ANADOLU LİSESİ TÜM YAZILI SORULARIFelsefeFelsefe Yazılı Soruları

Sosoyoloji Dersi 11.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Yoklama Sınavı Test Soruları ve Cevapları

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ SOSYOLOJİ DERSİ 2014-2015 YILI 2.YARIYIL 1.YAZILI SINAVI DEĞERLENDİRME SORULARI

SOSYOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI TEST SORULARI VE WORD OLARAK İNDİR 

 1) eğer bir toplumda kadın düşük statüye sahipse gelişmişlik düzeyi geride kalmış ise doğum ve ölüm oranları yüksek ise böyle bir toplumda görülecek gezilecek evlilik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) poliandri     B) neolokal     C)egzogami      D)monogami           E)polijini
2) tek eşli evlilik, erkeğin ailesi ile birlikte yaşaması  , grup içi evlilik.

 yukarıda özellikleri verilmiş olan evlilik türleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla doğru bir şekilde verilmiştir ?

A) monogami- matrilokal –endogami

B) endogami -matrilokal –egzogami

C) neolokal- patrilokal -endogami

D)poligami –endogami- neolokal

E) monogami -patrilokal –endogami
3) aile toplumsallaşma ,nüfusu yenileme, kültürü aktarma ,biyolojik ,ekonomik ,psikolojik ihtiyaçları karşılamak gibi fonksiyonları sahiptir. bu parçadan hareketle aile ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) birey davranış kalıpları kazandırır

B)sosyalleşmenin salgılanmasını sağlar

C) üyelerinin sadece eğitim ile ilgilenir

D) üyelerin temel ihtiyaçlarını karşılar

E) nüfusun devamlılığını sağlar
4) aşağıdakilerden hangisi boşanmanın nedenlerinden birisi değildir?

A) haysiyetsiz yaşam      C) cana kast        D)akıl hastalığı

D) terk        E)geçim sıkıntısı
5) ırak iran savaşı sırasında erkeklerin savaşta hayatını kaybetmesi ve kadın nüfusunun fazla olması sonucu nüfusta bir dengesizlik meydana gelmiştir.  kadın nüfusu erkek nüfusuna oranla oldukça fazlalık göstermiştir.

 Bu açıklamaya dayanarak iran ve ırak ta aşağıdaki evlilik türlerinden hangisinde artış olması beklenir?

A) poliandri    B)monogami C)egzogami      D)endogami                          E)polijini
6) bireyin üyesi olduğu toplumun sahip olduğu kültürel değerleri davranış tutum ve düşünce biçimlerinin öğrenip topluma uyum sağlaması aşağıdaki kavramların hangisiyle ifade edilir?

 

A)kültürleşme             B)kültürel gecikme     C) kültürlenme

D)kültürel yozlaşma   E)kültürel farklılık
7) Sadullah ve ailesi , sadullah 14 yaşına geldiğinde liseyi okuması için köyleri olan kaş oradan ayrılır ve çukurova ilçesine yerleşirler sadullah arkadaşlarından gördüğü cep telefonu , internet ve giyim tarzlarına uyumu hemen sağladığı halde onların sahip olduğu değerleri bir türlü benimseyememiş ve kendi değerlerini tercih etmiştir?

Bu açıklamaya  aşağıdaki kavramların hangisi başlık olarak kullanılabilir?

 

A) kültürel şok      B)kültürel  asimilasyon               

 

C)kültürel gecikme    D)kültürleşme          E) alt kültür

8) aileler bundan 20 yıl kadar önce çocuklarının eğitimlerini 7 yaşına kadar kendileri verirdi daha sonraki eğitimlerinin ise çocuklar okuldan almaya başlarlardı. Eğitim işini okul aileden devralırdı oysa şimdi çocuklar 2 yaşından itibaren eğitimlerini kreş ,anaokulu  , anasınıfı olarak adlandırılan eğitim kurumlarında almakta ve eğitim işi ailelerden tamamen çıkmış gibi görünmektedir.

