Felsefe Yazılı Soruları

11.Sınıf Felsefe 2017-2018 1.Dönem 1.Yazılı Test Soruları ve cevapları Sınavı

11.Sınıf Felsefe 2017-2018 Eğitim Yılı 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

                                              SORULAR

1-) Felsefe hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)Bütün zamanlar için geçerli bilginin peşinde değildir

B)Bilgiye sahip olmaktan ise bilgiye ulaşma amacındadır

C)Cevaplardan daha çok sorular önemlidir

D)Kendini bilim verileri ile sınırlandırılmıştır

E)Bilgelik yolunda manevi bir zevk vermektedir

2-) Filozof kesin bilgileri ya da mutlak hakikatleri sahip olduğunu düşünen bir kişilik değildir. Bilgeliği ve bilgiyi seven onun peşinde olan bilgiyi arayan ele geçirmek için çaba harcayan kişidir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi filozofun amacını belirten bir seçenektir?

A) Hakikati aramak       B)Gerçeğin bilgisine sahip olmak C) Topluma faydalı olmak

D) Bilgiden yararlanmak       E)Farklılığını duyurmak.

3-) Filozof ortaya koyduğu sistemini aklın ve mantığın genel kontrolü altında oluşturur ve geliştirir: Bu durum felsefi düşüncede aşağıdakilerden hangisini sağlar?

A)Bilgi birikimi oluşturmasını    B) inançlara bağla kalmasını    C)Kendi içinde tutarlı olmasını

D)Rasyonelliğin dışına çıkmasını  E)Geleneklerin içinde kalmasını

4-) Filozofun elinde bilim adamının kullandığı ölçme aletleri yoktur, onda bilimlerde olduğu gibi teknolojinin sanayinin çıkmasını bekleyemeyiz. Bu karşılaştırmadan felsefenin bilimden hangi bakımdan farklı olduğu sonucu çıkarılabilir?
A) Kendini Salt düşünce ile sınırlama     B)Bütün görüşlere ele alma   C) Gerçeğin bilgisini arama

D) Bilgi birikimi sağlama  E)Doğruya sahip olma

5-) Aşağıdakilerden hangisi bilim ile felsefenin farklarından birisi değildir ?
A) Bilimler nedenleri araştırırken , felsefe niçinleri araştırır
B)Felsefe öngörü sağlar ama bilimdeki kadar değildir
C) Bilimlerin sonuçları kesin , felsefenin sonuçları tartışmalıdır
D) Bilim yığılarak ilerleyen bilgidir , felsefe yalnızca yığılan bilgilerdir
E) Bilim olanı incelerken , felsefe olması gerekeni ince

6-) Aşağıda verilmiş olan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ?
A) Güzeli ortaya koyma çabası olan , sanatçı ile yöneldiği nesne arasındaki ilişkiden ortaya çıkan bilgi türü Sanatsal bilgidir
B) Özne ile nesne arasındaki ilişkinin sınırlı bir konuda ve belli bir yöntemle her zaman geçerli sonuçlara için amaçlı kurulan bilgi türü Bilimsel bilgidir
C) Doğada olup biten olayları neden sonuç ilişkisiyle genellemeler yaparak açıklayan bilim Doğa bilimleridir
D) Konusu doğada bulunmayan insan zihninin soyutlama gücü ile kavramları inceleyen bilim Formel bilimdir
E) İnsanın ve toplumların tarihsel gelişim sürecinde yapıp ettiklerini inceleyen bilim Felsefi bilgidir

7-) Aşağıda verilen görüşlerden hangisi yada hangileri doğru bilginin mümkün olduğunu savunmaktadır?

I-Pragmatizm

II-Entuisyonizm

III-Kritisizm

IV-Fenomenoloji

A)Sadece III        B) I.III.IV      C)I.II.III

D)II.IV                 E)I.II.III.IV

😎 felsefe sistemleri filozoflara bağlı bir söylem olarak ortaya çıkar Her filozof varlık hakkındaki görüşünü kendine özgü bir düşünce dizgesi içerisinde ortaya koyar. Bu parça felsefenin hangi niteliğine dayanak yapılabilir?

A) subjektiflik   B) sistemlilik   C) evrensellik

D) eleştirellik E) tutarlılık

9-)-felsefede zihnin kendisi üzerine dönen bir hiç düşünme söz konusudur.
-felsefe daha çok edinilmiş bilgiler üzerinde düşünmeye onları soruşturmaya yönelir.Bu bilgiler felsefenin hangi özelliği ile ilgili olduğu söylenebilir?

A)sistemli olması  B)refleksif olması  C)tutarlı olması

D)eleştirel olması   E)evrensel olması

10-) -felsefe yaşamın amacını sorgulama ve bu sorgulamanın sonucuna uygun yaşamaya yönelten disiplindir.
-felsefenin amacı sadece kuramsal bilgi vermek değil ama aynı zamanda doğru davranışlarda bulunmanızı sağlamak ahlaklı yaşamın yollarını öğrenmektir. Bu bilgilerde felsefenin hangi yönü vurgulanmaya çalışılmıştır?

