Felsefe Konu TestleriFELSEFE TESTLERİYGS/LYS TESTLERİ

YGS Hazırlık Fetsefe Tarama Testi ve Cevap Anahtarı

YGS Hazırlık Fetsefe Tarama Testi

1) Bilgi felsefesi bir yandan bilginin sınırları, doğruluğu, temellendirmesi, neyi ne kadar bilebiliriz? gibi  sorularla ilgilenirken; bir yandan da bilginin değeri, problemi ve kaynağına ilişkin soruları da verir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin yanıtlaması gereken bir soru değildir?

A) Gerçek ile doğru arasındaki fark nedir?

B) Doğru bilginin kaynağı nedir?

C) Ahlaklı yaşamak , bilgili olmayı gerektirir mi?

D) Doğru bilgiye ulaşabilir mi?

E) İnsan neyi ne kadar bilebilir?

 

2) “Var olmak algılıyor olmaktır.”sözü aşağıdaki yargılardan hangisiyle uyuşmaktır?

A) Duygularımız bize varlığın gerçek yapısı hakkında bilgi veremez.

B) Nesnelerin varlığı bizim onların algılamamamıza bağlıdır.

C) Bir şeyin varlığı algılanmasına bağlı değildir.

D) Algılar kişisel özellikler göstermez.

E) Varlık, var olma halini onu algılamaya borçludur.

 

3) John  Locke’a göre; “insanların yaptıkları, düşüncelerinin en iyi tercümanlıdır” Buna göre Locke’un doğru bilgiye ulaşmak için aşağıdakilerden hangisi savunduğu söylenebilir?

A) Yaşantı ve tecrübeye dayalı davranışları

B) Sezgisel düşünmeme kalıplarını

C) Zihninde sonradan varolan düşünce kalıpğlarını

D) İfade alanında yapılan fiziksel çözümlemeleri

E) Bilinçle kavrayamadığımız varlıkların özünü bulma çabası

 

4) Bilim, belli yöntemlerle elde edilen ve kontrol edilebilen belli bir varlık alanına ait bilgidir.

Bu açıklama bilimin aşağıdaki özelliklerden hangisine işaret eder?

A)Öngörüde bulunma

B) Genel geçer olma

C) Evrensel olma

D) sınırlı bir alana ait olma

E) Nesnel olma

 

5) Descartes iki tözün varlığından söz eder. bunlar madde ve ruhtur. Bu tözlerden ruhun temel niteliği düşünme, maddenin temel niteliği ise yer kaplamadır. bu iki tözün birleşimidir varlık.

Bu görüş aşağıdaki akımlardan hangisine aittir?        

A) Realizm B) İdealizm C) Rasyonalizm      D) Düalizm     E) Meteryalizm

 

6) ideal varlık, duyularla algılanamayan, uzayda ve zaman dışı olan varlıktır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ideal varlık değildir?

A) Rasyonel sayı

B) Kaf dağı

C) Anka kuşu

D) Geometrik şekil

E) Tuz gölü

 

7) “Öldürmek kötüdür.” yargısı ahlak, “Dünya dönüyor.” yargısı ise bilimsel bir yargıdır.

Buna göre ahlaki yargılar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Mutlak olarak doğru veya yanlıştır.

B) Bireyin değerlendirilmeleriyle varlık kazanırlar.

C) İnsan eylemlerine ait genel- geçer yargılardır.

D) Nesnel gerçekliklerdir.

E) Bireyin kanılarına bağlı değildirler.

 

8) Gerçek varlık,gerçekliğini nesnellerden, olaylardan, alan şeydir. uzayda ve zaman da bir yer kaplar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi gerçek varlık değildir?

A) – sayısı       B) Ankara şehri      C) Ağrı dağı    D) Van gölü     E) Erzurum şehri

 

9) Aşağıdakilerden hangisi estetiğin sorduğu  bir sordur?

A) İnsan eylemlerinde özgür müdür?

B) Varlık nedir?

C) Estetik yargılar yerel midir?

D) Sanat eserinin özelliği nedir?

E) Ahlak ile bilimsel yargı arasındaki fark nedir?

