Felsefe Yazılı Soruları

felsefe 11. sınıf 1. dönem 2. yazılı sınavı

Soruları sayfanın altındaki linkten indirebilirsiniz

felsefe 11. sınıf 1. dönem 2. yazılı 

Yeşilevler MTAL 11.Sınıf felsefe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

 1. Ayşe Hoca; bazı öğrenciler arkadaşlarını üzmek için Hoş olmayan davranışlarda bulunuyor. Muharrem Hoca Evet ama yaptıklarının kötülük olduğunun farkında değiller. Ziya Hoca Evet sanırım bilgi eksikliğinden kaynaklı durum bu. Ayşe Hoca onları biraz daha ettiğimizde sorun kalmayacaktır.

Ayşe, Muharrem ve Ziya hocanın bu konuşması aşağıdaki filozoflardan hangisinin felsefi görüşüne paralellik göstermektedir?

A) Aristoteles               B)Platon             C)  Georgias

D) Sokrates           E)Thales

2.Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan felsefesinin genel özelliklerinden biri değildir?

A) Kutsal metinlerin doğruluğu merkeze alınmıştır.

B) Aklın bilgiyi mümkün kıldığı düşüncesi egemendir.

C) Din merkezli düşünce görülmüştür.

D) Dinsel otoriteye karşı gelinmemesi gerektiği vurgulanmıştır.

E) Akıl ve inanç tartışmaları ön plana çıkmıştır.

 1. Milattan önce 6 yüzyılda Anadolu’da yaşayan filozoflar en çok hangi alanda açıklamalarda bulunmuşlardır ?

A)Doğa                       B)ahlak                   C)siyaset

D)Din                  E)mitoloji

 1. Aristoteles’in görüşlerine göre insanın toplumsal yaşamdaki refahı neye bağlıdır?

A) Bilgelik

B) Cömertlik

C) Çoğunluğun idaresi

D) Güç ve nüfuz

E) İyi yönetim

 1. Aristoteles’e göre insan eylemlerindeki aşırılık ve eksiklik mutsuzluk nedenidir. Bu iki durum insanı Erdem’den uzaklaştırır insan bu iki Eylem arasındaki orta yolu yakaladığı zaman erdem’de ortaya çıkar. Aristoteles aşırılık ve eksiklikler arasındaki orta yolu hangi kavram ile ifade eder?

A) mutluluk          B)Erdem             C) altın orta

D) etik  E)düşünce erdemi

 1. MS 2.yy-MS 15.yy felsefesinde merkezde olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnanç B) Bilim       C)Ekonomi

D)Siyaset                  E)Doğa

 1. Aşağıdakilerden hangisi MS 2.yy-15.yy felsefi dönemine ait bir problem değildir?

A) Tanrının varlığını kanıtlama problemi

B)Toplumsal yaşama dair problemler

C)Kötülük problemi

D) İyilik problemi

E)İrade özgürlüğü problemi

 1. Hangi filozofa göre evrenin ilk nedeni sudur?

Lao Tse   B)Thales         C) Platon

D) Sokrates    E) Aristoteles

 1. Mutluluk, insanın yaptığı doğru eylem sonucunda duyacağı iç huzurdur. Sokrates’e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ölçülü olmak

B) Acıdan kaçınmak

C) Bilgelik erdemine sahip olmak

D) Sade bir hayat yaşamak

E) Çağının değerlerini reddetmesi

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’e göre varlığın oluşumuna yol açan nedenlerden biri değildir?

A) Durağan neden B) Yapıcı neden C) Formel neden

D) Ereksel neden E) Maddi neden

 

 1. “Akıl almaz (saçma) olduğu için inanıyorum.”yargısında bulunan Hristiyan düşünürü Tertullian neyi vurgulamıştır?

A) İnancın önemsizliğini

B) Aklın önemini

C) Tanrının olmadığını

D) Aklın yetersizliğini

E) Akıl ile inancın uyumunu

 1. Platon ile aristoteles’in varlık anlayışları arasındaki temel fark hangi seçenekte verilmiştir?

A)Platonda gerçek varlık iddialar, Aristoteles de ise formudur.