A) tutarlılığı B)birikimliği C) işlevselliği

D)öznelliği    E)evrenselliği

11-)Aşağıda verilmiş olan özelliklerden hangisi bilimi felsefeden farklı kılan özelliklerden biridir?

A)birikimsel olması   B)eleştirel olması

C)olgusal olması   D)rasyonel olması

E)sistemli olması

12-)Bilimsel bilgide değerlere bağlı şekillendirilen bir yönelim yoktur. Bu bakımdan bilim insanı daha iyi insan olma bakımından yüksek değer ve erdemli olmanın yolunu asla ve asla göstermez. Bu parçada bilimsel bilgi ile ilgili özelliklerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) sistemli ve yöntemli olmasını

B)uygulanabilir sonuçlar vermesi

C)olması gerekeni belirlenmemesi

D)genel bilgilere ulaşması

E)birikimli olarak ilerlemesi

13-)Daha önceden kazanılmış bilgiler üzerine bir bilgi türüdür.  Felsefede Zaten hazır olan Bilgiler, Evren, insan ve değer alanında yeniden ele alınarak yoğurulur.  Bu parçada felsefi bilginin hangi özelliği vurgulanmıştır?

A)olgulara dayanma zorunluluğu yoktur B) evrenseldir

C) yığılımlıdır D)geneli kucaklar E)çelişki içermez

14)Algılar kişilere göre değişir. Eğer bilgi sadece algıdan ibaret olsaydı nesnel bir bilgiye sahip olma imkanı olmayacaktı. Bu durumda bilginin sadece algıdan ibaret sayılması aşağıdaki bilgi türlerinden hangisinin imkânını oradan ortadan kaldırır?

A) Bilimsel bilginin B)dinsel bilginin C)sanatsal bilginin

D)gündelik bilginin   E)felsefi bilginin
15-)felsefe tarihi içerisinde yer alan septik filozoflar bir şey hakkında “doğrudur ya da yanlıştır” gibi şeyler ileri sürmezler. Bu açıklamaya göre septiklerin aşağıdaki tavırlardan hangisinin takınması beklenebilir?

A)kesin hükümlerde bulunmak

B)yargıları askıya almak

C)her şeyi var olarak kabul etmek

D)sezgilere dayalı açıklamalarda bulunmak

E)aklın ışığında bilgileri ulaşmaya çalışmak

16-) Varlığa ilişkin bilgilerimizin göreceli olduğunu savunan sofist akımına göre aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir?

A) insanın gerçeğin bilgisine deneyimler yoluyla erişebildiği

B)aklın doğru bilgiye ulaşmamızı sağladığı

C) Varlığın doğru bilgisine ulaşmanın İmkansız olduğu

D)Algılarımızın temelinde sezgisel yaşantıların bulunduğu

E)Bir bilginin doğruluğu yaşamda bize sağladığı fayda ya göre ölçüldüğü

17-)Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bilimsel bilgi ,felsefi bilgi ve sanatsal bilginin ortak özellikleridir?

A)sistemlilik     B)öznellik    C)yaratıcılık

D)birikimlilik   E) öngörülülük

18-)filozof bir ölçüde merakının ve hayrettin’in esiri olan bir şahsiyettir. Yukarıdaki cümleye göre filozoflar nasıl bir düşünme sistemine sahiptirler? A)Değer yargılarına uygun davranma

B)Toplumsal olaylardan etkilenmeme

C)Anlamsız ve saçma düşünme

D)Olanı olduğu gibi kabul etmeme

E)Sorgulamalarından olanı olduğu gibi kabul etme

19-)Dünyada insan yerleşiminin bulunduğu çok daha eski yerler olmalarına rağmen felsefenin ortaya çıkışı iyonya’da görülmektedir. Felsefenin iyonyada ortaya çıkışının nedenleri arasında aşağıda verilmiş olanlardan hangisi yoktur?
A)Halkın gelir düzeyinin yüksek olması

B)İyonyanın Kültür Merkezi olması
C)Mitolojilerin artık insan ihtiyaçlarına karşılık verememesi
D)Demokrasinin ve özgür düşüncenin olması
E)Eğitim düzeyinin yüksek bir Merkez olması

20-)Felsefenin temel disiplinleri aşağıdaki hangi seçenekte bir arada doğru olarak verilmiştir?

A)Aksiyoloji -Estetik -epistemoloji
B)Estetik -teoloji -Ontoloji
C)Ontoloji -epistemoloji -aksiyoloji
D)Metafizik Ontoloji aksiyoloji
E)Estetik metafizik epistemoloji

 

CEVAPLARINIZI “ FORMA” İŞARETLEYİNİZ

 

Ad/Soyad:

Sınıf/No  :

Başarılar Dilerim

 

Ziya Özcan

felsefe grubu öğretmeni

 

Cevap Anahtarı

1D-2A-3C-4A-5B -6E-7E-8A-9B-10D-11C-12C-13C-14A-15B-16C-17C-18D-19E-20C

Felsefe WORD OLARAK BURADAN İNDİR Dersi 1.dönem 1.yazılı

Bir yanıt yazın