Mantık yazılı soruları

12.Sınıf Mantık Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Cevaplı 2017-2018 Sınavı

SALBAŞ ANADOLU LİSELİ MANTIK DERSİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.YARIYIL 1.YAZILI SORULARI

                                                                 SORULAR

1-)Mantık için aşağıdakilerden hangisi söylendiğinde doğru olmaz?

A)Doğru düşünme yöntemidir

B)İçerik değil biçim önemlidir

C)Olması gerekeni ele alan (normatif) bir alandır D)Doğruluk değerini sorgularken deney ve gözlem i kullanır

E)Kendine özgü araştırma yöntemleri vardır.

2) Aşağıda verilenlerden hangisi Terim değildir?

A) su B) motor     C) ancak

D)akıl        E) Tilki

3-)-Salbaşta lise olduğu için eğitim düzeyi yüksektir.

-Yüzüncüyılda lise olduğu için eğitim düzeyi yüksektir.

-Şakirpaşa’da lise olduğu için eğitim düzeyi yüksektir. Gibi öncülleri sıralayan biri aşağıdaki akıl yürütme türlerinden hangisini örneklendirmeye çalışmaktadır?

A) Tümdengelim B)Tümevarım C)Analoji D)Özdeşlik           E)Üçüncü halin imkansızlığı

4-)Deney ve gözleme başvurmaksızın sadece akıl yolu ile doğruları temellendirme çalışması aşağıdaki kavramların hangisiyle açıklanır?

A) Akıl yürütme B)Bilgi doğrusu C)Sonuç D)Mantık doğrusu    E)Tutarsızlık

5-)En az bir yargı bildiren ve doğruluk değeri taşıyan ifadeleri önerme denir. Aşağıda verilenlerden hangisi önerme değildir?

A)15 x 3= 30                 B)Güneş siyahtır

C)Umarım kazanırsın   D)Kanarya papağan türüdür   E)Lisemiz güzeldir

6-)Kelaynak ya kuştur ya da değildir. Eğer Kelaynak kuş ise başka bir şey değildir. Başka bir şey ise kuş değildir . Yukarıdaki örnek aşağıda verilenlerden hangisini örneklendirmektedir?

A) Yeter sebep ilkesi B)Özdeşlik ilkesi

C)Çelişmezlik ilkesi       D)Analoji

E)Üçüncü halin imkansızlığı ilkesi

7-)Öne sürülen bir önermenin doğruluğunun nedeni başka bir önermedir. Mesela “bütün insanlar ölür.” önermesi “ziya ölür” önermesinin nedenidir. yani onu temellendirir.

Yukarıdaki açıklama hangi düşünme ilkesini örnekler?

A)Çelişmezlik ilkesine   B)Yeter sebep ilkesine

C)Özdeşlik ilkesine       D)Amaçlılık ilkesi

E)Üçüncü halin imkansızlığı

 😎 “Kedi “kavramının zihinde onu karşılayacak bir karşılığı vardır. Bu karşılık kedi kavramının neliğidir. Zihin dışındaki kediler ise kedi kavramının gerçek liğidir. Bundan dolayı nelik ile gerçeklik birbirine indirgenemez. Bu açıklamaya dayanarak nelik kavramı aşağıdaki açıklamalardan hangisine karşılık gelir?
A)Bir varlığın özüne ait niteliklerdir

B)Birden çok varlığın ortak özelliğidir

C)Kavramın yalnız zihinde düşünülmüş halidir

D)Kavramın dil ile ifade edilmesidir

E)Bir kavramın tamamını ifade etmesidir

9-)Aşağıda verilen kavramların karşılarına nelik gerçeklik ve kimlik özelliklerinden hangisini ya da hangilerini karşıladıklarını işaretleyiniz

Peter Pan              İshak Paşa Sarayı       kanarya

 

ANelikKimlikGerçeklik
BNelikNelik -Gerçeklik -KimlikNelik -gerçeklik
Ckimlikkimlikkimlik
Dnelik kimlikkimlik gerçekliknelik
EGerçeklikGerçeklikGerçeklik

10-)Varlık terimi insan teriminin içleminde yer alır. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

A)Her İki terimin Kaplamı aynıdır

B)İnsan teriminin Kaplamı varlık teriminden daha büyüktür

C)İnsan teriminin kaplamı canlı teriminin kaplamından büyüktür

D)Varlık teriminin içlemi insan teriminin içleminden daha azdır

E)Bu kavramlar arasında içlem kaplam ilişkisi yoktur
11-) Somut terim: Eğer bir kavram bir nesneye ya da bir varlığa işaret ediyorsa somut terim olarak adlandırılır. Açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi somut bir terimdir?

A)Dürüstlük     B) Çaydanlık     C) Sinsilik

D) Güzellik E) İyilik

12-) Bir terimin içlemi o terimin adlandırdığı nesnelerin ortak özelliklerinin tamamını işaret eder. Açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinin içlemi diğerlerinden daha fazladır?

A) Beslenen B)Varlık         C)Bitki

D) Çiçek E) Menekşe
13-) “Ceren arabada indiği için annesi kızdı.” Yukarıdaki cümlede kaç terim vardır?

A) 2    B) 3     C) 4     D) 5       E)6

 14-) Bazı canlılar insandır. Ancak her insanın iyi olduğu söylenemez, Tıpkı Melahat gibi. Yukarıdaki açıklamada Aşağıdaki kavramlardan
hangisinin karşılığı yoktur
?

A) Genel    B)Tikel             C)Tekil

D)Kollektif          E)Tümel

15-) Aşağıda verilenlerden hangisi nelik olamaz? A)Büyümek           B)Korkmak       C) Düşünmek

D)Koşmak             E)Üremek
16-) Aşağıdaki kavramların hangisi ya da hangileri genel kavramdır?

I-Dünya

II-İnsan

III-Ağaç

IV-Aristo

V-Kuş

A)II-III-V   B)III-V   C)I-II-III-V  D) I-IV  E)II-III

 

17-) Aşağıdaki kavramlardan hangisi nitelik(özellik) yönünden diğerlerinden farklıdır?

A)Özdeşlik           B)Yeter sebep    C) Analoji

  1. D) Üçüncü halin imkansızlığı E)Çelişmezlik

 18-) Aşağıda verilmiş olan Porphyrius Ağacına göre DUYGULU kavramının  yakın cinsi ve uzak cinsi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Akıllı-Canlı B)Duygulu-Varlık    C) Cismi olan-Varlık

D)Canlı-Cismi olan   E)Cansız –Duygusuz

 19-) Mantık biliminin kurucusu olarak kabul edilen ve çalışmalarını organon adlı eserde toplayan düşünür kimdir?

A)Platon          B)Sokrates      C) Husserl  D) Descartes E) Aristotales

20-) Aşağıda verilenlerden hangisi beş tümelden biri değildir?

A)Kimlik              B)Tür            C) Cins

D)Özgülük           E) Ayırım

AD/SOYAD:

SINIF/NO:

CEVAP ANAHTARI

1D-2C-3B-4D-5C-6E-7B-8C-9B-10D-11B-12E-13D-14D-15C-16A-17C-18D-19E-20A

word olarak buradan indiriniz

ZİYA ÖZCAN

F.G.Ö.

Bir yanıt yazın