Demokrasi Yazılı Soruları

9.SINIF DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 2.DÖNEM 2. YAZILI

  Yeşilevler MTAL Demokrasi 2. Dönem 2.Yazılı  (PDF alttaki linktedir)

1)Doğal çevrenin korunması için aşağıdakilerden hangisini ya da hangilerini yapmalıyız?

I-sorumlu kuruluşları harekete geçirmek

II-kamuoyu oluşturmak

III-çevre konusunda etkin görevler üstlenmek

IV-geri dönüşüm konusunda donanımlı olmak

A)III-IV          B)I-II-IV      C)II-III

D)I-II-III-IV   E)I-II

2)Aşağıda verilenlerden hangisi dijital vatandaşın özelliklerinden değildir?
A)iletişim kaynaklarının kötü yönlerini eleştirebilir

B)teknolojik iletişimdeki etik sonuçların farkındadır

C) teknolojiyi kötüye kullanmaz

D)sosyal medyada fazla zaman harcar

E)iletişim sırasında doğru davranışa teşvik eder

3)Ülkelerin nüfusunda kültürel çeşitleri arttıran birçok neden vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu nedenlerden biri değildir?

A)ulaşım kolaylığı           B)Kripto paraların artması

C)hızlı iletişim               D)göç artışı

E)küreselleşme

4)Kültürel değerlerin hızla değişmesine neden olan etkenler hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
A)Savaşlar-asker uğurlamaları

B)toplumsal gereksinimler-etkileşimler

C)yerel giysiler-teknoloji

D)iletişim-yöresel yemekler

E) göç-Eski medeniyetler

 

5)Bazı gelenek ve değerlerin yok olmasının yanında yaşamımıza birçok yeni değer girmektedir. aşağıdakilerden hangi unsur bunun temel nedenidir?

A) nüfusun hızla artması

B)bazı değerlerin önemini yitirmesi

C)küresel dünyada ekonomik krizlerin baş göstermesi

D)dinlerin insan yaşamı üzerindeki etkisi

E)bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın olarak kullanılması

 

6)Ülkemizde kültürel çeşitliliği oldukça fazla olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Farklı etnik yapıya ve inanca sahip toplulukların fazla olması

B)birçok eski yerleşim yerinin olması
C)Orta Asya’dan göç yolu ile gelinmiş olması D)bulunduğumuz jeopolitik konumun etkisi

E)bilişim teknolojilerinin hızla gelişmiş olması

7)Bireylerin farklı tutum geliştirmeleri aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A)toplumdaki nüfus miktarı ile
B)Kişisel özellikleri ile

C)Gelişen teknoloji ile

D)globalleşen dünyadaki kültürel benzerlikler ile

E)içinde bulundukları kültürel yapı ve değerler ile

 

8)Toplumda huzur ve birliktelik içinde olmak için öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?

A) toplumda dil birliğini sağlamak

B)yaşamsal alanda inanç Birliği sağlamak

C)toplumsal Kural ve değerlerle uymak

D)etnik grupların değerlerini benimsemek

E)toplumda meydana gelen farklılıkları yavaşlatmak

 

9)Milletlerin devamlılığını sağlayan milli değerlerin korunup nesilden nesile aktarılmasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu değerlerin sonraki nesillere aktarılmasının önündeki en büyük engeldir?

A)hızlı Nüfus artışı       B)kültürel farklılıklar

C)Farklı etnik gruplar   D)kültürel yozlaşma

E)kültürel yayılma

10) Kadınlara karşı ayrımcılığı açıkça kabul ederek cinsiyete dayalı bir ayrımı ortadan kaldırmanın somut ifadesi olarak ortaya çıkan sözleşme (yani belge) aşağıdakilerden hangisidir?

A) kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi

B)İnsan Hakları Evrensel sözleşmesi

C)İstanbul sözleşmesi

D)kadına yönelik şiddetin önlenmesi

E)Kadınlara yönelik stratejik eylem planı

11) Aşağıda verilenlerden hangisi dezavantajlı gruplar arasında sayılır?

