Edebiyat

9.Sınıf Türk Edebiyatı Cevaplı 2. Dönem 3.Yazılı Test Yazılı Sınavı Soruları

 

                           Felsefeacademisi.com

                      Academi Öğrenmeyi Öğretir

 

YAZILI                    9. SINIF  TÜRK EDEBİYATI  2. DÖNEM 3. YAZILI

TÜRK EDEBİYATI  

 

1-)” ………………….Bayağı,korkunç, gülünç olaylarla güzel ve acıklı olayları iç içe anlatan tiyatro türüdür.”

Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?

A)Trajedi                             B) Operet                     C)Komedi

D)Dram                                E) Opera

 

2-) Geleneksel Türk Halk tiyatrosunun özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Konular tarihten ya da mitolojiden alınır, kahramanları seçkin ve asil insanlardır.

B) Yazılı bir metin yoktur, anlatıcı- oyuncu doğaçlama yapar.

C)Söz oyunları ve tekerlemeler vardır, bölgesel özellikler ağır basar.

D) Geleneksel sözlü tiyatronun örneği olarak hem göze hem kulağa hitap eder.

E) İslam uygarlığı etkisindeki Osmanlı toplumunu yansıtan zengin bir kaynaktır.

 

3-)  “ yazarken kitapları bir yana bırakır aklımdan çıkarırım; kendi işimi aksattılar diye . Gerçekten de iyi yazarlar yüreksiz ederler beni . Hani bir ressam varmış ,kötü horoz resimleri yapar ve  uşaklarına dükkana hiç canlı horoz sokmamaları için sıkı sıkıya tembihlermiş. Bende kimsenin bana el uzatamayacağı bir ortamda   olmalıyım ki , yazdıklarım bana ait olabilsin.”

Bu düşüncelere sahip bir yazar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Eleştiriye açık bir kişiliğe sahiptir.

B)    Başka yazarların etkisinde kalan bir yazardır.

C)    Yazarken özgür olmayı tercih etmektedir.

D)    Özgün eserler vermeye özen gösteren biridir

E)     Kendisinden daha güçlü yazarların varlığını kabullenen biridir.

 

4-) “Bunlardan belirli bir sosyal sınıfı yada  eğilimin özelliklerini üstünde taşıyan kişiye tip denir. Sevecen  tip, cimri tip ……karakter ise kendisine özgü tutum ve davranışları olan kişidir.”

      Bu parçada romanların hangi öğesi anlatılmıştır?

A) olay                          B) Mekan                         C) Zaman

D) Kişiler                       E) Anlatım

   

5-) Bir duygu yada düşüncenin , ağız,kaş ,göz ve yüz hareketleriyle anlatılmasıdır.

Bu cümlede tiyatronun hangi terimi tanımlanmıştır?

A)Aksiyon              B) Mizansen             C) diksiyon

D) Suflör                E) Mimik

 

6-) Aşağıdakilerden hangisi “karagözün” özelliklerinden biri değildir?

A) Gölge oyunudur” tasvir” edilen birtakım şekillerin arkadan ışıklandırılarak beyaz bir perdeye aktarılmasıyla oluşur.

B)Oyunun kurucusunun Şeyh Küsteri olduğu söylenir.

C) Karagöz okumuş , Hacivat okumamış halktan biridir.

D) Tuluata dayanan karagöz 28 oyundan oluşur.

E) Oyunun asıl kişileri Karagöz ve hacivat’ tır

 

7-) Aşağıdaki sorulardan  hangisi temayı buldurmaya yöneliktir?

A) Metinde anlatılan nedir?

B) Metin nasıl anlatılmış

C) Metindeki olay ne zaman yaşanmış

D) Metinin türü nedir

E) Metini kim anlatmış

 

 

😎 Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir mesneviden alınmış olamaz?

I- O temayül o tegafül o eda

O tebessüm o tekellüm o sada

II- Kamet-i naziki bir ince fidan

Arızı hem sıfatı berg-i hazan

III- Bulunur bunda hep efrad-ı milel

Tab’-ı insana nice vere helal

IV- Dürlü dürlü derde uğratan beni

Kalb-i mail çeşm-i  şahid-i bazdır

V-Çünki yar ağyar ile dem-sazdır


A) V                    B) IV               C) III                D) II                    E) I

 

9-) Metin ve yazar ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yazarların metinlerini oluştururken kurmacaya başvurdukları.

B) Bir metnin başarısında yazarın dili doğru ve etkili kullanmasının büyük payı olduğu.

C)Yazarların dünya görüşlerinin eserlerine yansıdığı.

