DERS NOTLARIFelsefeFelsefe Ders Notları

Klasik Görüş Açısından Bilim ve Klasik Görüşe Yapılan Eleştiriler

   KLASİK GÖRÜŞ AÇISINDAN BİLİM

Klasik görüş açısından bilim: August comte’un kurduğu pozitivizme dayanır pozitivistlerin ve mantıkçı meclislerin bilim anlayışıdır pozitivizm kendi ülkelerini bilime yükleyerek bilimin ne olması gerektiğini belirlemiştir.

Klasik görüşe göre bilimin ve bilimsel yöntemin özellikleri şunlardır.
1. bilim dış dünyadaki gerçeklikle ilgili bir araştırma etkinliğidir Bu bakımdan bilim olgusaldır.

2. tüm filmler matematik ve sevgiye dayanan tek bir dilime indirgenebilir sosyal bilimler bile matematiğin dilini kullanmalıdır.

3. bilimsel araştırmaların ve konuların çokluğu Karşısında bir bilimsel yöntem ideali olmalıdır filmlerin hepsi aynı yöntemi kullanılmalıdır..

4. bilim tek tek olaylardan hareketle tümevarımsal olarak genel yasalara ulaşmalıdır.

5. Nedensellik ilişkisi kurulmadan bilimsel açıklama yapmak çok zordur.

6. bilim birikimsel olarak ilerler bilimin Her adımında Bir önceki adamın hataları geride bırakılır.

7. bilim mükemmelleşecek bilimsel bilgi mutlaklaştıran hiç kimse inanmayacak herkes bilecektir.

8. bilimsel etkinlikleri iç işleyişi insanlardan tamamen bağımsız bir bilim insanlarının duygu ve düşünceleri çalışmaları etkileyemez bilimin kendine özgü bir araştırma mantığı vardır ve bu mantık bilim adamından bilim adamına farklılık göstermez nesneldir.

Klasik görüşe göre bilimin niteleyen özellikler şunlardır:

Olgusal olma:  biliminde dünyadaki nesnel gerçekliği araştırdığından olgusaldır.

Mantıksal olma:  bilim akıl İlkeleri ne dayalıdır bilimsel bilgi gerek üretilirken gerekse doğrulanırken mantık kurallarına dayanır ve dolayısı ile tutarlıdır.

Nesnel olma: bilim kişisel eğilim istek ve önyargılardan arınmış tır Bu da güvenilir olduğu anlamına gelmektedir.

Eleştirici olma: bilimsel bilginin doğruluğundan kuşkulanarak hareket eder Öncelikle bilgiyi sorgular bu onun doğum açık olmadığını yeniliklere açık olduğunu da gösteren bir durumdur.

Birleştirici olma: çeşitli bilimleri tek bir yöntemle birleştirmeye çalışır ve yeni yasaları keşfederek insanın Doğa karşısındaki gücünü arttırır.

Determinist olma: bulguları Betimlemek ile kalmaz aynı zamanda olguların nedenlerini de ortaya koyarak onların için var olduklarını belirtir.

Genelleyici olma: bilim olguları tek tek ele almak olgu türlerini ele alarak genel yasalara varmayı amaçlar bütün metaller ısınınca genleşir Ülkesi gibi.

Evrensel olma: bilim bütün insanlığın ortak birikimidir bilim günümüzdeki gelişmişlik düzeyine tüm ulusların yaptığı katkılarla gelmiştir.

Klasik görüşe yapılan eleştiriler: yirminci yüzyılın birinci yarısına kadar bilim felsefesinde Egemen olan Klasik görüşe bazı eleştiriler geliştirilmiştir bu eleştirileri şu şekilde sıralayabiliriz.
1. bilimler dış dünyayı hep farklı yönlerden ele aldığı için tek bir dilime indirgenemez.

2. bilimin insanlığın tüm sorunlarını çözeceğine inanmak ona fazla değer vermektir aksine bilim insanları Yeni sorunlar getirmiştir.

3. dilin birikimsel olarak ilerlemez sıçrama ve duraklama dönemleri mevcuttur.

4. bilim her zaman akılcı değildir bilim adamları bazen sorunları görmezden gelebilirler.

5. tüm bilimlerin aynı yöntemi kullanması gerektiği anlayışı doğru değildir gerçek bilim çabasından kural tanımaz bir anlayış gereklidir.

6. Bilimin insanlığın tüm sorunlarını cevaplayacaktır. anlayışı doğru bir anlayış değildir bilin belli bir alanı belirli koşullarda ve belirli yöntemlerle inceleyebilir Oysa evrende bilinmesi gerekenler il sayısı sınırsızdır.

Bir yanıt yazın