Edebiyat

11.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 3.Yazılı Yoklama Sınavı Soruları ve Cevapları

 

                           Felsefeacademisi.com

                       Academi Öğrenmeyi Öğretir

 

YAZILI                    11. SINIF  TÜRK EDEBİYATI  2. DÖNEM 3. YAZILI

TÜRK EDEBİYATI

 

1) Aşağıdaki romanlardan hangisi Kurtuluş Savaşı dönemini  anlatmaktadır?

A)Mai ve Siyah

B)Akşam Güneşi

C)Eylül

D)İntibah

E)Yaban

 

2) Tanzimat devrinin en verimli şairi sayılır.Türk şiirlerine geniş ufuklar açtı,

günlük yaşam, aşk,ölüm,metafizik üzerine epik, lirik ve felsefi şiirler yazdı.

İlk pastoral şiir örneği “Sahra” yı yazdı. Şiirleri aruzu kullanmakta birlikte

hece ölçüsüylede şiirler yazdı.

Yukarda sözü edilen şairimiz, aşağıdakilerden hangisidir?

A)İbrahim Şinasi

B)Abdülhak Hamit Tarhan

C)Recaizade Mahmut Ekrem

D) Halit Ziya Uşaklıgil Halit Ziya Uşaklıgil

E)Namık Kemal

 

 

3) Ne efsunkar imişsin ah ey didar-ı hürriyet

Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yukarıdaki beyitin ikinci dizesindeki

sanata benzer bir sanat vardır?

A)Karlar altında bir ilkbaharım ben

B)Kar değil gökyüzünden yağan beyaz ölümdü

C) Şu bakır zirvelerin ardında

Bir süvari geliyor kan rengi

D)Ruhu her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter

E)Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa

Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa

 

 

4) Aşağıdaki eserlerden   hangisi Ziya Gökalp’e aittir?

A)Aziz İstanbul

B)Bir Serencam

C)Türkçülüğün Esasları

D)Şık

E)Ankara

 

5) Türk edebiyatında Şemsettin Sami’nin “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat” (I).Namık Kemal’in “İntibah” (II) Ahmet Mithat Efendi’nin “Küçük Şeyler” (III) Nabizade Nazım’ın “Karabibik” (IV) Samipaşazaeda Sezai’nin “Letaif-i Rivayet” (V) adlı  yapıtları alanlarında “ilk olma” özelliğine  sahiptir.

   Yukardaki cümlede numaralanmış yapıtlardan hangilerinin  yerleri değiştirilirse bilgi yanlışı giderilmiş olur?

A)I. ve II

B)I ve IV

C)II ve III

D)III ve V

E)IV ve V

 

 

6)Namık Kemal şiir ve tiyatroların yanı sıra önemli romanlarda  yazmıştır. Onun ……….adlı eseri ilk ………roman…………adını taşıyan eseri ise ilk………….. roman olarak kabul edilir.

    Parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde

verilenler getirilmelidir?

A)Karabibik-Bilimsel-Araba Sevdası-Naturalist

B)Akif Bey-Özgün-Aşk-ı Memnu-Psikolojik

C)İntibah-edebi-Cezmi-tarihi

D)Şair Evlenmesi-Batılı-Afife Anjelik –relist

E)Mai ve Siyah-modern-Kara Bela-sembolik

 

7)Ziya Paşa Harabat adlı antolojisinde Divan edebiyatında büyük  değerler bulunduğu ortaya koymaya çalışır.Bu eser,Namık Kemal tarafından yeni şiire ihanet olarak kabul edilip şiddetle eleştirilir.

   Bu parçada sözü edilen ve edebiyatımızda ilk eleştiri örneği sayılan

eser, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Şiir ve İnşa          B)Istılahat-ı Edebiye

C)Tahrib-i Harabat     D)Demdeme

E) Yeni Lisan

 

8)Sabırlı bir gözlemci olan sanatçı; stalığını, hep İstanbul yaşantılarını

 anlatan roman ve öykülerindeki gözlem gücüne, büyün incelikleri, ayrıntıları

yansıta bilme becerisine borçludur.Sanatçının romanları ve onların bütün

bütün özelliklerini olduğu gibi taşıyan öyküleri, Türk toplumunun elli

yıllık yaşayışına ait çok zengin malzeme ile doludur.

   Bu parçada sanatçı yanı tanıtılan ve “Şık,Şıpsevdi,Gulyabani” gibi

romanların yazarı olan santçımız, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ahmet Rasim

B) Halit Ziya Uşaklıgil

C)Ahmet Mithat Efendi

D)Hüseyin Rahmi Gürpınar

E)Ömer Seyfettin

 

9)Aldım sazı çıktım gurbet görmeye

Dönüp yare geldim yüzü sürmeye

Ne lüzum var şuna buna sormaya

Senden ayrı ne hal oldum gör beni

   Yukarıdaki dörtlüğün uyak düzeni için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Çapraz uyak

B)Sarma uyak

C)Serbest uyak

D)Mani uyak

E)Düz uyak

 

10)Güzel aşkım, tatlı aşkım,kanayan yaram benim

İçimde taşırım seni yaralı bir kuş gibi

Ve onlar bilmeden izler geçiyorken bizleri

Ardımdan tekrarlayıp ördüğüm sözcükleri

Ve hem  can verdiler iri gözlerin için

Mutlu aşk yoktur

Bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Pastoral

B)Lirik

C)Didaktik

D)Epik

E)Dramatik

 

11)Aşağıdakilerden hangisi realizmin özelliklerinden biri olamaz?

