Felsefe Yazılı Soruları

11. Sınıf Felsefe 2. Dönem 2. Yazılı Hazırlık Soruları ve cevap Anahtarı Yeni Müfredat

11. Sınıf Felsefe 2. Dönem 2. Yazılı Hazırlık Soruları ve cevap Anahtarı Yeni Müfredat

  1. Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

A)Aşağıda verilmiş boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz.

Fenomen-          Takiyeddin Mengüşoğlu-                     Paranteze alma-                       Husserl  

Mantıkçı Pozitivizm-                      Diyalektik-                 Kant-                    Hümanizm

 

1-) Duyulara konu olan, duyusal alanın nesnelerine …………………………………. denir.İnsan haklarını

antropolojik ve ontolojik insan görüşleriyle açıklamaya çalışan düşünür ………………………………………….dur/dir.

2-) Husserl’in fenomenolojisinde fenomenlerin özüne ulaşabilmek için daha önce edinilmiş bilgilerden

ve ön yargılardan uzaklaşmaya ………………………………………….. denir.

3-) ……………………….’ın ahlak felsefesinin temelinde “ödev” kavramı yer almaktadır.

4-) Hegel, oluşumun sürecini ve değişimin temel yasası olarak……………………………..i/ı/nu  görür.

5-) İnsanın merkeze alınarak aklın öne plana çıkarıldığı döneme ………………………….denir.

B)Aşağıda verilmiş soruları doğru ise D yanlış ise Y yazarak cevaplayınız

1-) (      )Machiavelli felsefenin ahlak alanındaki fikirleri ile öne çıkmıştır?

2-)(      ) Hermeneutike felsefi yaklaşımı genel anlamda, herhangi bir ifade, anlam, metin ya da sanat eserini yorumlama sanatıdır.

3-)(      ) Skolastik felsefe aklın temel alındığı sorgulayıcı bir anlayışa sahiptir.

4-) (      ) Diyalektik materyalizm anlayışı J.P. Sartre’a aittir.

5-)(      ) Zihin boş bir levha olduğunu savunan Locke Aposteriori bilgiyi kabul etmektedir?

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1-)Rönesans’ın ana eğilimi otoritelerden bağımsız olmayı istemektir. Artık insan büyük bir organizmanın bir organı değildir, ağırlık merkezi kendinde olan bir küçük dünya, kendine göre özelliği ile bir bireydir.

Bu açıklamadan hareketle Rönesans felsefesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Teoloji temelli bir felsefedir.

B) Konusu insan, doğa ve evrendir.

C) İnsan merkezli bir felsefedir.

D) İnsanın bu dünyadaki yerinin ne olduğunu araştırır.

E) İnsan düşüncesini kurcalayan her türlü sorunu ele almıştır.

 2-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hümanizm ile ilgili değildir?

A) İnsanların sosyal sorumluluk almasının önemini vurgular.

B) Merkezinde birey vardır.

C) İnsan ve evren, insani deneyim ve akılla kavranabilir.

D) Ortaçağ zihniyetine karşı özgür düşünce zihniyetidir.

E) İnsan doğa karşısında geliştirilmesi gereken eksik bir varlıktır.

 

3-) I. Devlet (Platon)

II.El Medinetü’l Fâzıla (Fârâbî)

III. Ütopya (T. More)

IV:Cesur Yeni Dünya (A. Huxley)

V.1984 (G. Orwell)

Numarayla belirtilmiş ütopyalardan aşağıda verilenlerin hangileri gerçekleşmesi istenenlerdir?

A) I-II

B) II-III

C) III-IV

D) I-II-III

E) III-IV-V

 

 4-) “Akıl hiçbir şeyi algılayamaz, duyular hiçbir şeyi düşünemez. Bilgi ancak bunların birleşik faaliyetinden doğar.” diyen Kant, felsefe tarihi içerisindeki hangi iki görüşü uzlaştırmıştır?

A) Fenomenoloji – Analitik felsefe

B) Rasyonalizm – Empirizm

C) Pozitivizm – Entüisyonizm

D) Kritizim – Pragmatizm

E) Septisizm – Rasyonalizm

 

 5-) Aşağıda verilen durumlardan hangisi Kant’ın ödev ahlakı anlayışıyla örtüşmektedir?

A) Spor salonunda bir çocuk düştü, arkadaşlarıma hava atmak için hemen suya atladım. İyi yüzme biliyorum, çocuğu havuzdan dışarı çıkardım.

