Dil ve Anlatım

12. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Yoklama Sınavı Soruları ve Cevapları

 

   12. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Yoklama Sınavı Soruları ve Cevapları

                           felsefeacademisi

                                       Academi Öğrenmeyi Öğretir              Dil ve Anlatım Yazılı Soruları   

DİL VE  ANLATIM

1-) Türk Edebiyatı , bu  türle Tanzimat’tan tanıştı , İlk örnekler  genellikle tercümeydi. Türk yazarlarının yazdığı ilk örneklerine bakılınca basit birer taklidi gibi görünüyordu. Bu türün ilk edebi örneğini İntibah’la Namık Kemal verdi. Halit Ziya Uşaklıgil ise Servet-i Fünun döneminde bu türün daha iyi örneklerini vermiştir.

Yukarıdaki parçada sözü edilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A)Roman                        B)Deneme                        C) Hikaye

D) Fıkra                          E) Makale

 

2-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mantık hatasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bunun yanında yayaların da trafik işaretlerine uyma zorunluluğu gerekmektedir.

B)Yayalara saygılı olmayı bilmeyi bütün  şoförlerin öğrenmesi gerekmiyor  mu?

C) Bazı insanlar bisiklet sürmek şöyle dursun daha şoför koltuğuna bile oturmamışlardır.

D) Günümüzde herkes ehliyet için başvurmuyor ama çoğu kişi  ehliyet alamıyor

E) İşi sadece araç sürmek olan bu insan hem yolcularla hem de araçla son derece düzgün hareket ediyor.

 

3-)Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?

A) Savcı , olayların üstüne üstüne gidiyordu.

B) Algılaması zayıf bir insan gözlemci olmalı.

C) Havadan keskin bir sirke kokusu alıyorduk.

D)Uzak memleketlerden haber getirmedi köye.

E)Çiçeklerin kokusu kadar güzeldi esen rüzgar.

 

4-) Aşağıdaki tartışma türlerinden hangisi bir jüri tarafından değerlendirilir?

A) Açık oturum                   B) Forum                  C)Münazara

D) Sempozyum                   E) Konferans

 

5-)Tartışma türlerinde dil ağırlıklı olarak hangi işlevinde kullanılır?

A)Göndergesel                       B)Dil ötesi               C)Heyecan bildirme

D) Kanalı kontrol                    E) Alıcıyı kontrol

 

6-) Aşağıdaki hangisi , tartışma türündeki metinlerden birinin özelliği olamaz?

A) Gereksiz söz tekrarlarından kaçınılır.

B) Anlaşılması güç cümleler kullanılmaz.

C)Metin dili gösterişli ve süslüdür.

D) Kısa ve kesin ifadeler kullanılır.

E) Gereksiz ifadelere yer verilmez.

 

7-) Aşağıdaki cümlelerden  hangisi öğe dizilişine göre kurallıdır?

A)Şurada ,  sabah vaktinde insanlar koşuşuyordu bağıra bağıra

B)Masadaki boş sandalyeye dikiyor gözlerini dakikalarca.

C) Bazı zamanlarda yürürken kendi kendime konuşurum ben.

D)Ellerini kabanının ceplerinden çıkarıp selam verdi.

E) Çocukların son gürültüleri de çekilmeye başladı sokaktan.

 

😎 “Bir konferansta rektör, kaymakam, komutan gibi dinleyiciler arasında bulunan görevliler…………………………………….üyeleri diye nitelendirilir.

Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) Kurul                       B) Amirler                        C) Konuşmacı

D) Dinleyici                   E) Protokol

 

9-) Aşağıdakilerden  hangisi bir isim cümlesi değildir?

A) Batı yaşantısının anlatılacak en kısa tarifi budur.

B)Karşı mahalleye gitmedim hiç, o yıllarda çocuktum diye.

C) Mahallenin düzenini , komşuluğu bozan hep Niyazi idi.

D) Adamın pantolonu ütüsüz , ayakkabısı boyasızdı.

E) Akşamın tatlı ama ağırbaşlı saatleri  daha pek uzaktadır.

 

10-) Aşağıdakilerden  hangisinde altı çizili sözcük “topluluk” adı olarak kullanılmamıştır?

A) Ordu, fındıklarıyla ekonomik katkısı olan bir ilimizdir.

B) Takım , bu maçta da maalesef dağıldı.

C) Sürü, akşama doğru büyük bir gürültüyle şehre girdi.

D) Kafile , iki gün hiç durmadan otele kadar yürüdü.

E) Sınıf, bu söze dakikalarca güldü.

 

11-) Aşağıdakilerden  hangisinin sonuna , “bundan dolayı eser, birinci baskıdan öteye gidemedi.” Cümlesi getirilemez?

A) Yazarın kullandığı dil , daha önce yazdıklarına göre ağırdı.

B) Ele alınan olaylar arasında gözle görülür bir kopukluk vardı.

C) Eserde güncel olaylarla geçmişteki olaylar arasında sağlam bir bağ kurulmuştu.

D) Yabancı sözcükler gereğinden fazla kullanılmıştı.

E) Klasik konuları aşamamış , yeni bir konu bulamamıştı.

 

12-) Sosyal bir problemin geniş bir kitle önünde ayrıntılarıyla tartışıldığı ve dinleyicilerin tartışmada aktif bir şekilde rol aldığı sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sempozyum                           B)Panel                       C) Açık oturum

D)Münazara                              E) Forum

 

13-) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Açık oturumlarda konuşmanın sonunda bir sonuca varılır.

B) Tartışmanın çok uzun sürmesi dinleyicinin hoşuna gider.

C) Açık oturum , başkan olmadan konuşmacılarca yapılan bir tartışma türüdür.