A)Gözlem esastır.

B)Romancılar ideal kişiler yaratmazlar.

C)Hayatta olan sanatın konusu olabilir.

D)Çevre ve kişi  tasvirleri çoğunlukla olayla birlikte,

olayın akışı içinde gerçekleşir.

E)Süslü,sanatlı ve  coşkulu bir anlatıma yer verilir.

 

12)Türk edebiyatında Ahmet Haşim’in “Piyale”(I)Cahit Sıtkı Tarancı’nın

“Otuz Beş Yaş” (II),Yahya Kemal’in “Eski Şiirin Rüzgarıyla (III), Faruk

Nafiz Çamlıbel’in “Sebil ve Güvercinler” (IV) ile Ziya Osman Saba’nın

“Çoban Çeşmesi”(V)lı yapıtları ünlü şiir kitaplarına örnek olarak gösterilebilir.

  Bu cümlede numaralanmış yapıtlardan  hangileri birbiriyle yer

değiştirise bilgi yanlışı giderilmiş olur?

A)I. ile II.

B)I. ile IV.

C)IV. ile V.

D)III. ile V.

E)II. ile III

 

13)Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi  yanlışı vardır?

A)Namık Kemal ‘in “İntibah” adlı yapıtı edebiyatımızdaki ilk edebi

roman örneğidir.

B)Hüseyin Rahmi Gürpınar, “Çalıkuşu” adlı yapıtında idealist bir

öğretmenin yaşadıklarını anlatır.

C) “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” adlı roman, Peyami Safa’nın

hayatıyla benzerlik taşımaktadır.

D)Tarık Buğra, “Küçük Ağa” adlı yapıtında Kurtuluş Savaşçı yıllarını

işlemiştir.

E)RecaizadeM.Ekrem’in “Araba Sevdası” adlı yapıtı

edebiyatımızdaki ilk realist roman örneğidir.

 

14)Dönemin Batılı anlamda nitelikti ilk roman örneklerini vermiştir.

Bu açıdan Türk romanının kurucusu olarak değerlendirilir. Realizm ve

natüralizmin etkisindeki sanatçının öykü ve roman tekniği oldukçasağlamdır.

Ahmet Cemil,Lamia,Adnan Bey, Firdevs Hanım, Bihter onun yapıtlarında

kimlik bulmuş kahramanlarından bazılarıdır.

  Bu parçada sözü edilen sanatçımız  aşağıdakilerden hangisidir?

A)Recaizade Mahmur Ekrem

B)Mehmet Rauf

C) Halit Ziya Uşaklıgil

D) Hüseyin Rahmi Gürpınar

E) Nabizade Nazım

 

15) Aşağıdaki sanatçıların hangisi,Türk edebiyatında sembolizmin

en önemli temsilcisidir?

A)Halit Ziya Uşaklıgil

B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C) Tevik Fikret

D)Ahmet Haşim

E)Mehmet Rauf

 

 

16)Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun  edebiyatının özellikleri arasında

yer almaz?

A)Bu dönemde aruz vezni bırakılmış, hece vezni

kullanılmaya başlanmıştır.

B)Daha çok bireysel konular işlenmiştir.

C)Beyit hakimiyeti kırılmış anlam bütüne yayılmıştır.

D)Süslü ve söz sanatlarıyla dolu bir anlatım görülür.

E)Batı’da sone ve terza-rima gibi nazım biçimleri alınmıştır.

 

17)Servet-iFünun edebiyatının  en büyük şairidir.Önceleri daha çok bireysel

konularda yazan şair,1896’dan sonra toplumsal konulara yönelmeye başlar.

“Balıkçılar”, “Seza” , “Verin Zavallılara” adlı şiirleri toplumsal içerikli şiirleridir.

Oğlu Haluk’un üzerine yazdığı  şiirlerde onu Türk gençliğinin gelecekteki

temsilcisi olarak görmüştür. Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanır.Çocuklar

için yazdığı “Şermin” de ise hece ölçüsünü tercih eder.

   Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Cenap Şahabettin

B)Ahmet Haşim

C)Tevfik Fikret,

D)Yahya Kemal Beyatlı

E)Cahit Sıtkı Tarancı

 

18) I. Tanzimat edebiyatına tepki olarak doğmuştur.

     II. Sanat şahsi ve muhteremdir görüşüne bağlıdır.

    III. Arapça, Farsça kelimelerle ve tamlamalarla yüklü bir dil

kullanılmıştır.

