Tarih

11. Sınıf Tarih Dersi 2.(II) Dönem (Yarıyıl) 2. (II) Yazılı Yoklama Sınavı Soruları ve Cevapları

 

                                            FELSEFEACADEMİSİ

                                  ACADEMİ ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİR   

YAZILI                                               11. SINIF  TARİH 2. DÖNEM 2. YAZILI

TARİH

 

1-) Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin medrese açtığı söylenemez?

A) Karahanlılar    B) Uygurlar   C) Osmanlılar   D) Selçuklular    E) Gazneliler

2-) Anadolu’nun ilk medresesi Tokat Niksar’da ……………………………tarafından açılmıştır.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Saltuklular                      B) Artuklular              C) Büyük Selçuklular

D) Danişmentliler                  E) Anadolu Selçukluları

 

3-) Osmanlı Devleti Avrupaya ilk kez aşağıdaki dönemlerin hangisinde öğrenci göndermiştir?

A) Tanzimat  Devri                           B) Lale Devri                    C) Meşrutiyet Dönemi

D) II. Mahmut Dönemi                       E) III. Selim Dönemi

 

4-) -Cihannüma

      -Keşfüz zunun

Yukarıda isimleri yazılı eserler aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir?

A) Seydi Ali Reis                B)Takiyyüddin Mehmet               C) Piri Reis

D) Koçi Bey                       E) Katip  Çelebi

 

5-) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda  medreselerde ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere verilen isimdir?

A)Danişmend          B) Softa            C) Müderris            D) Muid           E) Mülazım

 

6-) Osmanlı Devletinde Darülfünunun açılmasıyla öğretim görevlisi ihtiyacı doğdu , bu açığı kapatmak için Avrupa’ya öğrenci gönderildi. Darülfünunun ders  kitaplarını hazırlamak için de  bilim akademisi olarak çalışmak üzere  “……………………………..” kuruldu.

Paragrafta boş bırakılan yere hangisi getirilirse doğru olur?

A) İdadiler                         B) Sultaniler                      C) Encümen-i Daniş

D) Rüştiyeler                      E) Mekteb-i İptida

 

7-) Aşağıdakilerden hangisi 1869’da yürürlüğe giren  Maarif-i Umumiye Nizamnamesinin getirdiği yeni düzenlemelerden biri değildir?

A)Öğretim yöntemlerinin modernleştirilmesi.

B) Eğitim-Öğretim işlerinin bir sisteme bağlanması.

C) Her 500 evlik bir köye an az bir rüştiye bulunmasının zorunlu kılınması.

D) 11 yaşında olan tüm çocuklar için ilköğretimin zorunlu tutulması.

E) Her  ilçede idadi bulunmasının zorunlu kılınması.

 

😎  Osmanlı Devletinde ……………………………………………….bir bölgeden  malın fiyatının yüksek olduğu başka bir bölgeye mal taşıyarak kar ederdi.

Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilirse cümle doğru  tamamlanır?

A) Taciri Seffar              B) Menzil Teşkilatı                  C) Mekkari Taifesi

D) Tacir-i Mütemekkin     E)  Derbentçiler

 

9-) Toplum içinde paranın bol ve haliyle fiyatların düşük olmasına ne ad verilmektedir?

A)  Gelenekselcilik                  B) Fiskalizm                   C) İaşecilik

D) Mukatta                           E) Derbent resmi

 

10-) Malikane sisteminde devlet tarafından yapılan ihaleyi  kazanan girişimciden her yıl alınan bedele ne isim verilir?

A) Esham           B) Mukatta            C) Muaccele          D) Has              E) Mal

 

11-) Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet döneminde açılan eğitim kurumlarından değildir?

A) Güzel sanatlar akademisi

B) Ankara Hukuk Mektebi

C) Kız sanat okulu

D) Darüşşafaka Lisesi

E) İstanbul Üniversitesi

 

12-) Aşağıdakilerden hangisi  Nizamiye Medreselerinin özellikleri arasında yer almaz?

A) Öğrenci olma şartlarına , yaş şartının getirilmesi

B) Eğitimin parasız olması

C) Giderlerin vakıflar tarafından karşılanması

D) Öğrencilerin istediği dersi seçme hakkının olması

E)  Öğrencilere barınma imkanı sağlaması

 

13-) Aşağıdakilerden hangisin  Büyük Selçuklular tarafında uygulanan  ikta sisteminin yararlarından olduğu söylenemez?

A) Üretimin denetlenerek  arttırılması

B) Vergi toplamanın kolaylaşması

C) Bölge güvenliğinin sağlanması.

D) Ticaretin gelişmesi.

E) Hazine harcamalarının azalması.

 

14-) Büyük Selçuklu devletinde ilk medrese Tuğrul Bey tarafından Nişabur’da kurulmuş , Alparslan tarafında ise ülke içinde yaygınlaştırılmıştır.

Selçukluların medreseleri yaygınlaştırmasında ,

I-Devlet adamı yetiştirmek

II-İslam inancını pekiştirmek

III-Başarılı  öğrencileri topluma kazandırmak

Gibi amaçlardan hangilerininetkili olduğu söylenebilir?

A) Sadece III        B) I. II. III.         C) Sadece II.        D) II. III.          E)  I. II.

 

15-) Aşağıdakilerden hangisi Fatih döneminde  İstanbul’da açılan medresedir?

A) Sahn-ı seman                   B) Nizamiye                    C) Darulmuallim

D) Darülfünun                      E) Süleymeniye

 

16-) Osmanlı devletinde ilköğretim ilk kez hangi padişah zamanında zorunlu hale getirilmiştir?

A) Abdülaziz                B) Abdülmecid                   C) II. Mahmut

D) I. Mahmut               E) II. Abdülhamit

 

17-) Osmanlı Devletinde  aşağıdaki iktisadi  sistemlerden hangisi ayanlığın güçlenmesine  ve  daha sonra da büyük toprak sahiplerinin ortaya çıkışında etkili olmuştur?

A) Tımar sistemi               B) İltizam sistemi                C)  Vergi sistemi

D) Vakıf sistemi               E) Malikane sistemi

 

18-) Osmanlı Devletinde  fakir ve kimsesiz çocukların yetiştirilmesi için açılan oluk  aşağıdakilerden hangisidir?

A) Darüşşafaka Lisesi

B) Mekteb-i sultani

C) Galatasaray Sultanisi

D) Darülmaarif

E) Darülmuallimin

 

19-) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçukluları döneminde açılan medreselerden değildir?

A) Caca Bey                  B) Karatay                C) Nizamiye

D)Çifte minareli               E) Gök Medrese

 

20-) 19 y. Yılda  Osmanlıyı kurtarma çabaları çerçevesinde ileri sürülen “Osmanlıcılık” akımının  eğitim alanındaki hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitimde batıyı örnek almak

B) Parlamenter sisteme geçmek

C)Saltanatı kaldırmak

D) Osmanlı vatandaşlığı bilincini pekiştirmek.

E) Yabancı devletlerle barışı sürdürmek.

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1B-2D-3D-4E-5B-6C- 7E- 8A- 9C-10E- 11D-12A-13D-14B-15A-16C-17E-18A-19C-20D

 

Anahtar kelimeler:11. Sınıf Tarih Dersi 2.(II) Dönem (Yarıyıl) 2. (II) Yazılı Yoklama Sınavı Soruları ve Cevapları genel , yeni ,2011-2012 eğitim öğretim yılı sene sonu , örnek ,bedava ,yanıtlı, çözümlü ,imtihan, lise 3 ,download, test ,örneği, yanıtları, indir.

Bir yanıt yazın