Bu açıklamadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)Bir kurumun zamanla başka bir kurumun yerini alabilmesine

B) her kurumun işlevinin farklı olmasına

C)kurumlar arası yardımlaşma zorunluluğuna

D) bir kurumun zamanla tüm işlevini yitirdiğine

E) kurumlar arası görev paylaşımının mümkün olduğuna
9) erkeğin birden fazla kadınla evlendiği toplumlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) toplumsal piramidin alt kısmı geniştir

B)eğitim düzeyi düşüktür

C) geleneksel yapıya sahiptir

D) doğum oranı yüksektir

E)bilim ve sanayi gelişmiştir
10) Hamza çok sevdiği Kudret ile evlenmek ister ancak hamza’nın ailesi bu evliliğe şiddetle karşı çıkar.  Hamza ise ailesini dinlemez kudret ile evlenir ve kudretin ailesinin yanına yerleşir.

Hamza ve Kudretin yaptığı evlilik türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) neolokal                   B)endogami         C) matrilokal   D)patrilokal        E)egzogami

 11) ABD’de yaşayan Amiş toplumu yeniliğe kapalı bir topluluktur. öyle ki cep telefonu ,televizyon ,araba, internet kullanmazlar hatta evlerine elektrik bile bağlamışlardır. Amişler geçimlerini tarımla sağlayan bir topluluktur.  Bu toplumda en önemli şey fazla çocuk yapmaktır.  Almanca konuşur ve anadillerini 200 yıl yıldır devam ettirmişlerdir. Amişlerin bu tutum ve davranışları onların aşağıdaki kavramlardan hangisini karşı direndiklerini gösterir?
A)kültür şoku                  B) kültürleşme               C) alt kültür

D) etnosantrizm E)kültürel gecikme
12) Tuna iş dolayısıyla Ankara’dan Şırnak’a çalışmaya gider şırnak’taki yaşam tarzına gelenek ve göreneklere bir türlü uyum sağlayamaz psikolojik bunalımlar yaşar ve ankara’ya geri döner . Tuna’nın yaşamış olduğu durum aşağıdaki hangi kavramla tanımlanabilir?

A) kültür şoku B) kültürel gecikme        

 

C)kültürel yozlaşma    D) etnosantrizm       E)baskın kültür
13) belli bir süreç içerisinde meydana gelen kültür,  zaman içinde belli görev, sorumluluk ve özellikler kazanır .

Aşağıdakilerden hangisi bu görev sorumluluk ve özelliklerden birisi değildir?

A) toplumsal yapının devamını sağlamak

B) toplumsal yaşamı düzenlemek

C) toplum içinde zamanla değişme meydana getirmek

D) toplumsal birliği güçlendirme

E) toplumlarda sadece gelişmeye etkisinin olması

 

14) maddi ve manevi kültür öğeleri her zaman etkileşim halindedir . bazı toplumlar başka kültürlerden gelen öğeleri kabullenme süreçlerinde bazı sıkıntılar yaşarlar. örneğin osmanlı imparatorluğu’nda matbaanın kabullenmesi avrupa’ya göre çok daha geç gerçekleşmiştir. bu icat şeytani olduğu , dine uygun olmadığı gerekçesiyle kabul görmemiştir.
bunlara dayanarak kültür için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)her kültür farklı öğeleri bünyesinde almayan açıktır

B) kimi kültürlerin manevi yünü yeni maddi unsurlara karşı direnç gösterir.
C) her kültür ,yabancı kültür unsurlarını bünyesinde kabul etmeyebilir.
D)kimi kültürler yabancı kültür unsurlarını kabul etmede seçici davranabilir.
E) Osmanlı kültürü Avrupa kültürüne karşı oldukça direnç göstermiştir.
15) Buket üniversite  okuduğu şehirde Bora ile tanışır ve çift aşık olur daha sonra evlilik kararı alırlar.
Bora’nın ailesi gelir buket’in ailesinin tanışır ve allah’ın emriyle buketi bora’ya isterler ancak buket’in babası “bizim size verecek kızımız yok çünkü biz kızlarımızı tanıdıklarımıza veririz” der.

