biçimidir.’ şeklinde açıklayan psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Davranışsal yaklaşım

Biyolojik yaklaşım

Hümanist yaklaşım

Bilişsel yaklaşım

Psikodinamik yaklaşım

8-“Mesleğe yeni başlayan bir gazeteci, ilk röportajını yaparken karşısındaki kişiye soracağı bazı soruları unutmuş ve bu durumdan aşırı rahatsız oluştur. Ancak aynı gazeteci daha sonra birçok kere bu durumu yaşadığında aynı rahatsızlığı hissetmemiştir.” Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?

Duyusal uyum

Aşırı uyarılma

Yetersiz uyarılma

Duyarsızlaşma

Dengelenme

9-“Ardarda yanıp sönen ışıkları hareketli olarak algılama fiziksel illüzyona, yerdeki bir bez parçasını fare olarak algılama ise psikolojik illüzyona örnektir.” Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

Psikolojik illüzyon her bireyde aynı şekilde gerçekleşir.

Psikolojik illüzyonda olmayan bir uyarıcı algılanır.

Fiziksel illüzyon her bireyde aynı biçimde görülür.

Fiziksel illüzyon yetersiz uyarılma durumunda ortaya çıkar.

Psikolojik illüzyon sadece aşırı uyarılma sonucu oluşur.

 

10-“Öğretmen sınıfa girdiğinde öğrencileri, öğrencilerin oturduğu sıraları, tahtayı, panoyu ve bunun gibi bir çok öğeyi parça parça değil bir bütün olarak algılar.” Bu parça aşağıdakilerden hangisini örneklemektedir?

Algıda seçicilik

Algıda organizasyon

Algıda değişmezlik

Algıda yanılma

Algıda şekil – zemin ilişkisi

 

11-“Yapılan bir araştırmada, ‘ Bşarmkiçnçlşmakgrekir’ cümlesindeki sözcüklerin harflerinin eksik olmasına rağmen deneklerin bu cümleyi ‘Başarmak için çalışmak gerekir’ şeklinde okuduğu görülmüştür.” Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

Algıda tamamlama

Algıda değişmezlik

Algıda gruplama

Algıda seçicilik

Algıda bütünlük

 

12-“Tahtadaki yazı- tahta”, “melodi-şarkı sözü” arasındaki ilişkide bazen tahtadaki yazıyı bazen de tahtayı önce algılarız. Bazen melodiyi bazen de şarkı sözünü algılarız.”Bu örnekler aşağıdaki algısal süreçlerden hangisiyle açıklanır?

Algıda değişmezlik

Algıda seçicilik

Zaman algısı

Halüsinasyon

Şekil-zemin algısı

13-İşçi davranışları ve verimlilik psikolojinin daha çok hangi alanıyla ilgilidir?

a) Klinik b) Endüstri c) Eğitim       d) Adalet   e) Suç

14-“Bir kişi yaptığı yemeğe her zamankinden daha az tuz eklediğinde yemeğin tadındaki değişimi algılamayabilir. Ancak yemeğe normal ölçünün oldukça üzerinde tuz koyarsa yemeğin çok tuzlu olduğu anlaşılabilir.” Buna göre, organizmanın uyarıcının şiddetindeki değişmeyi ayırt edebildiği noktayı aşağıdakilerden hangisi açıklar?

Duyum eşiği

Aşırı uyarılma

Üst eşik

Yetersiz uyarılma

Farklılaşma eşiği

15- I.Bir terzinin bir elbisedeki dikiş hatasını hemen fark etmesi

II. Bir şizofreni hastasının olmayan sesleri duyması

III. Bir gencin iyi bir meslek edinmek için üniversiteye hazırlanması

IV. Bir kişinin saatlerce karanlık ve sessiz bir odada kalması

Bu örneklerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Yetersiz uyarılma

Halüsinasyon

Algıda seçicilik

Fiziksel illüzyon

Toplumsal güdü

16-“Beynin kendisine gelen duyu verilerini işleyerek anlamlı hale getirme kapasitesi sınırlıdır. Bu nedenle beyin, belirli uyarıcıların etkisi altındayken bunların arasından yalnızca bir kısım uyarıcıyı işleyerek anlamlı hale getirir, diğerlerini algılama dışında tutar.” Bu parçada söz edilen durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

Farklılaşma eşiği

Algıda değişmezlik

Algıda seçicilik

Zaman algısı

Algıda tamamlama

 

17-Üniversite sınavlarına hazırlanan bir genç caddede yürürken otobüs durağındaki “lise” levhasını “üniversite” olarak okumuştur.

