FELSEFE TESTLERİ

Felsefe Dersi TYT Hazırlık Test Soruları ve Cevapları

Felsefe Dersi TYT Hazırlık Test Soruları ve Cevapları

1-Felsefe hiçbir zaman uslu cocuk olmayacak. O herzaman etrafında kocaman gözlerle bakan, gördüğü her şeyi sorgulayan, aklına gelen bütün soruları cekinmeden soran yaramaz bir cocuk olarak cıkacak karşimiza.

Yukardaki paragrafta felsefenin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?

A) Evrensel olması
B) akla dayalı olması
C) öznel olması
D) Tutarlı olması
E) Sorgulayıcı olması

 

2) *sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkası için isteme
*Sana nasıl davranılmasını istiyorsan sen de insanlara öyle davran

Bu düşünceleri dayandığı ahlaki ölçüt, aşagıdakilerden hangisidir?

A) iyi ve kötü eylem
B) akıl ve deneye dayalı eylem
C) basit ve karmaşık eylem
D) doğru veya yanlış eylem
E) gercek veya gercek olmayan eylem

 

3)Hiçbir şey yoktur. Olsaydı da bilinmezdi. Bilinse de başkasına aktarılamazdı.
Gorgios bu sözleriyle aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verir?

A) var olan nedir
B) varlık birmidir çokmudur
C) varlığın özü nedir
D) Varlık varımdır
E) Varlık madde midir

 

4) aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin konusu değildir?

A) erdemli insalar kimdir.
B) insanı mutlu kılarak bilgiye nasıl varılabilir
C) her insan için geçerli mutlak bilgi var mıdır
D) insan eylemlerinde özgür müdür
E) bireysel mutluluğa ulaşmak mümkün müdür?

 

5)Temel konusu ‘insan eylemleri’ olan ahlak felsefesi aşağıdaki sorulardan hangisiyle ilgilenir?

A) İnsan inanma duygusunu nereden getirmiştir?

B) İdeal bir düzen kurulabilir mi?

C) Güzellik nasıl oluşur?

D) Varlık Tanrısal bir öz mü taşır?

E) İnsan davranışlarının yöneldiği en yüksek amaç nedir?

 

6)Aşağıdakilerden hangisi ahlaki ilkelerin bir özelliği olamaz?

A)Kural koyucudurlar

B)Yalnızca olanı dile getirirler.

C)Zamanla değişirler.

D)Toplumdan topluma değişirler.

E)İyi-kötü gibi değerleri belirtirler.

 

7)İnsanoğlu yaşamaktan elbet zevk almak ister. Şarkılarla türkülerle her an mest olmak ister.’

Bu şarkıdaki sözlerle aşağıdaki ahlak felsefesi ekollerinden hangisinin düşünceleri paraleldir?

A)Utilitarizm B)Determinizm C)Egoizm

D)Stoacılık E)Hedonizm

 

8)Anaksimenes ,var olan her şeyin sıcak nefes adını verdiği havadan oluştuğunu ileri sürmüştür.

Bu görüş, aşağıdaki ontoloji( varlık felsefesi) sorularından hangisine bir yanıt niteliğindedir?

A)Sonsuzluk var mıdır?

B)Varlıkların kaynağı kimdir?

C)Evrende var olanların ilk öğesi nedir?

D)Varlıklar algılanabilir mi?

E) Varlıklar evreninde insanın amacı var mıdır?

 

9)Varoluşçu felsefeye göre, insan özgürdür. O kendini nasıl yapıyorsa, öyledir.

Bu görüşe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)Toplumun insanları yargılama sistemi ahlakın temelidir.

B)İnsanı belirleyecek evrensel değerler yoktur.

C)İnsan kendini kuşatan sorumlulukların esiridir.

D)İnsan, toplumun belirlediği doğrulara yönelen bir varlıktır.

E)İnsanın kendisinin dışından belirlenmiş bir yazgısı vardır.

 

10)Astoronomi, ileriki yıllarda halley kuyruklu yıldızının Güneş sisteminin neresinde ne zaman gececeği kesine yakın bir şekilde söylenebilmektedir
Bu durumda bilimin aşağıdaki özelliklerden hangisi için daha uygun bir örnektir.