B) Spor salonunda havuza bir çocuk düştü, salondaki cankurtaran olduğum için suya atladım ve çocuğu havuzdan dışarı çıkardım.

C) Spor salonunda havuza bir çocuk düştü, çocuğu kurtarmak amacıyla suya atladım ama çocuk paniğe kapıldığı için havuzdan dışarı çıkarmayı başaramadım.

D) Spor salonunda havuza bir çocuk düştü, Tanrının inayeti (hayrını kazanmak) için hemen suya atladım, yüzme bilmiyorum çok şükür havuz derin değilmiş, çocuğu havuzdan dışarı çıkardım.

E) Spor salonunda bir çocuk düştü, babası olduğum için hemen suya atladım iyi yüzme biliyorum, çocuğu havuzdan dışarı çıkardım.

  

6-) A. Comte’a göre insan, pozitif çağa uzun bir tarihsel sürecin sonunda ulaşmıştır. Bu süreci Comte “üç hal yasası” ile açıklar. Birinci dönem teolojik aşamadır. Bu dönemde her şey Tanrısal nedenlerle açıklanır. İkinci dönem olan metafizik aşamada her şey düşünsel temele dayanmayan doğaüstü güçlerle açıklanır. Üçüncü dönem ise pozitif aşamadır ve bu dönem insan düşüncesinin gelişiminin en ileri aşamasıdır.

Parçaya göre A. Comte, bu tarihsel süreci hangi ölçüte göre sınıflandırmıştır?

A) Bilimsel gelişmeler

B) Toplumsal olayların değişimi

C) Toplumların düşünsel açıdan gelişimi

D) İnsanların geliştirdiği teknik araçlar

E) İnsanların dini inançlarının değişimi

 

 7-) Rousseau’ya göre insanların tarım ve özel mülkiyetin ortaya çıkışından beri özgür yaşamalarının koşulu bir araya gelip kendi iradeleriyle bağlandıkları bir devlet kurmalarıdır. Bu genel bir uzlaşıdır.

Verilen metinden hareketle aşağıdakilerden ifadelerden hangisine ulaşılır?

A) Devletin doğal olarak var olduğu

B) Devletin toplum sözleşmesi ile ortaya çıktığı

C) Devletin bir hizmet organı olduğu

D) Devleti toplumun ileri gelen belirli bir kesiminin oluşturduğu

E) Devlet kurmanın kutsal bir görev olduğu

 

 

😎 Sartre’ın “İnsan özgür olmaya mahkûmdur, zorunludur.” sözü insanın özgür seçimlerini ve bu seçimlerinin yol açtığı sonuçları dile getirir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?

A) İnsan bütün yaptıklarından sorumludur.

B) İnsan doğduğu çevrenin inancına göre şekillenir..

C) İnsan kaderine mahkûmdur.

D) İnsanı yaşadığı çevre belirler.

E) İnsan kendisi için belirlenmiş bir özü yaşar.

 

9-) Kuhn’a göre, bilim adamının bilimsel çalışmaları onun inançlarından, yaşam tar­zından, dünyaya bakış açısından, içinde bulunduğu kültü­rün özelliklerinden bağımsız olamaz.

Kuhn’un bu görüşü aşağıdakilerden hangisini destekler?

A) Bilimsel çalışmalarda objektif olunamayacağı

B) Bilimsel çalışmaların çağın koşullarından etkilenemeyeceği

C) Bilim adamlarının birbirlerinin görüşlerini desteklediği

D) Bilim adamının yenilikçi olması gerektiği

E) Bilimin sonuçlarının insan hayatını etkilediği

 

10-) Aşağıdakilerden hangisi 20. Yüzyıl felsefenin özelliklerinden biri değildir?

A) Felsefede uzmanlaşmaların yaşandığı bir dönemdir.

B) Felsefe yöntem kazanmıştır.

C) Felsefede yeni akımlar ortaya çıkmıştır.

D) Felsefe dogmatik hâle gelmiştir.

E) Felsefe küreselleşmiştir.

 CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

Ziya Özcan

Felsefe grubu öğretmeni

11. Sınıf Felsefe 2. Dönem 2. Yazılı sorularını İNDİR Hazırlık Soruları 

WORD OLARAK BURADAN İNDİRİNİZ

11. Sınıf Felsefe 2. Dönem 2. Yazılı Hazırlık Soruları ve cevap Anahtarı Yeni Müfredat

Bir yanıt yazın