B)platonda gerçek varlık idealardır fenomenler onun yansımasıdır, Aristoteles ise varlığı ayırmaz ayrı bir Dünyası yoktur.

C) Platon’un varlığı gerçekçi, Aristoteles de ise varlık düşünseldir

D)her iki filozofta varlığı ideal ve yansıma olarak ayırır

E)platon’da varlık Fenomen Aristoteles de ise varlık iddiaların yansımasıdır

13) Ben dün gördüğüm bir canlıyı Bugün farklı görüyorum sürekli farklılaşıyor Hatta bir dakika önce o canlı Daha gençti ,şimdi yaşlanmış. Sabah evden çıktığında genç biriydim akşam eve yaşlı olarak döndüm yani her şey sürekli değişiyor değişmeyen şeyler var diyenlere ise acıyorum. Çünkü Gençliğim yaşlılığımla savaştı ve yenildi. Bu benim görüşüm:

Bilin bakalım ben kimim?
A)Parmenides               B)Thales     C)empedokles

D) anaksimenese        E)herakleitos

14) MS 8.yy-MS 15.yy arasındaki dönemi kapsayan ve Hristiyanlığın öğretilmesi için okullaşma hareketinin gerçekleştiği Hristiyan felsefesi dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Patristik Dönem

B)Skolâstik Dönem

C) Açılım Dönemi

D) Gelişim Dönemi

E) Apoloji

15) Protagoras, “Her şey bana nasıl görünürse

benim için öyledir sana nasıl görünürse senin için de öyledir.” der. Protagoras bu görüşleriyle aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır?

A) Bilgilerin doğruluğu kesindir.

B) Bilgi ancak akılla elde edilir.

C) İnsanlar doğruya sezgileriyle ulaşır.

D) Bilgi deneyimle kazanılır.

E) Bilginin doğruluğu kişilere göre değişir.

 

16.Ruh ölümsüzdür, bunun içinde bilgiler doğuştan zihnimizde vardır. sahip olduğumuz ruh daha önce yaşadığı bedende edindiği bilgiler ile beraber bedenimize geldi. Biz onları doğru bir şekilde hatırladığımız zaman doğru bilgilere sahip olacağız İşte bu bilgilere de episteme denir.

Yukarıdaki görüşleri ileri süren filozof kimdir?

A)Sokrates           B) Platon            C)Aristo

D)Thales              E)demokritos

 1. Felsefe tarihindeki ilk büyük karşıtlığın hangi iki filozof

arasında yaşandığı ileri sürülmektedir?

A)Thales-Demokritos

B)Thales- Herakleiotos

C)Demokritos-Anaksimenes

D)Parmenides- Herakleitos

E)Aristoteles-Augustinus

 

 1. Aşağıda verilmiş olan medeniyetlerden hangisi antik yunan felsefesini etkilemiş olamaz?

A) Çin   B) Hint   C)İran

D) Mezopotamya  E)İslam

 1. Aşağıda verilmiş olan bilgilerden hangisi sofistler için

söylendiğinde doğru olmaz?

A)Her zaman için geçerli bilginin olmadığını savunurlar

B)Para ile Retorik(güzel konuşma) öğreten kişilerdir

C)Bilginin fayda sağladığı sürece doğru olduğunu savunurlar

D)Görecelidirler, doğruların kişiden kişiye değiştiğini savunurlar

E)Bilimsel bilgilerin değişmez doğrular olduğu görüşünü öne sürerler.

 1. Aslında insanlığın varoluşundan bugünü düşünme eylemi vardır. Ancak felsefe çok uzun süre sonra ortaya çıkıp yayılmıştır. Çünkü uygun ortam ve şartlar gerekiyordu. felsefenin Antik Yunan’da ortaya çıkışını sağlayan şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Demokrasinin gelişmiş olması

B)insanların refah içinde olması

C) ticaret yollarının oradan geçiyor olması

D)kültür alışverişini yoğun olması

E)Antik Yunan’ın illeri ayrılmış olması

SORULARI BURADAN İNDİRİNİZ