Felsefe Yazılı Soruları

Demokrasi ve İnsan Hakları 9.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2020-2021

               Demokrasi ve İnsan Hakları 9.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2020-2021

                                                      SORULAR

        Aşağıda verilen soruları D  ve Y yazarak cevaplandırınız(Her soru 3 puan)

1)Özgürlüğümüzü başkasının özgürlüğünün başladığı yere kadar kullanmalıyız.(     )

2)Demokratik toplumların temel değerlerinden biri farklılıklara saygıdır.(     )

3) Başkanlık sisteminde Bakanlar Kurulu milletvekilleri arasında seçilir.(     )

4) Demokrasilerde Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesi geçerlidir.(     )

5)Demokrasinin doğduğu yer olan eski Yunan sitelerinde yarı doğrudan demokrasi modeli uygulanmıştır. (     )

 Aşağıda verilen kelimeleri boşluklardaki uygun yerlere yerleştiriniz.(Her soru 3 puan)

Demokrasi ve İnsan Hakları 9.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2020-2021

Vatandaşlara – çoğunluğu – siyasi partiler – çoğulculuk –  eşit  – adalet  –  eşitlik

 1)Farklı fikirlerin parlamentoda temsil edilmesini sağlayan …………………………………dır.

2)Seçimlere katılan partiler…………………………. sağlayarak iktidar olurlar.

3)Demokrasilerde esas olan ilke …………………………….. ilkesidir.

4)Her insan hakları bakımından ………………………………….doğar.

5)………….demokrasilerde gerekli ancak yetersizdir. Demokrasilerde asıl olan………………tir/dır.

6)İdareciler ……………………………………………karşı sorumludurlar .

Aşağıda verilen tanım ve kavramları eşleştiriniz.(Baştaki harfi kavramın başındaki parantezin içine yazınız)  Her soru 1 puandır. 

A-Ülkeyi yönetenler, bütün eylem ve icraatlarında kanunlara uymakla yükümlüdür(   ) Demokratik vatandaş
B-Bireysel ve toplumsal sorumluluklar alabilen, toplumsal yaşam içinde etkin olan kişidir(   ) Hukukun üstünlüğü

Test sorularını doğru seçeneği işaretleyerek cevaplayınız(Her soru 5 puan)

1)Demokrasi sözcüğü hangi anlama gelmektedir?

A) Halk yönetimi B)devlet gücü C)Adalet D)Milli irade             E)eşitlik

2)Orta Çağ’da demokrasinin gelişmesine önayak olan ve başlangıcı sayılan en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) senedi ittifak B)Magna Carta C)Tanzimat Fermanı   D)Veda Hutbesi            E)1. Meşrutiyet

3) Türk tarihinde demokrasinin ilk adımı sayılabilecek olay aşağıdakilerden hangisidir?

A)1.Meşrutiyet     B)2.Meşrutiyet    C)senedi ittifak           D)Tanzimat Fermanı    E)Islahat Fermanı

4)Demokrasi tarihimizin en önemli gelişmeleri olan:

  1. Meşrutiyet
  2. Meşrutiyet
  3. Islahat Fermanı
  4. Tanzimat Fermanı

Gelişmelerinin Oluşum sırası yani kronolojisi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A)Tanzimat Fermanı-1.Meşrutiyet-2.Meşrutiyet-Islahat Fermanı

B)1.Meşrutiyet 2.Meşrutiyet-Islahat Fermanı-Tanzimat Fermanı

C)Islahat Fermanı-Tanzimat Fermanı-1.Meşrutiyet-2 Meşrutiyet
D)Tanzimat Fermanı-Islahat Fermanı-1.Meşrutiyet-2. Meşrutiyet

E)1.Meşrutiyet-Tanzimat Fermanı-Islahat Fermanı-2.Meşrutiyet

5) Devletin güç kullanma unsurları vardır. Bu unsurlar aşağıdaki kavramların hangisi ile ifade edilir?

A)kolluk kuvvetleri       B)tüm kurumlar

C)Polis Teşkilatı          D) bekçi

E)Yasama yürütme yargı

6) Devletin güç kullanma yetkisini birbirinden bağımsız organlara verilmesine ne ad verilir? A)Güçler birliği            B)hukuk devleti

C)güçler ayrılığı          D)demokrasi

E)Cumhuriyet

7) Bireylerin gönüllü olarak katıldığı ve ortak amaca hizmet eden gruplar hangi kavram ile ifade edilir?

A)meclis           B)sivil toplum         C)seçim  D)laiklik            E)demokrasi

8) Aşağıda verilenlerden hangisi demokrasinin ilkelerinden biridir?

A) siyasi partiler     B)sivil toplum      C)çoğulculuk          D)seçim        E)hepsi

9) Anayasamızda yapılan son değişiklikle milletvekili seçilebilme yaşı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 25   B)30      C)21     D)20      E)18

10) Demokrasi ve insan haklarının egemen olduğu toplumlarda bazı ilkeler vardır. Bu ilkelerden birisi de …………..  ilkesidir. Bu ilkeye görev devlet tüm inançlara eşit mesafededir , devlet farklı inançları yasa ile güvence altına alır ve onların yaşama şansı bulmasını sağlar. Bu ilkenin egemen olduğu toplumlarda kimse inancından dolayı küçümsenemez ve kimseye inanç dayatılamaz.

Yukarıdaki açıklamaya göre noktalı yere aşağıdaki kavramlardan hangisi yazılmalıdır?

A)laiklik         B)Cumhuriyet       C)Demokrasi

D)Güçler ayrılığı     E)insan hakları

11) Demokratik bir yaşam kültürüne sahip toplumlarda demokrasi ile gelişen bazı temel değerler vardır. Aşağıdakilerden hangisi Demokrasinin temel değerlerinden birisi değildir?

A) uzlaşma      B)tolerans       C)adalet

D)eşitlik               E)laiklik

12) Devlet için gerekli olan tüm kararların yurttaşlar tarafından alındığı, aracısız bir şekilde halkın halk tarafından yönetildiği demokrasi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Temsili demokrasi         B)Parlamenter sistem

C)Başkanlık sistemi          D)Doğrudan demokrasi

E)Yarı doğrudan demokrasi

13)Demokrasi tarihimizde ilk defa padişahın yetkilerini sınırlandıran ve tüm vatandaşlara can ve mal güvenliği veren demokratik hareketin ilk basamaklarından biri olan hareket aşağıdakilerden hangisidir?

A)Islahat Fermanı

B)Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması

C)Tanzimat Fermanı

D)Sened-i ittifak

E) 1. Meşrutiyet

WORD OLARAK BURADAN İNDİRİNİZ

CEVAPLAR İÇİN VİDEOYU TIKLAYINIZ

https://www.youtube.com/watch?v=ZgWe7eVWil4

BAŞARILAR DİLERİM

Ziya ÖZCAN

Felsefe Grubu Öğretmeni

Demokrasi ve İnsan Hakları 9.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2020-2021