D) Yazarların eserlerini  oluştururken yalnızca gözlemlerine başvurması gerektiği.

E) Yazarların eserlerinde konu olarak kendi hayatlarını kullanabilecekleri.

 

 

10-) Bir hikaye dil ve anlatım yönünden incelenirken aşağıdaki sorulardan hangisi sorulmaz?

A) yazar anlatımlarda ve konuşmalarda dili nasıl kullanmıştır?

B)Kahramanların sosyal ve kültürel yapılarıyla olayların geçtiği yer arasında uyum var mıdır?

C) Yazar nasıl bir anlatım yolu seçmiştir?

D) Anlatım kaçıncı kişi ağzından yapılmaktadır?

E) Eserin dili anlaşılır nitelikte  midir?

 

11-) Geleneksek Türk tiyatrosunun en önemlilerinden biridir. Bir anlatı olarak dramatik türlerden ayrılsa da anlatılan olay veya seyirciler önünde hareket ve taklitle canlandırıldığından dramatik türlerden sayılır.  Hareketten çok ses taklidi ,jest ve mimiklere dayanır. Her türlü insan sesi taklit edilir. Özel bir sahnesi yoktur tek aktörlü bir oyundur.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin hakkında bilgi verilmiştir?

A)Karagöz                     B) Hacivat                   C) Meddah

D) Ortaoyunu                 E)Mizah

 

 

12-) Bu tür yazılarda olaylar ve kişiler tamamıyla düşseldir.  Kişiler, iyiler ve kötüler olarak karşımıza çıkar. Konuşmalar kalıplaşmıştır. İnsan dışı varlıklar bile insan gibi konuşur.  Olaylar karşıtlıklar üzerine kurulmuştur. Yer ve zaman belirsizdir.

Parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisinden söz edilmektedir?

A)Masal                             B) Destan                          C) Mesnevi

D)Halk hikayesi               E) Roman

 

13-)Cervantes tarafından yazılan …………..  adlı yapıt…………..türünün dünyadaki ilk örneği kabul edilir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere hangi seçenektekiler getirilmelidir?

A)Don kişot-öykü                   B)Don kişot-roman                C)Decameron-öykü

D) Decameron-roman             E) Don kişot-destan

 

 

14-) Aşağıda durum-kesit öyküsü hakkından verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Olaydan çok bir durum anlatır.

B)Serim-düğüm-çözüm bölümleri yoktur.

C)Gözlem önemlidir.

D) Bu öykülere “Maupassant Tarzı “ öyküler de denir.

E) Sait Faik Abasıyanık bizdeki en önemli temsilcilerindendir.

 

 15-) Aşağıdakilerden hangisi dram türünün özelliklerinden değildir?

A)Üç birli kuralına uyulur

B) Gülünç ve acıklı olaylar olaylarda olduğu gibi vardır.

C) Konular tarihten ve günlük yaşamdan alınabilir.

D) Nazım veya nesir şeklinden yazılabilir.

E) Karakterler her tabakadan  olabilir.
 

16-) Aşağıdakilerden hangisi karagöz oyununun özelliklerinden birisi  değildir?

A)Giriş ,muhavere,fasıl ve bitiş bölümlerinden oluşur.

B)Oynatan kişilere hayali ya da karagözçü denir.

C) Hacivat aydın kesimi ,Karagöz halk kesimini  temsil eder.

D) Geleneksel Türk tiyatrosunun bir türüdür.

E)Oyunun yardımcı kişileri Zenne, Pişekar, Kavukludur.

 

 

17-) Sessiz hareketler , jestler ,yüz ifadeleri ve kostümler yoluyla duyguları , düşünceleri, tutkuları anlatmaya yarayan tiyatro çeşidine ………………………….denir.

Parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

A)Mizansen                         B) Suflör                    C) Monolog

D)Muhavere                        E) Pandomim

 

 

18-) Aşağıdakilerden hangisi klasik komedyanın  özelliklerinden birisi  değildir?

A) Konuları çağdaş toplumdan, günlük yaşantıdan alma

B) Karakterleri çoğunlukla  üst tabakadan, soylu kişilerden seçme

C) Toplumsal çelişkilerin gülünç yanlarını vurgulayarak düşündürmeyi amaçlama.

D)Vurma ,yaralama gibi ,acı verici şeyleri izleyicinin gözü önünde canlandırma.

