Felsefe Yazılı Soruları

11.sınıf felsefe dersi 1. dönem 1. yazılı soruları hazırlık

  1. sınıf felsefe dersi 1. dönem 1. yazılı soruları

1) felsefenin doğuşuna etki eden medeniyetlerden 5 tane yazınız

Cevap: Çin, İran, Hint, Sümer, Mısır

2 ) Heraklitos’un değişim düşüncesi hakkında bilgi veriniz.

Cevap: herakleyitos’a göre her şey değişimden ibaret olduğunu ifade eder.
Evren zırtların birliğinden meydana gelir, her şey karşıtıyla var olur , bir ırmakta iki defa yıkanılamaz sözü ile değişimin kaçınılmazlığını ve sürekliliğini vurgular.

3) sofistler ile Sokrates’in bilgi anlayışları arasındaki temel farkı belirtiniz.

Cevap: Sofistler bilginin doğruluğunun mümkün olamayacağını, bilginin kişiye, yere ve zamana göre değişkenlik göstereceğini savunur. Sokrates ise bilginin doğuştan var olduğunu, sorgulanarak açığa çıkarılabileceğini ,bundan dolayı bilginin değişmeyeceğini ve herkeste aynı şekilde var olduğunu savunur.

 4) Platon’un idealar kuramını Kısaca açıklayınız.

Cevap: Platon’a göre idealar gerçeklerin alanıdır. onlar değişmeyen, gelip geçici olmayan ,her şeyin ilk nedenleridir. bizim bu dünyada gördüklerimiz ideaların yansıması olan gölgelerden ibarettir. Yani bu dünya geçici , değişken, aldatıcı gölgeden başka bir şey değildir.

 

 5) Platon ve aristoteles’in varlık anlayışını karşılaştırınız.

Cevap: platon varlığı ayırırken, aristotales ayırmaz 

6)Tales ve demokritos’un ilk neden problemlerini Kısaca açıklayınız.

Cevap: Tales’e göre Evrenin İlk nedeni sudur. su tüm varlıkların nedeni ve ilk maddesidir. Çünkü tüm varlıklarda su vardır.

demokritos’a göre ise atom her şeyin ilk nedenidir. atomlar sonsuz, değişmez, boşluksuz yer kaplayan özelliktedir. atomların bir araya gelmesi doğumu ,atomların ayrılması ise ölümü ifade eder.

7)Hristiyan felsefesinin genel özelliklerinden 5 tane yazınız.

Cevap: Inanç merkezli görüşler ortaya çıkmıştır.

inancın akılla temellendirilmesi yapılmaya çalışılmıştır.

akıl ve inanç tartışmaları ön plana çıkmıştır.

inancın bilgiyi mümkün kıldığı düşüncesi egemendir.

Antik Yunan felsefesinden etkilenmiştir.

tanrının varlığı kanıtlanmaya çalışılmıştır.

kutsal metinlerin doğruluğu merkeze alınmıştır.

dinsel otoriteye karşı gelinmemesi gerektiği vurgulanmıştır.

 8) Farabi’nin devlet anlayışını açıklayınız.

Cevap: Devlet ahlaki açıdan ideal olmalıdır insanlar düzen kurmak için aralarında anlaşarak Devleti kurmuşlardır Yani devlet yapay bir şeydir insanlar ihtiyaçlarını bu düzen içinde giderirler insanlar kurdukları devlet adaletli olursa mutlu olabilirler adaleti ise güçlü bir devlet sağlayabilir öyle bir devlet ise bilgili Yetkin bir kişi tarafından yönetilmelidir.

 9) İslam felsefesinin temel problemleri nelerdir?

Cevap: Yaratıcının varlığını kanıtlama problemi irade özgürlüğü problemi toplumsal yaşama yönelik problemler.

10) İbn Sina varlığı nasıl açıklamıştır kısaca yazınız.

Cevap: İbn  Sina varlığı; zorunlu ,mümkün olan ve mümkün olmayan olarak üçe ayırır. İbn Sina yoğunlaştığı varlıklar zorunlu ve mümkün varlık alanlarıdır. zorunlu varlık varlığını başka şeye bağlı olmayan, Ezeli ve ebedi varlıklardır. mümkün varlık etrafımızda gördüğümüz ,sürekli değişen zorunlu varlıktan taşma sonucu meydana gelen varlıklardır. mümkün olmayan varlıklar ise sadece mantık açısından kabul edilen varlıklardır.