Demokrasi Yazılı Soruları

2018-2019 Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Sınavı Yeni Müfredat

2017-2018 Eğitim Yılı Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı 

    SORULAR

1.)Geçmişten günümüze insan haklarının gelişim süreci değişik toplum ve zamanlarda gerçekleşmiştir . Bu gelişim kronolojisi (yani tarihsel sıralaması) hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A)Hammurabi Kanunları -Kanuniesasi -Magna Carta

B)Tanzimat Fermanı-Kanuni Esasi-1924 anayasası

C)Hammurabi Kanunları-Magna Carta-1924 anayasası

D)Magna Carta-Hammurabi kanunları-Veda Hutbesi

E)1921 Anayasası-Kanuni Esasi-İnsan Hakları Bildirgesi

2.)”Sahip olduğum bu hakların tamamı evrenseldir .” Cümlesindeki “Evrensel” kavramının anlamı ve açıklaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A)Nesnel olması                B)Tüm insanlığa ait olması

C)Topluma özgü olması   D)Gelişmiş toplumlara ait olması

E)Topluma göre farklılık göstermesi

3.) Demokrasi ile yönetilen bir ülkede yaşıyorsanız aşağıda verilen insan haklarından hangisi diğerlerinden daha değerli olmak zorundadır?

A)Seçme hakkı    B) Eğitim hakkı   C) Sağlık hakkı

D) İnanç Hakkı E)Yaşam hakkı

4.) Milletvekillerinin, milletvekili maaş artışını öngören yasa değişikliğine direnç göstermeden kabuledebiliyorken, kadına şiddet, bireysel silahlanmaya hayır veya yolsuzlukların önlenmesi gibi yasaların çıkarılması konusunda oldukça direnç göstermeleri veya reddetmeleri en çok aşağıdakilerin hangisinde ters düşmektedir?

A) yasalara B) etik ilkelere       C) Cumhuriyete D)Aanayasaya     E) yaşam hakkına

5.) Devlet benim” ifadesi aşağıda verilmiş olan yönetim biçimlerinde hangisini ifade eder?

A)Monarşi          B)Cumhuriyet      C)Doğrudan demokrasi D)Aristokrasi      E)Teokrasi

 6.) Demokratik vatandaşlık bilincine sahip bir vatandaş olarak aşağıdakilerden hangisini yaparsınız?

A) Olaylara karşı duyarlı olurum

B)Hak ve özgürlüklerimin farkında olurum

C)Görev ve sorumluluklarımı bilirim

D)En doğru yöntem ile tepki gösteririm

E)Hepsi

7.) Birey devlet ve toplum işlerine katılır, kendisini asla geri çekmez, farkındalığı üst seviyededir.

Yukarıda tanımı yapılmış olan birey tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sosyal vatandaş    B)pasif vatandaş    C)Aktif vatandaş

D)Özgür vatandaş     E)Otoriter vatandaş

8.) Sorumluluk ve sosyal değerlere sahip olan bir vatandaş aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A)Yöneticilerin ayırıcı tutumlarını fark eder

B)Sokağın estetik olmayan görüntüsünü fark eder

C) Ses ve ışık kirliliğinden rahatsız olur

D)Bitki ve hayvan türlerinin neslinin devam etmesi için gerekeni yapar

E)Var olan sorunlara işbirliği içinde yaklaşmayı reddeder

9.) Sınıfta Demokrasi kavramını tartışan öğrenciler. Ali : “arkadaşlar hoşumuza gitmeyen şeyler var ama yöneticiler bir şeyler düşünecektir.”  Leyla: “ Asıl sorun yöneticilerde ama Seçimler yaklaştı onların sonu da yaklaştı.” Hasan: “ Evet 2019’da başkanlık gelirse her şey düzelir, Türkiye uçacak uçacak.” Bu konuşmayı yapan öğrenciler hangi vatandaşlık türünü temsil etmektedir?
A)Sorumlu vatandaş    B)Pasif vatandaş    C)Aktif vatandaş

D) Bilinçli vatandaş E)Demokratik vatandaş
10.)Bireyin sahip olduğu sorumluluğun artması ya da yaptıklarından sorumlu tutulması için aşağıdaki özelliklerden öncelikle hangisine sahip olması gerekir?

