AÇIK ÖĞRETİM LİSESİGenel

2010 AÇIK ÖRETİM LİSESİ FELSEFE-1/3. DÖNEM SORULARI VE CEVAPLARI

 

                           FELSEFEACADEMİSİ.COM

                         Academi Öğrenmeyi Öğretir

AÖL                                             2010 FELSEFE-1/3.DÖNEM

FELSEFE

1-)Aşağıdakilerden dini bilginin özelliklerinden değildir?

A)İnanca dayanır

B) Sistematiktir

C) Doğmatiktir

E) Nesneldir

 

2-)Aşağıdakilerden hangisi doğa bilimlerindendir?

A)Jeoloji      B)Psikoloji        C)Antropoloji       D) Sosyoloji

 

3-) Aşağıdakilerden hangisi felsefe ile bilimin ortak özelliklerinden değildir?

A) Akıl ve mantık ilkelerine dayalı olma

B) Evreni ve insanı açıklamaya çalışma.

C) Sistemli ve tutarlı olma

D) Deney yöntemi kullanma

 

4-) Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının temel kavramlarından değildir?

A)Bilgi           B) Temellendirme             C) Vicdan             D) Doruluk

 

5) Aşağıdakilerden hangisi doğru bilginin mümkün olduğunu kabul eden filozoflardandır?

A)Piron           B) Timon            C) Zenon             D) Aristotales

 

6-) I- “Sorgulanmamış yaşam yaşanmaya değmez”

     II- “Bildiğim bir şey var, o da hiçbir şey bilmediğimdir.”

     III-“Erdem bilgidir; ancak her bilgi erdem değildir.”

Yukarıdakilerin hangileri Sokrates’in görüşleridir?

A)I-II       B) I-III          C) II-III           D) I-II-III

 

7-) “Şüphe ,hakikate ulaşmak için bir akıl aracıdır.” Görüşünü savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A) R. Descartes     B) H. Bergson      C) J. Locke     D) A. Comte

 

😎 “Zihnimiz doğuştan boş bir levha gibidir. Doğduğumuzda dünyaya dair hiçbir fikrimiz yoktur. Bir kavrayış ya da fikir ,Deneyimlerle edinilmiş olgulara dayanmıyorsa yanlış bir kavrayıştır.”

J . Locke yukarıdaki görüşleriyle gerçek bilginin kaynağı olarak aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

A)Sezgi             B) Deney             C) Tanrı                 D) Akıl

 

9-) Aşağıdaki düşünce akımlarının hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

A)Empirizm-Sezgicilik

B)Pozitivizm-Olguculuk

C)Kritisizm-Eleştiricilik

D)Pragmatizm-Faydacılık

 

10-)Felsefenin asıl uğraş alanı dildir. Felsefenin görevi dildeki kavramları çözümlemektir.

Yukarıdaki görüşü savunan düşünce akımı hangisidir?

A)Fenomenoloji

B) Pragmatizm

C)Pozitivizm

D) Analitik Felsefe

 

11-) Bilimin yapısını ,doğasını ,bilimsel kuramlarla gerçeklik arasındaki ilişkiyi, ilkelerini ana kavramlarını ve bilimde yöntem problemini inceleyen felsefe dalı hangisidir?

A) Bilim felsefesi

B) Varlık felsefesi

C) Bilgi felsefesi

D) Siyaset felsefesi

 

12-) Bilimi “ürün” olarak ele alan yaklaşımın tensilcilerin aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A)R. Carnap- T. Hobbes

B) H. Reichenbach-R Carnap

C) T. Khun –S. Toulmin

D) T. Hobbes -. Reichenbach

 

13-) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden değildir?

A)Olgusal olma

B)Mantıksal olma

C) Genellemeler yapma

D) Subjektif olma

 

14-) “Araştırılan olguyu açıklamak amacıyla oluşturulan hipotezden , olgusal olarak sınanabilir sonuçlar çıkarma ve söz konusu sonuçları yeni verilerle karşılaştırma işlemidir.”

Tanımı verilen kavram hangisidir?

A)Doğrulama         B) Gözlem          C) Öndeyi          D)Teknoloji

 

15-)”Bilim felsefesi” disiplininin doğmasına ve gelişmesinde  aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Felsefenin özne olması

B)Bilimin doğayı açıklamada yetersiz olması

C) Doğa bilimlerinde oraya çıkan metot ve bilgi gelişimi

D) Felsefenin fizik ötesi konuları ele alması

 

16-) Deney ve gözlemle doğrulanmış olan , deneyin verilerinden yola çıkarak daha geniş bir alanı kapsayacak biçimde genellenmiş olan ve belli bir dönemde insanların çoğu tarafından kabul gören açıklamalardır.

Tanımı verilen kavram hangisidir?

A)Öndeyi         B)Kuram         C) deney              D) Gözlem

17-) Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin sorularından değildir?

A)Evrende bir düzen var mıdır?

B) Varlık değişken midir?

C)Doğru bilginin kaynağı nedir?

D)Varlığın ana maddesi nedir?

 

18-) F. Hegel’in varlık görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varlık, mutlak ruhun(Geist) kendi kendisini aşması sonucu oluşur.

B)Varlık , hem düşünce hem maddedir.

C)Varlık , maddi olan küçük parçalardan oluşmuştur.

D) Gerçekte var olan yer , kaplayan cisimlerdir.

 

19-)Aşağıdaki filozoflardan hangisi varlığı “fenomen” olarak kabul eden görüşün temsilcilerindendir?

A) F. Hegel      B) R.Descartes        C) E. Husserl         D)Demokritos

20-) -“Mümkün varlık” ve “zorunlu varlık” olmak üzere iki çeşit varlık vardır.

       -Dünyadaki varlıklar mümkün varlıklardır. Zorunlu varlık (Vacibül Vücud) ise tanrıdır.

        Yukarıdaki görüşleri savunan filozof hangisidir?

A)Hegel           B) Platon          C) Sokrates          D) Farabi

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

1E-2A-3D-4C-5D-6D-7A-8B-9A-10D-11A-12B-13D-14A-15C-16B-17C-18A-19C-20D

 

Anahtar Kelimeler: 2010 açık öğretim lisesi felsefe dersi 1 çıkmış soruları ve cevapları ,senelerde, cevap anahtarı,  aöl, örnek, önceki yıllarda ,felsefe grubu,dosyası,testi,örneği,3.dönem.sınav sorularının çözümleri,dawnload ara ,indir

Bir yanıt yazın