A)Gensllenebilir olmasına

B)Olacak olanı önceden kestirebilmesi

C) Eleştirel olması

D) Varlığı parça parça araştırmasına

E) Sistemli ve tutarlı olması

 

11) – iktidar karşisinda baskı grupları meydana getirerek kamuoyu oluşturabilir
– onu oluşturan bireyler devletin baskısı altında ezilmeyip gerçek bir özgürlüğe sahip olurlar
Yukarıda verilen bilgiler siyasal felsefsnin hangi kavramıdır

A) Rejim B) Sivil toplum C) Bürokrası D) Meşrutiyet E) Adalet

 

12) İnsan ahlaki eylemde bulunurken ve ahlaki kararını verirken kendi iradesi ve düşüncesine dayanmalı kendi, kendini belirleyebilmelidir.
Buna göre ahlaki karar aşamasındaki birey için en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir

A) Evrensellik B) Özgürlük C) Mutluluk
D) Nesnellik E) Hazcılık

 

13) Güzellik madde değil ruhtadır.
Fichte’nin bu sözü aşağıdaki hangisiyle ilgilidir

A) Materyalizm B) İdealizm C) Realizm
D) Dualizm E) Nihilizm

 

14) Evrendeki tek sözüm madde olduğunu, maddenin düşünceden bağımsız olarak var olduğunu ve bütün varlıkların maddeden türediği ileri süren öğreti aşağıdakilerden hangisidir

A) idealizm B) Meteryalizm C) Realizm
D) rasyonalizm E) Empizm

 

15)Siyasette dinde ekonomide tüm düşünce ve etkinlik alanlarında olabildiğince özgürlüğe yer verilmesinde özgürlüğün temel ilkesi olarak benimsemesinde yana olan yaklaşima siyaset felsefesinde ne ad verilir.

A)Sosyalizm B)Liberalizm C) Hukuk devleti
D) Anarşizm E) Ütopya

 

16)Devlet bireysel yaşamın bütün görüntülerinin içine gömüldüğü bir mezarlıktan başka bir şey değildir.
Anarşizm parçada yer alan görüşleri devletle ilgili nasıl bir sonuç doğurur

A) Güçler ayrılığının oluşması

B) İnsaların temel hak ve özgürlüklerinin artması

C) İnsanlar arası toplumsal uyumu sağlamak

D) Devletin varlığının varlığının tartışması konusu yapılması

E) Demokrasinin gerekliliğin görülmes

 

17)Bir ressam tabloaunda doğanın bir parçasını resmetmiş ise varlığın o kesimini, o tabloda kendi sezişiyle ifade etmiştir.
Burada sanatın hangi özelliği vurgulanmaktadır.

A) akla dayalı olması B) cıkar amacıyla oluşturulması

C) beğenilere dayalı olması D) doğanın aynen taklit etmesi

E) Sanatcının ifade tarzına bağlı olması

 

18)Platona göre duyumlar evresinde duyurularla algılanan varlıklar gerçek değildir. Asıl varlıklar, ancak akılla kavrana bilecek olan duyurular üstü evrendedir.
Bu görüşüyle Platon aşağıdaki felsefe akımlarından hangisi öncülük etmişirr

A) Materyalizm B) Emprizm C) Fenomenolji

D) İdealizm E) Povitizm

 

19) Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin cevap aradığı sorular arasında yer almaz

A) İnsan davranışlarında özgür müdür

B) Bütün insanların ortaklaşa kabul ettikleri ahlaki davranış biçimleri var mıdır

C) Ahlaki yargıları nitelikleri nelerdir

D) Toplumu bir arada tutan değerler nelerdir

E) Kişi vicdanı karşınsında Evrensellik bir ahlak yasası var mıdır

 

20) Özgür iradesiyle davranışta bulunan bireyin bu davranışta sonuçlarına katlanması sonuçlarını üstelenmesi durumudur.
Bu durum yarattığı ahlaki olgu aşağıdakilerden hangisidir.

A) özgürlük B) Vicdan C) Etik

D) Sorumluluk E) Mutluluk

– Cevaplar –
1-A
2-A
3-C
4-B
5-A
6-E
7-D
8-C
9-E
10-A
11-C
12-E
13-B
14-D
15-A
16- C
17-B
18-D
19-E
20A

Felsefe Dersi TYT Hazırlık Test Soruları ve Cevapları

Bir yanıt yazın