Edebiyat

10 Sınıf Edebiyat Dersi 2. Dönem 3.Yazılı Sınavı Soruları ve Cevapları

10 Sınıf Edebiyat Dersi 2. Dönem 3.Yazılı Sınavı  Soruları ve Cevapları

                               FelsefeAcademisi.com

                            Academi Öğrenmeyi Öğretir

YAZILI                                                     EDEBİYAT 2/3 YAZILI SORULARI

EDEBİYAT

1.Saçma  ey  göz eşkden  gönlümdeki  odalara su. Ey göz, gönlümdeki  ateşlere, gözyaşından su saçma, böylesine kim bu denli tutuşan odalara kılmaz çare su tutuşan ateşlere su çare kılmaz.

5.Suya versin bağban gülzar-ı zahmet çekmesin. Bahçıvan boşuna zahmet çekmesin, gül bahçesini suya versin, bin gül bir gül açılmaz yüzün tek verse bin-gülzere su bahçesine su verse, senin yüzün gibi bir gül açılmasına imkan yoktur.

7.Rızın yadiyle nem olsa müjganım  n’ ola. Yanağını hatırlarken kirpiklerim ıslansa bunda şaşılacak ne var.  Gül zayi olmaz gül temennisiyle su vermek yetiştirmek isterken, dikene verilen su boşa  gitmez.

11.Ravza-ı  küyuna  her dem durmayıp eyler güzr. Su durmadan senin mahallendeki bahçeye doğru akıyor. Galiba şık olmuş galip  serv-i hoş reftre su o, hoş yürüyüşlü sevgiliye şık.

16.Tıynet-i pekini Ruşen kılmış ehl-i leme. Su temiz tabiatını aydınlık (berrak) kılmış ve hazret-i iktid kılmış Tarık-i Ahmed-i muhtr’e şu Muhammed’in , yoluna girmiştir.

19.Mu’ciz-i bir bahr-i bi-pyan imiş hemde kim. Onun mucizi hemde öyle nihayetsiz bir   hidayet denizidir ki, binlerce.  Yetmiş andan bin bin teşhane-i küfre şu kafir tapınağına o denizden hidayet ermiştir.

23.Hk-i pyine yetem der ömürlerdir muttasıl. Şu senin ayağının toprağına erişeyim diye durmadan , ömürler.  Başını taştan taşa vurup gezer ve şu boyu başını taştan taşa vurarak gezer durur.

30.Yümn-i  na’tinden Güher olmuş fuzuli sözleri . Na’tının  uğuru ile fuzuli’nin sözleri nisan yağmurundan vücuda gelen Ebr-i nisadan dönen tek lü’lü-i şeh-vre şu büyük inci tanelerine benzemiştir.

31.Hb-ı gafletten olan bidr olanda ruz-ı haşr. Mahşer günü gaflet uykusundan uyandığımda ve hasret gözyaşlarından Eşk-i hasretten dökende dide-i birde şu uykusuz gözlerim su döktüğünde (ağladığımda) umduğum odur ki, mahrum olmayayım, valsının çeşmesi senin yüzüne teşne olan bana su versin.

Fil tün /fil tün /fil tün /fi lün

1.Yukarıdaki kasidenin bölümlerini gösteriniz. (10 puan)

2.Konusuna göre kaside çeşitlerinden tevhid, münacat , hicviye ve mersiyeyi açıklayarak bu kasidenin konusuna göre türünü nedeniyle birlikte yazınız. (15 puan)

3.Matla beyitini kasidenin üstünde gösteriniz. (5 puan)

4.Şiirden telmih,  Hüsn-i talil, nida, teşhis, tezat sanatlarına birer örnek bulunuz. (20 puan)

5.Şiirin kalıbını “7” numaralı beyit üzerinde uygulayınız. (10 puan)

Bir saf bahşedelim gel şu dil-i n-şda

Gidelim serv-i revnım yürü sad-bda

İşte üç kayık iskelede mde

Gidelim serv-i revnım yürü sad-bda

6.Yukarıdaki dörtlüğü şairin ebebi kişiliği ve dönemin zihniyeti ile ilişki kurarak açıklayınız. (10 puan)

7.Makalatın kim tarafından yazıldığını belirterek eserde karşılaştırılan olumlu ve olumsuz yargıları aşağıdaki tabloya yazınız.