Bora’nın ve buketin ailelerinin benimsemiş olduğu evlilik türleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırası ile verilmiştir?

A) egzogami- polijini

B)endogami -egzogami

C)monogami- poligami

D) Egzogami-endogami

E) poliandri- endogami

 

16) Mardin’den İzmir’e gelen Sezen ,burrundaki hızmayı çıkarmamış , alnındaki kınalı dövmeyi silmemiş , yerde sürünen uzun kıyafetlerini giymeye ve mor baş örtüsünü takmaya devam etmiştir. Sezeni gören İzmirlilerin bir kısmı , onun kültürel yansıması olan giyim tarzını , kendi kültürleri çerçevesinde bakarak ,gülmeleri ve saçma bulmaları gibi davranışları , aşağıdaki kavramların hangisi ile açıklanabilir?

A)Kültürel yozlaşma                      B) Alt kültür 

C) Kültürel şok                            D) Kültür merkezciliği

E) Kültürel gecikme

 

17) I-Erkek nüfusunun az olduğu toplumlarda kadınların birden fazla erkekle evlenmesidir.

II-Erkeğin ,ölen eşinin kız kardeşi ile evlenmesi ile gerçekleşen evlilik türüdür.

III-Medeni ağa :Mülkün bölünmemesi ,soyunun saflığının korunması için , cemaatinin gençlerinden cemaat içi evlilikleri tercih etmelerini buyurmaktadır.

IV- Kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olduğu toplumlarda kadınların sahipsiz kalmaması için erkek birkaç kadınla aynı anda evlenir.

Yukarıda sözü edilen evlilik türleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Berdel-Poliandri-Neolocal-Endogami-polijini

B) Berdel-Poliandri-Levirat-Endogami-polijini

C) Levirat-Poligami-Sorarat-Endogami-poliandıri

D) Poliandri-Monogami-Endogami-polijini-Ekzogami

E) Poliandri-Sorarat-Endogami-polijini

 18) Aşağıda verilenlerden hangisi kültürün özellikleri arasında yoktur?

A)Aynı toplum içinde farklılık gösterir.

B) Her toplumun kültürü kendine özgüdür.

C) İlkel toplumların kültürleri yoktur.

D) Kültür toplumda yapılan her şeydir.

E) Kültür durağan değil , dinamiktir.

 

19) Evlilik türleri eşlerin seçildiği yere göre ve eş sayısına göre olmak üzere ayrılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir evlilik türünü ifade etmektedir?

A) Polijini B) Poligami                C) Monogami                    D) Poliandri                        E) Endogami

 

20) Buğsenur spor konusunda çok yetenekli bir öğrencidir, okulda yapılan kızlar arası futbol turnuvasında Buğsenur ‘u gören  bir futbol kulübünü hocası Buğsenur’un takımlarında oynamasını ister ,ailesinde bu konuda izin almasını söyler . Buğsenur konuyu babasına açar “babası dinimize ve kültürümüze göre kızların bu tür sporlar yapması caiz değildir “ diyerek reddeder.

Bu durum toplumsal kurumların hangi özelliği ile ilgili bir durumdur?

A)Kurumlar ani değişimlere izin vermezler, topluma yeniliğin girmesinde engelleyici rol oynarlar.

B)Kurumlar bazen bireyin kendini gerçekleştirmesini, yeteneklerini sergilemesini engeller.

C)Kurumlar bağımsız değildirler , birindeki değişim ,diğerlerini de değişime zorlar ,bu da bunalımlara neden olur

D)Kurumların toplumdaki önem ve güç dereceleri birbirinden farklıdır. Bazı toplumlarda din kurumu, bazı toplumlarda siyaset veya ekonomi kurumu etkili olabilmektedir.

E)Her kurum Belli ihtiyaçlardan doğar  ve belli amaçları vardır.

 

cevap anahtarı

1E-2E-3C-4E-5E-6C-7C-8A-9E-10C-11B-12A-13E-14B-15D-16D-17E-18C-19E-20B

 

ZİYA ÖZCAN 

F.G.Ö.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir yanıt yazın