E) Manzum olarak beş perde olarak yazılıp oynanması

 

 

19-) Bundan birkaç yıl önce Erzurum’da ,Erzurumlu hoş sohbet bir emekli  ilkokul  öğretmenini ziyaret etmiştim. Güzel saz çalıyordu, eskilerin “gönül ehli” dedikleri insanlardan biriydi. Bir ara insanın yeryüzündeki durumunu anlatmak için “beşikten ötesi gurbet” dedi. Ben bu söze bayıldım . Türk halkı nasıl üç kelime ile derin bir duygu dile getiriyordu.

Paragrafta vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)Örf ,adet ve geleneklerin dil üzerindeki etkisi.

B)Anadolu insanının çok konuşmayı sevmediği.

C)Türk halkının duygularını az sözle anlatmadaki başarısı.

D)Sözcüklerin duyguları ifade etmedeki yetersizliği.

E)Türk halkının etkili ve güzel konuşması.(felsefeacademisi.com)

 

 

20-)Tragedya türü ile ilgili olarak aşağıda verilenlerin hangisi yanlıştır?

A) Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.

B) Klasik bir dil ve üslüp anlayışıyla yazılır.

C)Konuları , mitolojiden ve tarihten alınır.

D) Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.

E) Ana karakterlerin halktan olması en büyük özelliğidir.

 

 

21-) Edebi metinler , anlam zenginliğine sahiptir.Günlük dilde pek fazla dikkat etmediğimiz bir kelimenin kullanımı , edebi metinde farklı bir şekilde karşımıza çıkar………………………………….

Bu parça aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülmesi doğru olur?

A)Yapılan her türlü yorum , O esrin değerini ortaya koymaz.

B) Bu farklılık, eseri okuyan kişiye ve zamana göre yeniden yorumlanabilen bir özelliktir.

C) Farklılığı yakalayan yazılar da bu yüzden değerlidir.

D) Zengin eseri ise , sadece eğitimli kişiler ve bu alanda çalışmış insanlar anlayabilir.

E) Edebi metinler , anlam yönünden zengin değildir.

 

22-)Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla anlatan edebi eserdir.  Olmuş ya da olabilir olayları yer ,zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafından gelişir ve olay örgüsü geniştir.Kahramanları çoktur.

Parçada  anlatılan edebi tür hangisidir?       

A)Hikaye                 B) Masal                    C) Fabl

D)Roman                 E) Tiyatro

 

23-) Bir yazarın herhangi bir metinden hareketle yazar-gelenek ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yazarın daha önce yazılan metinlerden etkilendiği

B) Yazarın kendinden önce yazılan yazıları metinleri okuduğu.

C)Yazarın ortak bir gelenekten beslendiği

D)Yazarın diğer yazarlarla ortak konuları işlediği.

E)Yazarın herhangi bir gelenekten yararlanmadığı.

 

 

24-)” (1) Kapım kapalı. Açmak istiyorum. (2) Açarsam hastanenin benim için hazırladığı felaketlerin hepsi birden içeri girecek sanıyorum.(3) Karanlık bastı (4)Elektrik düğmesini çevirdim. (5)Gayet zayıf bir ışık…”

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisi ruhsal durumu yansıtmaktadır?

A) 5               B) 4              C)3               D) 2            E) 1

 

25-)Bir bayram günü çocuğu babasıyla beraber büyük babasına gönderdiler. Dönüşte büyük efendi dedi ki :

– Biraz dursana Ferhunde ! senin hizmetine mükafat zamanı geldi.

O zaman efendi çekmecenin kapağını açtı , kalemini baş parmağının tırnağına çıtlattı. Bir kağıdı çekti , düşüne düşüne, uzun uzun yazdı , tekrar okudu…

Yukarıdaki öykünün anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)    İlahi bakış açısı

B)    Kahraman anlatıcı bakış açısı

C)    Gözlemci anlatıcı bakış açısı

D)    Düz anlatım bakış açısı

E)     Betimleyici anlatım

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

1D-2A-3B-4D-5E-6C-7A-8B-9D-10B-11C-12A-13B-14C-15A-16E-17E-18B-19C-20E-21B-22D-23E-24D-25A

 

 

 

Anahtar Kelimeler: 9. sınıf Türk edebiyatı dersi 2. dönem 3.yazılı Yoklama Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı, cevapları test soruları 25 soru yeni testleri,cevaplı,  imtihanı ,örnek,örneği, türk dili edebiyatı çözümlü,çözümleri, yanıtı,yanıtları,çalışma yaprakları,çarşaf , bedava ,tarama,yazılısı  konu,  sınıflar  ,II. Yarıyıl ,lise 1,download,indir.

Bir yanıt yazın