AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ

Açık Öğretim Lisesi 2012 2.Dönem Psikoloji Dersi Soru ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi 2012 2.Dönem Psikoloji Dersi Soru ve Cevapları

 

1-) “ Yeni karşılaşılan durumların gereklerini düşünme ve yeni koşullara uyabilme gücüdür.”

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zeka     B) Kişilik    C) Stres     D) Engellenme

 2-) Jean Piaget’in kuramına göre zeka hangi yaşlara kadar hızlı bir gelişim gösterir?

A) 11-12   B)19-20   C) 20-45   D) 45-50

 

3-) Zeka yaşının takvim yaşına bölünüp , 100’le çarpılmasıyla elde edilen oran , aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A) Testin güvenirliği

B) Testin geçerliği

C) Zeka bölümü

D) Yönerge

4-) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir testin özelliklerinden değildir?

A) Güvenirliğinin yüksek olması

B) Uzman kişilerce uygulanıp değerlendirilmesi.

C) Norm grubuna göre standart normlarının saptanmış olması

D) Farklı kültürlere uygulanırken standart normlarının değiştirilmeden uygulanması.

5-) Kişiliğin , belirli uyarımlar karşısında ,öğrenilmiş ,pekiştirilmiş, benimsenmiş davranışlardan meydana geldiğini savunan kişilik kuramı hangisidir?

A) Öğrenme kuramları

B) Hümanistik ve varoluşçu kuramlar

C) Temel eğilim kuramları

D) Psikodinamik kuramlar.

 6-) Aşağıdakilerden hangisi S. Freud’un öne sürdüğü  kişiliği meydana getiren unsurlar arasında yer almaz?

A) Benlik  B) Klalıtım  C) Üst benlik D) Alt benlik

7-) Kişilik testlerinden olan projektif testlerin hazırlanma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bireylerin iç dünyasını dışa yansıtmak

B) İnsanın davranış alışkanlıklarını belirlemek.

C) Bireyin diğer insanlar üzerinde bıraktığı izlenimi ölçmek.

D) Bireyde çeşitli kişilik özelliklerinin ne derecede bulunduğunu saptamak.

😎 Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir insanda görülen bir özellik değildir?

A) Normal yaşamını sürdürebilmesi.

B) Sürekli ve aşırı kaygısı olması.

C) İlgi alanına giren konularda çalışması.

D) Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi.

 

9-) Ameliyat olması gereken bir hastanın hem ağrı çekmek istememesi hem de ameliyat olmaktan kaçınması durumunda  içine düştüğü kararsızlık , Aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

A) Yaklaşma-yaklaşma çatışmasına

B) Yaklaşma-kaçınma çatışmasına

C) Kaçınma-kaçınma çatışmasına

D) Yüceltme-Savunma mekanizması

10-) Çocuğun boyunun yetmemesi nedeniyle masaya ulaşıp istediğini alamaması, engel türlerinden hangisine örnek oluşturur?

A) Ruhsal engel

B) Çevresel engel

C) Toplumsal engel

D) Bedensel engel

11-) Stres ile ilgili olarak verilen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Belirli düzeyde stres bir bakıma ihtiyaçtır.

B) Stres, iyi ve kötü stres olarak ikiye ayrılır.

C) Stres ,sadece çevresel etkenlere bağlı olarak gelişir.

D) Stres , organizmada fizyolojik ve psikolojik değişmelere neden olur.

12-) Uzun süre aynı türden olay  ve uyarıların etkisinde kalan organizmanın durumdan etkilenme derecesinin azalması , aşağıdaki kavramların hangisiyle ifade edilir?

A) Alışma    B) Engellenme   C) Çatışma    D) Psikomatik.

 

13-) Bir insanın alamadığı bir giysi için “ zaten iki gün sonra modası geçecekti.” Şeklinde açıklama yapması , psikolojik savunma mekanizmalarından hangisine örnek oluşturur?

A) Bastırma B) Yön değiştirme C) Özdeşim kurma D) Mantığa bürünme

14-) Aşağıdakilerden hangisi stresle baş etmeyi sağlayıcı bir yöntem değildir?

A) Olayların akılcı bir analizinin yapılması.

B) Düzenli bedensel egzersizlerin yapılması.

C) Çeşitli konularda aşırı derecede hırslı olunması.

D) Bazı olumsuz davranış biçimlerinin değiştirilmesi.

 

15-) Aşağıdakilerden hangisi anormal davranışların nedenlerinden değildir?

A) Kötü geçirilen çocukluk ve ergenlik dönemleri.

B) Başarılı toplumsal ilişkiler.

C) Edinilen kötü alışkanlıklar.

D) Stresli bir yaşam biçimi.

16-) Aşağıdaki kavramların hangisinin kelime anlamı yanlış verilmiştir?

A) Fobi-Çoklu kişilik

B) Obsession-Takınak

C) Amnezi-Hafıza kaybı

D) Hezeyan-Sabuklama

17-) Ruh hastalarının bir sahne eserinde kendilerine uygun rolleri sahnede oynayarak bilinçaltı tıkanıklıklarının giderilmesi ve yararlı bir biçimde bilinçaltının boşaltılmasını sağlar.

Yukarıda sözü edilen tedavi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A)İş terapisi    B) Psikodrama   C) Narkoanaliz D) Grup terapisi

 

18-)Bireylerin kişilere nesnelere , olaylara ve ortama olumlu yada olumsuz tepkide bulunma eğilimi hangisi ile adlandırılır?

A)İtaat             B)İkna             C)Tutum                      D)Sosyal Grup

 

19) Aşağıdakilerden hangisi uyma davranışını arttıran Faktörlerden değildir?

A)Grupta uzman yada saygın kişilerin olması

B)Grupta, bir konuda çok farklı görüşlerin olması

C)Grup üyeleri arasında yüz yüze ilişkilerin olması

D)Grubu oluşturanların sayısının artması

 

20) Kimlik oluşumu sürecini başarıyla gerçekleştirmiş bir insanda aşağıdakilerin hangisinin görülmesi beklenmez?

A)Kendi ruhsal durumunu tanıması

B)Aile ve toplumun beklentilerine ters düşen davranışlar sergilemesi

C)Hayatına bir takım değer yargılarının ve dünya görüşünün egemen olması

D)Yeteneği,bilgi ve becerilerine göre neler yapacağına karar vermesi

 

 

 

                                                                CEVAP ANAHTARI

1A-2A-3C-4D-5A-6B-7A-8B-9C-10D-11C-12A-13D-14C-15B-16A-17B-18C-19B-20B

 

 

Anahtarlar: Açık Öğretim Lisesi 2012 2.Dönem Psikoloji Dersi Soru ve Cevapları, cevap anahtarı, felsefe grubu dersleri,felsefe, sosyoloji,yanıtları,çözümleri,soruları,sorusu,download,İndir

Bir yanıt yazın