ANADOLU LİSESİ TÜM YAZILI SORULARIFelsefeFelsefe Yazılı Soruları

Lise 11.Sınıf Sosyoloji Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Yoklama Sınavı Test Soruları ve Cevap Anahtarı 2014-2015

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ SOSYOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI SORULARI


 1-) Kasaplık yapan birinin ,kasaplığı bırakıp, fırıncılık yapmaya başlaması aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?

A) Coğrafi alanda yatay hareketlilik.

B) Toplumsal yapıda yatay hareketlilik.

C) Yukarıya doğru dikey hareketlilik.

D) Aşağıya doğru dikey hareketlilik.

E) Açık toplumsal tabakalaşma.

 

2-) Toplumlara ait  toplumsal tabakalaşma piramidine bakıldığında o toplumun gelişmişlik düzeyi hakkında bilgiler edinilebilir.

 Toplumsal tabakalaşma piramidine bakıldığında aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi  edinilemez?

A)Gelir düzeyi.

B) Eğitm düzeyi.

C) Nüfus artış hızı.

D) Demokratikleşme düzeyi

E) Yerleşim şekli.

 

3-)  Herhangi bir toplumda; eğitim, statü, maddi varlık, siyasi güç, prestij ,gibi ölçütler göz önünde tutularak insanların kategorilere ayrılması hangi kavramla ifade edilir?

A) Dikey hareketlilik

B) Toplumsal grup

C) Toplumsal tabaka

D) Yatay hareketllik

E) Toplumsal rol

 

4-) Aşağıdakilerde hangisi tplumsal değişmenin unsurlarından değildir?

 

A) Gelişme           B) Doğa          C) Nüfus

 

D) Teknoloji       E) Küreselleşme ve modernleşme

 

5-) Statülerin bireylere doğuştan verildiği, tabakalar arası geçişin mümkün olmadığı tabakalaşma sistemi hangisidir?

 

A)Yarı kapalı tabakalaşma  B) Açık tabakalaşma

 

C) Yatay hareketlilik      D) Toplumsal tabakalaşma

 

E) Kapalı tabakalaşma

 

6-) Göçe yol açan belli nedenlerin sosyolojinin  ilgi ve araştırma alanına girebilmesi için , sadece birkaç ailenin kırdan kente göç etmesi yeterli neden değildir. Bunun için başka bir çok ailenin de göç olgusuna katılmış olması gerekir.

Parçaya göre bir olgunun sosyolojinin ilgi alanına girmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 

A)Bireyler için önemli bir sorun olması

B)Toplumsal ilişkileri olumlu etkilemesi

C)Toplumun genelinde gözlemlenmesi

D)Toplumun ilerlemesinde rol oynaması

E)Belirli kurallara dayanması

 

7-)Felsefe öğretmeni yeni atanmış olduğu okula ilk geldiğinde kendini hiç kimseye tanıtmadan ,okulda dolaşır öğrencilerle sohbet edip onların yaşadığı problemleri öğrenmeye çalışır. Nasıl öğretmenler istediklerini sorar ve cevaplarını dikkatlice dinler.

Felsefe öğretmeninin öğrencilerin problemlerini öğrenmeye çalışırken kullandığı teknikler aşağıdakilerden hangileridir?

 

A)Sosyometri-Katılarak gözlem

B)Monografi-Mülakat

C) Mülakat-Sosyometri

D) Katılarak gözlem-Mülakat

E)Anket-Monografi

 

😎 Aşağıdaki hareketliliklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

 

A)Bayramlarda büyüklerimizi ziyaret etmek.

B)Öğretmenin görevinden atılıp işsiz kalması.

C)İşçinin fabrika açıp patron olması.

D)Milletvekilinin bakan olması.

E)Bir işçinin kendine ait bir atölye açması.

 

9-)Aşağıdakilerden hangisi “toplumsal kontrol ,değer yada normların” işlevlerinden biri değildir?

 

A)Toplumun devamlılığını sağlama

B)Toplumsal gelişmeyi önleme.

C)Toplumu oluşturan bireylerin davranışlarını kontrol etme.

D)Toplumsal bütünleşmeyi sağlama.

E) Toplum içi denetimi sağlama.

 

10-) Üst tarafı dar, alt tarafı geniş olan toplumsal tabakalaşma piramidi için hangisinin söylenmesi doğru olmaz?

 

A) Halkın büyük bölümü alt tabakada yer alır.

B)Kişi başına düşen gelir düşüktür.

C)Ölüm oranları yüksektir.

