Felsefefelsefe terimleri sözlüğü

Felsefe Terimleri Sözlüğü,Felsefenin Temel Kavramları

Felsefe Terimleri Sözlüğü

1-Bilgi:Özne ile nesne arasındaki bağdan ortaya çıkan ürün.

2-Suje: Özne

3-Obje: Nesne

4-Felsefe: Bilgiyi aramak, bilgiyi sevmek.

5-Hikmet: Bilgi,varlık,değer konularında tam ve bütün bilgiye ulaşma halidir.

6-Objektif: Nesnel

7-Subjektif: Öznel

8-Epistemoloji: Bilgi felsefesi

9-Arkhe: İlk neden, başlangıç,köken, ilk ilke, başlangıç.

10-Nominalizm:Adcılık

11-Relativizm: Görecelilik

12-Nihilizm: Hiççilik

13-Septisizm:Şüphecilik

14-Sensualizm:Duyumculuk

15-Rasyonalizm: Akılcılık

16-Emprizm:Deneycilik(Deneyimcilik)

17-Kritisizm:Eleştiricilik

18-Pozitivizm:Olguculuk

19-Pragmatizm:Faydacılık

20-Utilitarizm:Fayda ahlakı

21-Enstürmantalizm:Aletçilik(araççılık)

22-Entuisyonizm:Sezgicilik

23-Fenomenoloji: Özbilimcilik

24-Dualizm.İkicilik

25-Doğmatizm: Doğuştancılık

26-Temellendirme: Kanıt,dayanak oluşturma

27- Ütopya:Hiçbir yerde olmayan ,gerçekleşmesi imkansız ,hayali devlet

28-Hakikat: Nesnesiye uyumlu,nesnesiyle örtüşen bilgi

29-Gerçek:İnsan zihninden bağımsız kendi başına var olan

30-Ontoloji: Varlık felsefesi

31-Realizm:Gerçekçilik

32-Metafizik:Fiziksel olmayan-fizik ötesi

33-Humanizm:İnsan felsefesi

34-İdealizm:Varlığı düşüncede görmek

35-Materyalizm:Maddecilik(var olanher şey maddedir)

36-Hedonizm: Hazcılık

37-Egoizm: Bencillik

38-Anarşizm:  Kural tanımamazlık-düzensizlik

39-Fatalizm:Belirlenmişlik,kadercilik,alınyazısı

40-Determenizm:Birey ahlaki eyleminde özgür değildir

41-İndetermenizm: Birey ahlaki eyleminde özgürdür

42-Otodetermenizm:Özgür olmak bireyin elindedir

43-Teizm:Tanrının varlığını koşulsuz kabul eden görüş

44-Ateizm: Tanrı tanımamazlık

45-Deizm:Yaradancılık

46-Panteizm:Tüm tanrıcılık

47-Agnostisizm: Bilinmezcilik

48-Emprik bilgi: Deneyimsel(Tecrübe edilmiş)bilgi

Bir yanıt yazın