 

10) Tanrı her şeyin nedeniyse kendisinin de bir nedeni olmalı. Çünkü her oluşun bir nedeni varsa Tanrı’dan öncesinin de bir nedeni  vardır.Nedensiz neden olmayacağına göre, Tanrı yoktur.

Bu görüş aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir?

A) Ateizm B) Deizm C) Teizm         D) panteizm      E) Agnostisizm

11) Bütün toplumlarda hırsızlık yapmak, adam öldürmek gibi eylemler hukuki açıdan suç, ahlaki olarak kötü, dinsel olarak da günah sayılmıştır. Bununla birlikte dürüstlük, iyimserlik, haksız kazanç elde etmeme gibi eylemler de ahlaki açıdan iyi olarak nitelendirilmiştir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir?

A) Bazı konularda din, hukuk ve ahlakın ortak tavrı söz konusudur.

B) Ahlak ilkeleri toplumdan topluma değişir.

C) Bazı ahlak ilkeleri evrensel değildir.

D)İnsanlara zarar veren davranışlar ahlaki açıdan iyidir.

E) Toplumlarda insanın değerini gözeten tutum ve davranışlar kötü olarak nitelendirilir.

12) Etik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ahlakın ne olduğunu anlamaya çalışan felsefe disiplinidir.

B) Siyasal yapı üzerinden felsefe yapmaz.

C) İnsanların toplum içindeki eylemlerini düzenleyen ilkeler bütünüdür.

D) Etik, moral kavramı ile dile getirilmez.

E) Huy ya da karakter anlamında kullanılmaz.

13) Hobbes’e göre, insan doğası gereği bencildir. Her şeyde olduğu gibi ahlakta da egemen olan “çıkar”dır. Bu nedenle insanın iştah ve isteğinin konusu her ne ise, onun kendisi adına “iyi” diye adlandırdığı şey de odur.

Hobbes’a göre “iyi” nin ne olduğunu belirleyen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arzular

B) Kişisel çıkar

C)Bilinçli olmak

D) Akıl ve bilgelik

E) Erdem

14) Aşağıdaki felsefi öğretilerden hangisi evrensel ahlak yasasının varlığını kabul eder?

A) Hedonizm

B) Anarşizm

C) Egoizm

D) Sezgicilik

E) Pragmatik

 

15) Yer kaplayan ve maddi olan tek töz vardır. O da mad- dedir. Varlıklar arasında nitelik farkı değil, nicelik farkı vardır; çünkü hepsi maddi cinstendir.

Bu görüşü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Farabi

B) La Mettrie

C) Descartes

D) Sokrates

E) Platon

 

16) Atomlar evrendeki boşlukta hareket etmektedir. Demokritos’a göre, evrendeki her nesne bu şekilde oluşmaktadır. Tüm varlıklar, maddi tözler olan atomların birleşmesiyle oluşur. Ayrışmasıyla da yok olur.

Demokritos’un bu yaklaşımı, aşağıdaki öğretiler- den hangisine bir örnek oluşturur?

A) İdealizm B) Panteizm   C) Materyalizm     D)Nihilizm        E) Düalizm

 

 

17) Aşağıdakilerden hangisi faydacılığın ilk temsilcisidir?

A) Farabi

B) Benedetto Croce

C) Jeremy Behtham

D) İbni Sina

E) Rene Descartes

18) Aşağıdakilerden hangisi bilgi türü değildir ?

A) Sosyal Bilgi

B) Gündelik bilgi

C)Dinsel Bilgi

D) Bilimsel bilgi

E) Teknik bilgi

19) İslam felsefesinin kurucusu olarak kabul edilen filozof kimdir?

A)Platon

B) Descartes

C)Hegel

D) İbni Sina

E) Farabi

 

20) İnsanın diğer insanlarla,evrenle olan ilişkilerini,yaratıcısına karşı sorumluluklarını ve toplumla ilgili ahlak kurallarını içeren bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Gündelik blgi

B) Teknik bilgi

C) Bilimsel bilgi

D) Sanatsal bilgi

E) Dinsel bilgi

 

CEVAP ANAHTARI

1-C, 2-A, 3-A, 4-D, 5-D, 6-E, 7-C, 8-A, 9-A, 10-A, 11-A, 12-C, 13-B, 14-D,15-B, 16-C, 17-C, 18-A, 19-E, 20-E

 

Bir yanıt yazın