A) öğrenciler B)erkekler    C)engelliler

D)kadınlar       E)memurlar

12) Toplumda var olan çeşitli grupların Barış Huzur içinde yaşamalarının önündeki en büyük engellerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) eğitim        B)önyargı      C)ekonomi

D) nüfus         E)teknolojik gelişme

13) Yaşlı ve engelli vatandaşların toplumsal yaşamda görev ve sorumluluklarını kolayca yapabilmeleri için öncelikle Aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A) kendilerine güvenmeleri
B)Yasaların uygunluğu

C)yerel yönetimlerin kolaylaştırıcılığı

D) toplumdaki tüm bireylerin duyarlılığı

E)toplumdaki diğer insanlardan Üstün tutulmaları

14)  Birey yaşamı boyunca toplum içinde öğrendiği tüm maddi ve manevi değerler o toplumun milli kültürünü meydana getirir. Buna göre milli kültürün kazandırdıkları arasında aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?

A) ülke menfaatlerini ön planda tutmak

B)toplumun birlikteliği ve huzurunu sağlamak

C)Milli hedeflere ulaşma bilinci kazandırmak D)toplumsal refah ve barış içinde yaşamak

E)farklı gruplar halinde yaşamayı sürdürmek

15) Aşağıdakilerden hangisi kendisi ile barışık bireyin özelliği değildir?

A) iyi birer örnektirler

B)barış ortamı oluştururlar

C)kendilerini Üstün görürler

D)Öz saygıları yüksektir

E)olaylara karşı olumlu tavır sergilerler

16)Toplumda görülen şiddet olaylarını önlemek için aşağıdakilerden hangisine başvurmak doğru değildir?

A) bireyler konu hakkında doğru bilgilendirilmeli B)gösterilen şiddete eşdeğer şiddetle cevap verilmeli

C)karşılıklı iletişim yolu denenmeli

D)kamuoyu oluşturulmalı

E)ilgili kurum ve kuruluşlara başvurulmalı

17) iş çalışma yaşamında çalışanlara yönelik uygulanan uzun süreli ve genellikle fiziksel olmayan şiddet türü hangi kavram ile adlandırılır?

A) mobbing B)taciz C)şiddet  D)ayırın  E)Terör

18)Doğal çevre içindeki birey aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

A) Tüm canlıların birbirine ihtiyacı olduğunu bilmek
B)Çevreye zararlı canlıların nesillerinin yok edilmesi gerektiğini ifade etmesi

C)doğal yaşam alanını korunması

D)yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalı

E)geri dönüşümü teşvik etmeli ve katılmalı

19) Sivil toplum kuruluşları günümüzde gelişmişliğin olmaz ise olmazı haline gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının amaçları ve özelliği arasında değildir?

A) devlet organların işleyişini denetlemek

B)vatandaş ve devlet arasında köprü görevi görmek
C)Yönetici ve bürokratlardan çeşitli taleplerde bulunmak

D)bireyleri bilinçlendirip kamuoyu oluşturmak

E)sivil halkın nasıl yaşayacağına karar vermek

20) Sorumluluk ve sosyal değerlere sahip olan bir vatandaş aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A)Yöneticilerin ayırıcı tutumlarını fark eder

B)Sokağın estetik olmayan görüntüsünü fark eder

C) Ses ve ışık kirliliğinden rahatsız olur

D)Bitki ve hayvan türlerinin neslinin devam etmesi için gerekeni yapar

E)Var olan sorunlara işbirliği içinde yaklaşmayı reddeder

          Felsefe Grubu Öğretmenleri

Muharrem Gündoğan              Ziya Özcan

Başarılar Dileriz

PDF BURADAN İNDİR

CEVAPLAR İÇİN VİDEOYU TIKLAYINIZ