AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ

2012 Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem Felsefe Dersi Çıkmış Sınav Soruları ve Cevapları

2012 Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem Felsefe Dersi Çıkmış Sınav Soruları ve Cevapları

1-)İnsanın bireysel ve toplumsal yaşamdaki ahlaksal davranışlarla ilgili sorunları inceleyen felsefe dalı hangisidir?

A)Estetik     B) Etik      C) Ontoloji     D)Epistemoloji

2-)” İnsanın kendi eylemlerinin veya yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir.” Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A)Özgürlük    B) Erdem    C) Sorumluluk    D) Ahlak yasası

3-) Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel sorularından değildir?

A)Ruh ölümsüz müdür?

B)Ahlaki eylemin bir amacı var mıdır?

C)İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür?

D)Kişi vicdanı karşısında evrensel ahlak yasası var mıdır?

4-)” Görev ahlakı” anlayışını , ahlak felsefesi temeline alan filozof hangisidir?

 A)F. Nietzsche     B)H. Bergson    C) J. P. Sartre    D) I. Kant

5-) Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf düşüncesinde evrensel ahlak yasasını temellendiren düşünürlerden değildir?

A)Farabi     B)Mevlana     C)Yunus Emre     D) H. B. Veli

6-) Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin temel sorularından değildir?

A)Bürokrasiden vazgeçilebilir mi?

B)Egemenliğin kullanılış biçimleri nelerdir?

C)Ahlak yargılarının nitelikleri nelerdir?

D)Meşruiyetin ölçütü nedir?

7-)Siyaset felsefesinin temel kavramlarından olan “egemenlik” kavramının tanımı hangisidir?

A)Devletin iktidar gücünü hiçbir baskı olmadan kullanması.

B)Toplum yönetimi ile ilgili en geniş kurum.

C)Hukuk’a ,yasaya uygun olma.

D)Bireyin yasaya uygun isteği.

8-)Toplumları meydana getiren insanların her biri hangi kavramla ifade edilir?

A)Devlet      B)Birey      C)Toplum      D)Yönetim

9-)Aşağıdakilerden hangisi demokratik yönetimlerde görülen bir anlayış değildir?

A)Devlet, birey için var olan bir kurumdur.

B)Birey ancak devlet içinde güvence altında olabilir.

C)Devlet , bireylerin hak ve özgürlüklerini kullanabilmeleri için oluşturulmuştur.

D)Devletin menfaati için bireyin, bütün hak ve özgürlüklerini kullanması engellenmelidir.

 

10-)Teknolojinin insan yaşamı üzerindeki etkisine karşı uyarı niteliği taşıyan “yeni dünya” adlı ütopik eseri yazan roman yazarı hangisidir?

A)Georg Orwel     B)Thomas More     C)Aldous Huxley    D)Yusuf Has Hacip

11-)Platon, “yöneticiler filozof ya da filozoflar yönetici olmalı.”sözüyle yöneticilerin öncelikle hangi özelliğe sahip olması gerektiğini ileri sürmüştür?

A)Bilge olma    B) İtaatkar olma      C) Cesaretli olma     D) Çalışkan olma

12-)Estetiği, bağımsız bir araştırma alanı olarak ilk defa geliştiren Alman düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Platon  B) Immanuel Kant C) Benedetto Croce D) Alexander Baumgarten

13-)Aşağıdakilerden hangisi estetiğin temel kavramlarındandır?

A)Hakikat       B) Kutsal       C)Güzel        D) Bilgi

14-) “Beğeni yargıları insanların ortak estetik duygularına dayanmaktadır bu nedenle de insanlar arasında ortak estetik yargıların bulunduğu söylenebilir?

Yukarıdaki düşünceleriyle ortak estetik yargıların varlığını kabul eden düşünür hangisidir?

A)Hegel          B) Kant           C) Croce          D) Schiller

15-)Aşağıdakilerden hangisi sanatı oyun olarak açıklayan  yaklaşımın  görüşlerindendir?

A)Sanatta ve oyunda yarar gözetilmez.

B)Sanat ve oyun arasında hiçbir benzerlik yoktur.

C)Sanat, sanatçının nesneleri taklit etmesiyle ortaya çıkar.

D)Sanatçının yaratıcı gücü ,sanatın ortaya çıkmasında önemli rol oynar.

16-)Aşağıdakilerden hangisi, sanatın nesnelerin taklit edilmesiyle ortaya çıktığını savunan düşünürlerdendir?

A)Kant      B) Croce        C) Platon       D) Schiller

17-)”Genel olarak dinin doğası , dinsel inancın yapısı ve  anlamı, dinin insan yaşamındaki yeri gibi konuları ele alırken rasyonel olarak ele almak ,açıklamak,sorgulamak ve eleştirmek amacını taşır.”

Yukarıda açıklaması verilen kavram hangisidir?

A)Teoloji      B)Din felsefesi      C)Din      D)Ahlak felsefesi

18-)”Tanrının, kendi varlığını ve buyruklarını dolaylı ya da dolaysız olarak peygamberler aracılığıyla insanlara duyurmasıdır.”

Tanımı verilen kavran hangisidir?

A)İbadet         B)Vahiy          D)Kutsal        D) İman

19-)Tanrı’nın varlığı ya da yokluğunun bilinemeyeceğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A)Teizm      B) Ateizm       C)Panteizm      D)Agnostisizm

20-) Tanrı’nın varlığını kabul eden ama sürekli olarak evrene müdahale etmediğini ve akıl ile kavranabileceğini savunan; vahiy, elçi kader gibi kavramların  tümünü yadsıyan din öğretisi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Panteizm         B) Ateizm         C) Deizm           D) Teizm

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

1B-2C-3A-4D-5A-6C-7A-8B-9D-10C-11A-12D-13C-14B-15A-16C-17B-18B-19D-20C

 

Anahtarlar:2012 Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem Felsefe Dersi Çıkmış Sınav Soruları ve Cevapları indir, felsefe grubu sorusu,yanıtları,aöl,çözümleri, 2011-2012 eğitim öğretim yılı II.yarıyıl, sene sonu ,imtihan

Bir yanıt yazın