 Örnekteki psikolojik durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Psikolojik illüzyon

Sanrı

Fiziksel illüzyon

Engellenme

Duygusal çatışma

18-Bütün gün evde hiçbir iş yapmadan boş boş oturmak, bütün gün ağır bir işte çalışmak kadar insanı yorar. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Uyarım

Motivasyon

Dengelenme

Aşırı uyarılma

Yetersiz uyarılma

19-Aşağıdaki algı yanılmalarından hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

Suya batırılan çubuğu kırık görme

Tren raylarını uzakta birleşiyor görme

Gece çöp tenekesini köpek sanma

Telefon direklerini uzaklaştıkça küçülüyor sanma

Uzaktaki nesneleri yakındakilere göre daha küçük görme

20-Duvara asılı duran resimlerin, panoların daha önce dikkat çekmesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

Şekil – zemin

Algıda benzerlik

Derinlik algısı

Algıda değişmezlik

Algı yanılsaması

21-Bir üniversite öğrencisi, bazı psikolojik sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla, psikolojik danışmana başvurmuş ve bu sorunlarını anlatmıştır. Psikolog bu öğrenciye belli testler uygulamış ve diğer yandan da ailesiyle, arkadaşlarıyla olan ilişkilerini öğrenmek amacıyla bu insanlardan bilgi edinmiştir.

Bu parçada psikolog, yaptığı araştırmada hangi yönteme başvurmuştur?

A) Doğal gözlem B) Vak’a incelemesi C) Korelasyon

D) Anket E) Görüşme

22-Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin amaçlarından biri değildir?

a) Kişinin kendisini tanımasını sağlama

b) Olası psikolojik rahatsızlıkların nedenlerini önceden kestirebilme

c) Toplumsal olayları tahlil etme

d) Kişinin davranışlarını kontrol etme

e) Bireylerin davranışlarını etkileme

23-Davranış kavramı, doğrudan gözlenemeyen ancak ölçülebilen zihni süreçleri de ifade eder.

Aşağıdakilerden hangisi, bu açıklamaya örnek bir davranıştır?

A-)  Gök gürültüsüyle irkilme

B-)  Telefon numarasını hatırlamaya çalışma

C-)  Bir müzik eşliğinde dans etme

D-)  Şarkı dinlerken elle tempo tutma

E-)  Acı bir haberle piyanonun tuşlarına sertçe basma

ile başarısız olma

24-“Hoşa giden durumlarda zaman su gibi akıp giderken, istenmeyen durumlarda bir türlü geçmek bilmez.” Bu durum aşağıdaki algısal süreçlerden hangisiyle ilgilidir?

Derinlik algısı

Algıda değişmezlik

Algıda seçicilik

Zaman algısı

Şekil-zemin algısı

 

25-Aşağıdaki boşluk doldurma sorularını cevaplayınız? (1×4=4 puan)

Bireyin toplum içindeki davranışlarını inceleyen psikoloji alt dalı sosyal psikoloji‘dir.

Daha önceden bildiğimiz nesnelerin farklı görünmelerine rağmen bizim onları aynı şekilde algılayışımıza algıda değişmezlik adı verilir.

Organizma tarafından yapılan her türlü eyleme DAVRANIŞ denir.

Psikodinamik yaklaşıma göre kişiliğin bölümleri İD ,EGO ,SÜPER EGOdur.

NOT: HER SORU 4 PUAN DEĞERİNDEDİR.

cevap anahtarı için buraya tıklayın

 word olarak buradan indiriniz

Bir yanıt yazın