   IV. Belli bir sanat  anlayışında birleşmedikleri için kısa

sürede  dağılmışlardır.

   V.Edebiyatımızdaki  ilk edebi  bildiriyi yayınlayan topluluktur.

      Yukarıdaki özelliklerden hangisi, Fecr-i Ati  özelliklerinden biri

değildir?

A) I        B) II          C)III         D)IV      E)V

 

19)Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarından biri değildir?

A)Mehmet Rauf

B)Tevfik Fikret

C) Halit Ziya Uşaklıgil

D)Ahmet Mithat Efendi

E) Cenap Şahabettin

 

20) Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi edebiyatının

özelliklerinden biri değildir?

A)Eserlerde, hayata dönük memleket sorunları dile getirilmiştir.

B)Hece vezni asıl vezin olarak kabul edilmiştir.

C)Hikaye ve romanlarda ilk kez İstanbul dışına çıkılır.

D)Türk tarihine vi milli kaynaklara yönelme görülür.

E)Şiirde sembolizmin, romanda romantizmin etkisinde kalmışlardır.

 

21)Milli Edebiyat akımı1911yılında (I) Ömer Seyfettin (II) ve Ali Canip’in

(III) çıkardıkları “Yeni Mecmua” (IV) dergisi ile başlar. Bu Edebiyat,

yazı dili ile konuşma dilinin birleştirilmesini, dilde sadeliği,(V) Türk

tarihine ve milli kaynaklara yönelmeyi amaçlar.

  Yukarıdaki parçada numaralandırılmış yerlerden hangisinde

bilgi yanlışlığı  yapılmıştır?

A)I        B) II         C) III       D IV    E) V

 

 

22)Aşağıdaki yazarlardan hangisi Milli Edebiyat  Dönemi yazarlarımızdan

biri değildir?

A)    Tevfik Fikret

B)     Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C)    Refik Halit Karay

D)    Reşat Nuri Güntekin

E)     Halide Edip Adıvar

 

23) (…),Servet-i Fünun edebiyatını hazırlayıcısıdır. Şiir, roman, oyun ve

eleştiri türünde eserler verdi. Sanat sanat içindir anlayışına bağlıdır.

Sanatçımız asıl ününü  Tanzimat  ve batı düşünce ve görüşlerini yaymasıyla

yaptı. (…)ise  sanatçının yeni edebiyat anlayışına karşı eski edebiyatı savundu,

onun için eleştiriler yazdı.

   Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler

sırasıyla getirilmelidir?

A)Muallim Naci- Recaizade Mahmut Ekrem

B)Recaizade Mahmut Ekrem- İbrahim Şinasi

C) Recaizade Mahmut Ekrem- Muallim Naci

D) İbrahim Şinasi- Abdülhak Hamit Tarhan

E) Recaizade Mahmut Ekrem-Nabizade Nazım

 

24)Şiir, yazmaya Servet-i Fünun döneminde başlamıştır. Milliyetçi,

halkçı bir anlayışın şiirini sade bir dil ve hece ölçüsüyle ortaya

koymuştur.Şiirlerinde toplumsal konuları ele almıştır. “Türk Şairi”,

“milli şair” diye  anılmıştır. “Türk Sazı” , “Ey  Türk Uyan”, “Tan Sesleri”

tanınmış eserlerindendir.

      Bu parçada tanıtalan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mehmet Emin Yurdakul

B)Ziya Gökalp

C)Tevfik Fikret

D)Ömer Seyfettin

E) Ziya Gökalp

 

25) 1860’tan günümüze değin edebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre aşağıdaki dizelerden hangisine uygundur?

A)Tanzimat/Servet-i Fünun/Milli Edebiyat/Fecr-i Ati/Cumhuriyet

B)Servet-i Fünun/Tanzimat/Fecr-i Ati/Milli Edebiyat/Cumhuriyet

C)Fecr-i Ati/Tanzimat/Servet-i Fünun/Cumhuriyet/Milli Edebiyat

D)Tanzimat/Fecr-i Ati/Servet-i Fünun/ Milli Edebiyat/Cumhuriyet

E)Tanzimat/Servet-i Fünun/Fecr-i Ati/Milli Edebiyat/Cumhuriyet

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

1E-2A-3A-4C-5D-6C-7C-8D-9E-10B-11E-12C-13B-14C-15D-16A-17C-18A-19D-20E-21D-22A-23C-24A-25E

 

 

Anahtar Kelimeler: Türk edebiyatı dersi 2. dönem 3.yazılı Yoklama Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı, cevapları test soruları 25 soru yeni testleri, imtihanı ,örnek,örnrği, türk dili edebiyatı çözümlü,çözümleri, yanıtı,yanıtları,çalışma yaprakları,çarşaf , bedava ,tarama,yazılısı, konu,11. sınıflar ,II. Yarıyıl ,lise 3,download,indir.

Bir yanıt yazın