Felsefe Yazılı Soruları

Felsefe dersi 1.dönem 2.yazılı yoklama soruları cevaplı sınavı 2017-2018

Felsefe dersi 1.dönem 2.yazılı soruları 2017-2018 eğitim öğretim yılı

Soru1: Bilgi türleri nelerdir yazınız?

Cevap: Gündelik(emprik) bilgi

             Felsefi bilgi

             Bilimsel bilgi

            Sanatsal Bilgi

            Dinsel bilgi

           Teknik bilgi

 

Soru2: Felsefenin iyonyada ortaya çıkış nedenleri nelerdir?

Cevap: -İyonyanın zengin olmasından dolayı artı ürünün olması,yanı refah düzeyinin yüksek olması dolayısı ile boş zamanın fazlalığı

Ege Bölgesinin MÖ 600′lü yıllarda dünyanın ticaret merkezi olması, Ege kıyılarındaki her koyun zengin birer liman kenti olması

 Ticaret dolayısıyla kültürel alışverişin, dolayısıyla bilgi alış verişinin yoğun olması

Özgür düşünce ortamının olması; hiç kimsenin dil, din veya ırkından dolayı yadırganmadan her türlü fikrin özgürce tartışılabilmesi

 ilk demokratik yönetimlerin bu bölgelerde başlaması ve yayılmsı.

-Mitolojilerin yetersizliği ve aklın açıklamalarının mitlerin yerini alması 

Soru3:Felsefenin temel problem alanları nelerdir?

Cevap: Ontoloji(varlık felsefesi)

            Aksiyoloji (Değer felsefesi)

            Epistemoloji (Bilgi felsefesi)

 

Soru4: Felsefedeki ilkler nelerdir?

a-Felsefe tarihinin ilk filozof olarak kabul edilen kimdir? Thales

b-Felsefe kavramını ilk kullanan filozof kimdir? Pythagoras(Pisagor))

c-Metafizik kavramını ilk kullanan filozof kimdir? Andronikos i.ö. 1. yüzyılda

d-Ontoloji kavramını ilk kullanan filozof kimdir? Wolff

e-Felsefenin ilk problem alanı nedir?  Varlık(doğa)felsefesi-arke sorunu

 Soru5:Rasyonalizm ile Emprizmin temel farkı nedir açıklayınız?

Cevap: Rasyonalizm bilginin tamamen aklın ürünü olduğunu kabul ederken; emprizim rasyonalizmin tam tersi olarak bilginin akla değil , yaşantı sonucu tecrübe ve deneyimlerle elde edildiğini savunur.

Soru6: Kritisizm hakkında bilgi veriniz?

Cevap: Kritisizim (eleştricilik) görüşünün savunucusu I. Kant’tır.  Kant’a göre bilginin kaynağı ne tek başına rasyonalizmin dediği gibi akıl , ne de emprizmin dediği gibi deneyimdir. Bilgi bir yanı ile akla bir yanı ile deneyime dayanır. Bilgi İlk verilerini deneyimden alır, bunlara son şeklini akıl  verir. Bu bakımdan Kant bilginin elde edilişi konusunda ikicidir.(dualisttir)

Soru7: Metafizik nedir  bilgi veriniz?

Cevap: Kısaca duylar dünyasının, yanı algılanabilen dünyanın dışında kalan, sadece düşünülebilen şeylerdir. Bunlar tanrı,ruh, ölümsüzlük, gibi doğa üstü düşünsel varlıkları kapsamaktadır.

Soru8: Karl Marx ile Hegelin diyalektiği arasındaki farkı belirtiniz.

Cevap:  Karl Mark diyalektiğin başlangıcını, her şeyin temeli olan maddeden başlatır ve tüm soyut şeylerin maddeye dayandığını ifade ederken

Hegel ise diyalektiği başlangıcını, her şeyin temelini  geist yada tin(ruh) olarak kabul eder. Ve tüm duyulur,alıgılanabilir şeylerin geist denen şeyin tez-antitez ve sentez sürecinin sonunda var olduğunu savunur.Yani iki düşünürün diyalektiği taban tabana zıtlık içerir.

Soru9:  Herakleitosun varlık anlayışını açıklayınız.

Cevap: Herakleitos’a göre her şey akar ve sürekli değişir.Ana madde olarak gördüğü Ateş bir an için bile hareketsiz kalmayan bir maddedir.

“Aynı ırmaklara girenlerin üzerinden farklı sular akar”

Karşıtların savaşı, oluşun zorunlu ve tek şartıdır. Eğer karşıtlıklar arasındaki savaş olmasaydı hiçbir şey olmazdı. Kozmos karşıtlıkların savaşının meydana getirdiği bir uyum harmonia dır:

“Karşıt olan şeyler bir araya gelir ve uzlaşmaz olanlardan en güzel uyum doğar. Her şey çatışma sonucunda meydana gelir.”

Varlıkların meydana gelişi ancak birbirlerine zıt olan ve bundan ötürü birbirlerini devam ettiren zıtların çatışmasına bağlıdır. Herakleitos savaşın her şeyin babası ve kralı olduğunu; kimini tanrı, kimini insan olarak ortaya çıkardığını; kimini köle, kimini özgür kıldığını söyler. Herakleitos, tanrılarda, insanlarda yok olsun o kavga diyen ozanı kınıyor. Çünkü pes ve tiz sesler olmazsa uyum olmazmış, birbirine karşıt erkek ve dişi olmazsa canlı varlıklar olmazmış.

Soru10:  Aşağıda verilen akımların savunucularından birer tane yazınız.

Taoizm: Lao Tzu (Lao-tse)ihtiyar bilgin

Nihilizm: Georgias

Rasyonalizm: Platon

Pragmatizm: Dewey-james

Fenomenoloji: E. Husserl

indirmek için alttaki linki tıklayınız

Felsefe dersi 1.dönem 2.yazılı yoklama soruları cevaplı sınavı 2017-2018

Bir yanıt yazın