A) Özgürlük      B)Bilgi       C)Vicdan

D)Erdem          E)Toplumsal bilinç

11.) Demokrasilerde devletin sahip olduğu sınırsız gücü kötüye kullanımını engelleyen mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

A) İktidar       B) Sivil toplum    C)Güçler Ayrılığı İlkesi

D)Bilinçli vatandaşlık        E)Parlamento

12.) Eğitim seviyesi ,ekonomik düzey, ırk, cinsiyet ayrımı olmaksızın herkesin seçimlerde aynı oy değerine sahip olmasına ne denir?

A) Gizli oy       B)Genel ve eşit oy     C)Seçmen oyu

D)Açık oy         E)Serbest oy

13.) Almanya’da yapılan seçimlerde bir parti tek başına hükümet kurma yeter sayısına ulaşmadığı için 3 parti bir araya gelerek hükümeti korumuştur. Almanya’nın kurmuş olduğu hükümet aşağıdaki özelliklerden hangisi ile ifade edilir?

A)Çoğunlukçuluk      B) Cumhuriyet     C) Çoğulculuk

D) Doğrudan demokrasi E)Parti hükümeti

14.) Aşağıda verilen özelliklerden hangisi doğrudan demokrasinin özellikleri arasında yer almaz?

A) Halk yönetim gücünü kendisi kullanır

B)Nüfusu az olan ülkelerde kolay uygulanır

C)Milletin temsilcisi olan vekiller yoktur

D)Memurların halkın görüşleri doğrultusunda hazırlamış olduğu yasa taslağını halk oylamasına sunar

E)Parlemento aldığı kararları halk oylamasına sunar

15.) Mecliste en çok vekil barındıran partinin hükümet kurulması aşağıdaki kavramların hangisiyle tanımlanabilir?

A) Çoğulculuk      B) Çoğunlukçuluk      C) Temsili demokrasi

D) Doğrudan demokrasi     E)Katılımcı demokrasi

16.) Aşağıda verilen yönetim biçimi ve özellikleri karşılaştırmasında hangisi yanlıştır?

A)Mmonarşi →tek kişi yönetimi

B) Oligarşi→ birkaç kişinin yönetimi

C)Demokrasi →halkın yönetime

D)Aristokrasi →dine dayalı yönetim

E)Totaliter →zor ve baskıya dayanan itaatkar yönetim

17.) Verilen özelliklerden hangisi başkanlık sisteminin özelliği değildir?

A)Bakanlar meclis dışında seçilebilir

B) Başkan bakanları azledebilir

C) Yürütmenin başı başkandır

D) Yürütme yasama teklifi veremez

E) Milletvekili bakan olduktan sonra vekilliğini devam ettirir

18.) İnsan hakları 1. derece 2 derece 3 derece ve 4 derece haklar olarak adlandırılmıştır. İnsanın sahip olmuş olduğu bu hakları ne zaman kazanır?

A)Doğumla       B)Vatandaşlık hakkı ile       C)Seçimle

D) Yasayla E)Mahkeme kararıyla

19.) Demokratik bir yönetimde aşağıdakilerden hangisinin yapılması beklenmez?

A) Seçimlerin güven içinde yapılması

B) İktidar sahiplerinin istediğini yapması

C)Sivil toplum örgütlerinin etkin olması

D) İnsan haklarına karşı saygılı olunması

E) İnsanın en değerli unsur olması

20.) Salbaş Anadolu Lisesi’nde formatör (Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni) olan öğretmenin adı nedir?

A) Murat Koçak   B) Seyithan Polat     C) Emine Özkil

D) Hüseyin Çankaya E) Meltem Mirici

Sevgili öğretmen arkadaşlar 20. soruyu değiştirip kullanınız.

İyi çalışmalar

AD-SOYAD:

SINIF-NO:

CEVAP ANAHTARI

1c-2b-3e-4b-5a-6e-7c-8e-9b-10a-11c-12b-13a-14e-15a-16d-17e-18a-19b-20b

Demokrasi yazılı sorularını word olarak buradan indiriniz

BAŞARILAR

ZİYA ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

Bir yanıt yazın