D) Açık oturumun gayesi  bir sonuca varmak değil , konu hakkında detaylı bilgi vermektir.

E) Konuşmacılar konu hakkında istedikleri sürede konuşabilirler.

 

14-) bir konuyu açıklamak, dinleyicileri bilgilendirmek üzere hazırlanan, geniş kitleye veya  uzmanlar grubuna bir konuda bilgi vermek üzere düzenlenen konuşmalara ne ad verilir?

A)Sempozyum                          B)Forum                     C) Açık oturum

D)Münazara                             E) Konferans

 

15-) Bu kitap okurların düşüncelerini allak bullak etmişti.

Bu cümlenin öğeleri aşağıdaki  seçenekleri hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Özne-yüklem

B)Özne-nesne-yüklem

C)Özne-yüklem

D)Özne-zarf-nesne-yüklem

E) Nesne-zarf tümleci- yüklem

 

 

16-)Aşağıdakilerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A)Deli dolu akan nehirlerden / tas tas sular/ içtik.

B) Bilmediğini bilmek/kişiyi/ bilmediğini öğrenmeye/ zorlar.

C) Yaşamın sürprizlerini göz önüne seren şairler/başarıyı/yakalayacaktır.

D)Gerçek okuyucu ,/ okuyacakları konusunda seçici davranmayı/ bilir.

E) Sanatçılar / okuyuculara yaşamın fark etmeyen güzel yanlarını/gösterirler.

 

17-)”Eylülde melül oldu gönül soldu lale

Bir kaküle  meyletti gönül geldi bu hale”

Yukarıdaki beyitte “-ı” sesinin tekrarıyla oluşan edebi sanatın adı nedir?

A)Aliterasyon                     B) Cinas                     C) Tevriye

D)Kinaye                           E) Hüsn-ü talil

 

18-)  İki karşıt görüşlü grubun önceden belirlenen tez hakkındaki  düşüncelerini  jüri ve dinleyiciler önünde savunmasıyla ortaya çıkan  sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sempozyum                       B)Forum                         C) Açık oturum

D)Münazara                          E) Konferans

 

19-)Nerde şimdi, nerde bilmem?

Mışıl mışıl uyuduğum

Pembe odanın içinde

Rüyalarımı gördüğüm

Yeşil yastık, mavi yatak

Uçan halı gibi yorgan

Nerde şimdi, nerde bilmem

Çocukluğum, çocukluğum!

Yukarıdaki satırlarda baskın olan duygu hangisidir?

A)Endişe                     B)Ölüm                         C) Üzüntü

D) Merak                     E)Özlem

 

20-) Benim çektiğimi kimler çeker

Gözlerim kanlı yaş döker

Bulanık bulanık akar

Dağların seliyim şimdi

Bu dörtlüğün kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tam kafiyr                   B) Zengi kafiye                      C) Yarım kafiye

D) Tunç kafiye                E) Cinaslı kafiye

 

21-) Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumlu bir cümledir?

A)Şu görünen ev , bizim evdir.

B) Bu, benim ödevim değil.

C)Seninle uğraşmaya zamanım var mı?

D) Benim hiçbir sorunum yok.

E)Soruların beşini çözemedim.

 

22-) Aşağıdaki cümlelerden  hangisi dilek cümlesidir?

A) Bu işten sen zararlı çıkacaksın.

B) Kalkayım da eve gideyim

C) Gelen , gidene rahmet okutur.

D) Demir yolu ta Erzurum’a kadar uzanır.

E) Haramiler , üç gün mağarada geceler.

 

 

23-) Belli bir konuda uzmanlaşmış kişilerin kendi alanlarında bir konu ile ilgili olarak hazırladıkları , bildiriyle katıldıkları toplantıya………………………………………denir.

Yukarıda boş bırakılan yere hangisi getirilirse doğru olur?

A)Açık oturum                      B) panel                         C) Forum

D) Sempozyum                     E)Münazara

 

 

24-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)Bir yazarın bu gerçeği anlamaması , anlatımının yanlışlarla dolu olması korkunç bir şeydir.

B) Herkesin kendisine yakın bulduğu yazarlar , besteciler vardır.

C) Yazarın bu konudaki görüşlerine katılıyor ve destekliyorum.

D) Ben romanlarımda, yaşam koşulları ağır diye,  karamsarlığa saplanıp kalmıyorum.

E) Yapıtlarımda iyimserlik gerçeğini araştırıp bulmak isteyişim de buradan kaynaklanıyor.

 

 

25-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiile eklenen –mış,-miş,-muş eki cümleye “başkasından duyulma , aktarma” anlamı katmaktadır?

A) Pasta güzel olmuş; biraz daha alabilir miyim?

B) Soğuktan dudakların çatlamış; biraz krem sür.

C) Çok yorulmuşsun dinlenmen gerek.

D) Az ışıkta okuyorsun gözlerin kanlanmış.

E)Ayşe dün sinemaya gitmiş; ama filmi beğenmemiş.

 

 

CEVAP ANAHTARI

1A-2C-3B-4C-5A-6C-7D-8E-9B-10A-11C-12E-13D-14E-15B-16E-17A-18D-19E-20C-21A-22B-23D-24C-25E

 

Anahtar Kelimeler: 12. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Soru ve Cevapları , soruları sorusu,  yanıtları ,cevaplı ,yanıtlı,ara,bul,bedava,lise son,Türkçe,4. sınıf, örnek sınav, sınavı, imtihanı,  test,çalışma yaprakları,indir,download,II.yarıyıl,2011-2012,cevap anahtarı,edebiyat ,anlatım  türleri ,biçimleri ,sene sonu,dili edebiyatı

Bir yanıt yazın