ANADOLU LİSESİ TÜM YAZILI SORULARIFelsefeFelsefe Yazılı Soruları

Anadolu Lisesi Felsefe 11.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları ve Cevapları 2014-2015 Eğitim Yılı

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ FELSEFE SORULARI YAZILI WORD OLARAK İNDİR

 

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI SORULARI

 

1-) Duyumlara tek başına güvenmek ve onların bizlere eksiksiz bilgi vereceğini düşünmek bizleri yanılgıya düşürür.

Duyumlar ancak aklın süzgecinden geçip , işlenirse bilgi meydana gelir. Bundan dolayı bilginn oluşumunda sadece bir kaynağa güvenmek doğru bir davranış değildir.

Biginin oluşumunu bu şekilde savunan kuram(düşünce) hangisidir?

 

A)Rasyonalizm              B)Kritisizm              C)Rmprizm   D)Pragmatizm                E)Pozitivizm

 

2-)Gözlerin kapalıysa neylersin güzel tabloyu, duymuyorsa kulağın ne işe yarar kanaryanın ötüşü, anlasın aklın ,zorla beynini ,ne işe yara ki çaban.

Parçada bilginin hangi yolla elde edilmesi gereği üzerinde durulmuştur?

A)Rasyonalizm    B) Pragmatizm    C)Entüisyonizm

D)Emprizm          E)Pozitivizm

 

3-) Bizler karşımızdakinin doğru yada yanlış olduğu yargısına nasıl ulaşabiliriz ki? Onun için bir araçımızın olması gerekir. Peki bu aracın doğru araç olduğuna nasıl emin olabiliriz, tabi olamayız, bu kısırdöngü böyle devam eder gider. İyisi siz bırakın doğru yada yanlış hakkında yagıda bulunmayı, ruh huzuru sizin için daha önemlidir.

Çünkü her doğru sandığınızı yanlışlayacak, çürütecek karşı bir görüş çıkacaktır karşınıza.

Parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sofisizm               B) Emprizm               C) kritisizm

 

D) Nihilizm             E)Septisizm

4-) Bizde mevcut olan bilgiler , karşılaştığımız probleleri çözme konusunda yol gösteriyor yada farklı alternatifler sunabiliyorsa bu bilgilere o an için güvenilebilir. Benim için önemli olan bilginin yaşamıma pratik bir pay katmasıdır.

Burada savunulan düşünce hangi düşünce akımı ile parelellik göstermektedir?

A)Septisizm         B)Sofisizm        C) Pragmatizm

D)Emprizm          E)Pozitivizm

 

5-) insan zihninden bağımsız olarak kendi başına var olan varlıklar gerçek(reel) varlıklardır , zihne bağlı olarak varolabilenler ise ideal varlıklardır.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi ideal varlık değildir?

A)Şirinler                 B) Noel Baba           C) Şahmaran

D) Dev                       E) Malabadi Köprüsü

 

6-) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilgi,felsefi bilgi ve dinsel bilginin ortak özelliğidir?

A)Evreni,varlığı anlamaya açıklamaya çalışmak.

B) Eleştirel olmak.

C) Doğruya ulaşmaya çalışmak.

D) Akıl ve matığa dayanmak.

E) Öngörülü olmak.

 

7-) Aşağıda verilen kavram ve filozof eşleştirmelerinden hangisi hatalıdır?

A)Paranteze almak-Husserl

B) Atom-Herakleitos

C) Diyalektik-Hegel

D) Tabula rasa-Locke

E) Cisimcikler-Hobbes

😎 “Benim bugün sahip olduğum bigi çağdaşlarıma göre hayret verici denebilecek kadar çok olabilir ama bu bilgiler kızım ecemin 40 yıl sonra sahip olacağı bilgilerin yanında çok az kalacaktır.”

Ziya Hoca’nın ileri sürdüğü bu görüş bilimsel bilginin hangi özelliğini açıklar niteliktedir?

A) Öngörülülüğünü                B)Deneyselliğini             C) Nesnelliğini

 

D) Birikimli ilerlemesini        E) Evrenselliğini

 

9-) Erdem Hoca:”Fatih Hocam sizi her gün farklı görüyorum, sürekli bir değişim içindesiniz, hayırdır.” Fatih Hoca:”Değişmeyen ne var ki Erdemciğim ,bizde evrene ayak uyduruyoruz , sanki siz değişmiyor musunuz, dün 40’lık olgun biriydiniz  bugün 18’lik delikanlısınız.”

Erdem ve Fatih Hocaların bu konuşmasını hangi filozof duysaydı onlara kesinlikle hak verirdi?

A) La Metrie                        B) Hegel                    C) Herakleitos

D) Marks                             E) Demokritos

 

10-)  Aşağıdaki filozoflardan hangisi varlık konusunda diğerlerinden farklı görüşe sahiptir?

 A) Platon                         B) Hegel                  C) Farabi

D) Aristotales                E) Descartes

 

 11-) Analitik Felsefe (Çözümleyici Dil Felsefesi) için aşağıdakilerden hangisini söylediğimizde yanılmış oluruz?

 A)Kuramın savunucusu  Wheithead’tir.

B) Doğru bilgi dil ile ifade edilebilendir.