D)Kırsal nüfus kentsel nüfustan fazladır.

E)Nüfus artış hızı düşüktür.

 

11-) Değişme toplumların ve kültürlerin doğasında vardır.

Bir toplum yeniliğe ne kadar dirençli olursa olsun ,ne kadar tutucu olursa olsun ve geleneklerine ne kadar bağlı olursa olsun ,kültür olumlu yada olumsuz yönden sürekli bir değişim içindedir. Değişimin hızı ve  şekli toplumlara göre farklılık gösterir.

Parçada değişimin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?

A)Değişmenin her toplumda görüldüğü.

B)Değişmenin bir çok nedeninin olduğu.

C) Değişmenin kaçınılmaz olduğu.

D) Değişmenin çok zor olduğu.

E) Değişmenin kültürel bir özellik olduğu.

 

 12-) Ceren Hanım toplumda çok saygın bir kişiliktir. Evde iyi bir eş ve anne , yeğenleri tarafından sevilen bir teyze ve hala , dışarıda aranan bir arkadaş , okulda ideal bir öğretmendir. Ceren Hanım öğrencileri tarafından sevilen “model bir öğretmendir.” Tüm çevresi tarafından Ceren Hoca olarak tanınmaktadır.

Yukarıdaki parçada Ceren Hoca için  hangi  kavram vurgulanmıştır?

A) Anahtar rol       B) Prestij           C) Statü

 

D) Anahtar Statü               E) Rol Çatışması

 

 13-) Aşağıdakilerden hangisi sosyalleşmenin unsurlarından biri değildir?

 

A) Tabakalaşma              B)Aile                C) Okul

 

D) Arkadaş grupları        E)Kitle iletişim araçları

 

 14-) Değiime  ve gelişme ile ilgili aşağıda verilmiş bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Değişme bir süreçtir

B)Gelişme iyiye gidişi ifade der

C)Gelişme gelişmiş toplumlara özgü bir durumdur.

  1. D) Değişme ,gelişmeyi de içine alan bir kavramdır.

E)Değişme iki yünlü bir durumdur.

 

15-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal ilişkilerin özelliklerinden değildir?

A) Birden fazla kişi arasında gerçekleşir.

B) Bir süre devam eder.

C) Bie amaç etrafında oluşur.

D) İlişki durumunda bireyler birbirlerinin farkındadır.

E) İlişkler istendik ,olumlu yöne gerçekleşir.

 

16-) -Bir elin nesi var iki elin sesi var.

-Yalnız taş,duvar olmaz.

– Yalnız kalanı kurt yer.

Yukarıdaki atasözleri toplumsal yaşamın hangi yönünü vurgulamaktadır?

A)Toplumsal süreklilik

B)Toplumsal dayanışma

C)Toplumsal yenilik

D) Toplumsal değişme

E) Toplumsal büyüme

17-) Bazı kimseler ,toplum tarafından benimsenmiş , toplumsal yaşama yön veren değer ve normlara uymayıp, aykırı davranışlarda bulunabilirler. Örneğin:Nikahsız yaşamak , trafik kurallarını yok saymak.

Yukarıda örneklerle desteklenmiş durum aşağıdaki kavramların hangisiyle açıklanabilir?

 

A) Toplumsal çatışma        B) Toplumsal kural

C) Toplumsal değişme       D)Toplumsal sapma

E)Toplumsal hareketlilk

 

 18-) Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin inceleme alanına girmez?

A) Aile içi ilişkiler

B) Bireyin davranışlarının nedenleri

C) Toplumlar arası kültür alış verişi.

D) Mevsimlik işçilerin yaşam biçimleri

E) Şengal ve Kobani savaşlarındaki çocuklar

 

 

19-) I-İnançlar

II-Toplumsal gruplar

III-Değerler

IV-Toplumsal kurumlar

Yukarıda verilenlerden hangileri toplumsal yapıyı oluşturan ögelerdendir?

A) I,II,III,IV

B) II ve III

C) II ve IV

D) II, III ve IV

E) I, II ve IV

 

20-) 11-B sınıfının kız futbol takımının şampiyon olup madalyalarını düzenlenen bir törenle almaları, kız takımına aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?

 

A)Statü                        B)Rol                     C) Anahtar statü

D) Dikey hareketlilik               E)Prastij

 

Cevapları için alttaki linkten indiriniz

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ SOSYOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM YAZILI word olarak indir

 

ZİYA ÖZCAN

F.G.Ö.

 

 

 

Bir yanıt yazın