Olumlu Yargılar

 

Olumsuz Yargılar

 

8.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D yanlışların yanına Y yazınız. (10 puan)

Dede korkut hikayeleri Dede korkut tarafından yazılmıştır. (  )

Mesneviler olay çevresinde gelişen metinlerdir. (  )

Cemşid-u Hurşidin teması kahramanlıktır. (  )

Baki  eserlerinde dini konulardan hiç değinmemiştir. (  )

Battalname de anadolunun İslamlaştırıldığı dönemde Müslüman Türklerle Bizanslıların savaşları anlatılır. (  )

 

9.Boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (10 puan)

Rubai nazım biçiminin fars edebiyatındaki en önemli temsilcisi …………………………………………. .

………………………………… divan şiirine Türklerin kattığı bir nazım şeklidir.

Dede korkut hikayeleri ………………………………………………..den …………………………………………. Geçiş örneğidir.

Danişmend-name ………………………………………. Türkçesi ile yazılmıştır.

 

CEVAP ANAHTARI

1) 1- 16 Beyitler- Nesip    /16. Beyit –Girizgah  / 17.-30. Beyitler Methiye / 30. Beyit –Fahriye / 31. Beyit Dua bölümüdür.

2)  Tevhid : Allahın birliğini anlatan kasidelerdir

Münacat: Allaha yakarış bildiren kasidelerdir

Hicviye: Yergi amaçlı yazılan kasidelerdir.

Mersiye: Birinin ölümünden duyulan acıyı anlatan kasidelerdir.

Su kasidesi:  Peygamberimizi övme amacı taşımaktadır. Bu amaçla yazılan kasidelere Naat denir.

3)Kasidenin ilk beyiti matlaa olarak adlandırılır.

4) TELMİH-19. Beyitte Peygamber Efendimizi doğumu sırasında Mecusilerin ateşinin sönmesi hatırlatılmıştır.

HÜSN-İ   TALİL : Suyun akışını Peygamberimize aşık oluşuna bağlanması.

NİDA : Birinci beyitte şairin gözüne seslenmesi

TEŞHİS: Birinci eyite “göz” , diğer beyitlerde “su” kişileştirilmiştir.

TEZAT :Suya vermek –su vermek , ateş –su

5) –rı-zın y-/ diy –le-nem-nk/ ol-sa müj-g/ nım-n’o-la

 -.- – – .- – – .- – – .-

Z-yi- ol-maz / gül te-men-n/ siy –le ver-mek / h-re su

-.- – – .- – – .- – – .-

6) Şiir Lale devrinin meşhur şairi Nedim’e aittir. Bilindiği gibi Lale devri bir zevk ve sefa dönemidir. Bu dönemde dünyevi zevkler ön plana çıkarılmış , eğlence yerleri çoğalmıştır. Nedimin mizacı da lale devrinin anlayışı ile tam bir uyum göstermektedir. Nedim eğlenmeyi , yemeyi,  içmeyi , seven bir insandır. Klasik şiirimizde görülen kaderci anlayış Nedim’de yoktur.Bu  dörtlükte şairin sevgilisini oldukça samimi bir eda ile dönemin önemli eğlence yerlerinden  Sadabad’a  davet ettiğini görüyoruz. Ardında iskelede duran kayıklardan bahsederek şair yaşadığı çevreyi canlı bir şekilde  etmektedir. Şiirin temiz bir İstanbul Türkçesi ile yazılmış olması da Nedime Ait bir özellik olarak dikkatimizi çekiyor.

7) Makalat Hacı Bektaş-ı  Velinin eseridir.

Olumlu Yargılar

Utanma

Akıl

İlim

İman

Olumsuz Yargılar

Açgözlülük

Öfke

Haset

Şüphe

8)  Y-D-Y-D-D-

9) Rubai nazım biçiminin fars edebiyatındaki en önemli temsilcisi ……ÖMER    HAYYAM…. .

………ŞARKI………………………… divan şiirine Türklerin kattığı bir nazım şeklidir.

Dede korkut hikayeleri …………………DESTAN……………………………..dan ………………HALK HİKAYESİNE………. Geçiş örneğidir.

Danişmend-name …………OĞUZ……………………………. Türkçesi ile yazılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler:10 Sınıf Edebiyat Dersi 2. Dönem 3.Yazılı Sınavı  Soruları ve Cevapları, cevap anahtarı, Soru  sorusu, yanıtları ,cevaplı ,yanıtlı,ara,bul,bedava,lise son,Türkçe,lise 2 , örnek sınav, sınavı,imtihanı,test,çalışma yaprakları,indir,download,II.yarıyıl,

Bir yanıt yazın