C) Bilgimizin sınırları dilimzin sınırları kadardır.

D) Felsefenin görevi sembolik ortak bir dil geliştirmek olmalıdır.

E) Doğru bilgi mümkündür.

12-) Ona göre “.”varlık madde ve ideadan ibarettir. Bu iki unsur birbirinde bağımsız değil tamamen içiçedir. Çünkü maddeye şekil(form) veren ideadır, idea maddesel evrenden daha üstün bir alan değildir.”

Yukarıda varlık hakkındaki görüşleri verilmiş düşünür filozof kimdir?

A) Platon                   B)Descartes                 C) Aristo

D) Farabi                  E) Hegel

 

13-) Filozof ve savunduğu felsefi görüş  karşılaştirması yapılmıştır, hangi seçenekte hata yapılmıştır? 

A) Aguste Comte- Pozitivizm

B) E.Husserl-Fenomenoloji

C) I.Kant-Kritisizm

D) William James-Pragmatizm

E) David Hume – Rasyonalizm

14-) -Sistemli ve tutarlı bilgilerden oluşur.

-Kişiden kişiye ve toplumdan topluma değişmeyen genel

geçer bilgilerden oluşur.

-Belli bir yöntemle elde edilen bilgidir.

Yukarıda verilen özellikler bilgi türlerinden hangisine aittir?

 A) Gündelik Bilgi                  B) Bilimsel Bilgi

C) Felsefe Bilgisi                    D) Sanat Bilgisi

E) Dinsel Bilgi

 

 15-) Varlık varmıdır? sorusuna “Yoktur.” diye cevap veren

yaklaşımlar hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Nihilizm – Realizm

B) Realizm – İdealizm

C) Nihilizm – Taoculuk

D) İdealizm – Taoculuk

E) Fenomenoloji-Materyalizm

 

16-) İnsanlığın var olduğu ilk zamanlardan bugüne ,öne çıkan problemler sürekli farklılaşmış, değişmiştir.

Dönemin şekillendirici temel gereksinimleri ne ise felsefe de oana göre rota çizmiştir.

Bu açıklamaya göre felsefe için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Felsefe yığılan özelliğe sahiptir.

B)Kişiye göre değişebilir.

C)Öznel olduğu için kesin değildir.

D)Toplumsal koşullardan etkilenir.

E)Eleştirel bir yapıya sahiptir.

 

17-)I-Meydana gelebilecek durumları kestirebilmek

II-Varlığı ve doğayı anlama çabası

III-Somut varlık alanını incelemek

IV-Basit yaşantılar yolu ile elde edilmesi

V-Birikimli olarak ilerlemesi

Yukarıdaki özelliklerin hangileri bilimsel bilginin özellikleridir?

 

A)I-II-IV-V             B)  I-II-III-V         C) III-IV-V

D) II-III-V               E) I-II-III-IV-V

 

 18-) Aşağıda yapılmış olan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Fenomenoloji: Salt akılla doğruya ulaşmak için ,tüm bildiklerimizi bir kenara koymalıyız.

B) Emprizm: Doğru bilgi bireyin yaşamını kolaylaştırandır.

C) Analitik felsefe: Doğruluğun ölçütü dil çözümlemesidir.

D) Kritisizim:Duyu verilerini işleyen akıl doğru bilgiye ulaştırır.

E) Entüisyonizm:Akıl ve duyu verileri yanıltıcı olabilr ,asıl bilgi aracısız olan sezgi bilgisidir.

 

19-) Decartes : Açık seçik bilgiler hariç diğer tüm bilgilerden şüphe etmek gerekir , çünkü diğer bilgiler bulanıktır, şüphenin süzgecinden geçirerek, bulanıklıktan arındırılmalıdır, ancak bu şekilde doğruya  ulaşılabilir.

Descartes doğru bilgiyi elde etmek için açağıdakilerden hangisini kullanmıştır?

A) Akıl       B)Deney           C) Gözlem      D) Duyu     E)Şüphe

 

20-)Diktatörlerin en çok neyine şaşırırım bilir misiniz? Tabiki hayranlarının çokluğuna.Her şeyimizi emirlerine vermemizi ister ,bizlere hapishaneler, icra daireleri açar, hastalanmamıza neden olup ,hastaneler zinciri kurarlar, eğitimimizden kısıp gençliğimizi suça iterler, bunun üzerine de kendileri için bir güvenlik ordusu kurmaları için haklı nedene dayanarak kendi polis devletlerin oluştururlar , bunları yaparken çok çalıştıklarını sürekli telkin ederler ve biz halk olarak hala bu kişilere hayranlığımızı bildiririz. Ben diyorum ki : İnsanlığın onuru için diktatörlerin önünde eğilen sadece dizleriniz olsun, başınız değil.

Bu parçada asıl vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A)Diktatörlerin çalışkanlığı

B)Eleştirel ve özgür düşünce

C) Otoriterliğin getirisi

D) Devlettin görevi

E)Eleştirel tavır

 CEVAP ANAHTARI İÇİN ÜSTTEKİ LİNKTEN WORD OLARAK İNDİRİNİZ

ZİYA ÖZCAN

F.G.Ö.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir yanıt yazın