Felsefe Yazılı Soruları

11.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları Cevaplı Yeni Müfredat

11.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları

Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeleri kullanarak doldurunuz.

1)Ortaçağ Hıristiyan felsefesinde felsefe ………………. temellendirmek için kullanılmıştır.

2) İslam felsefesinde bir davranışın yapılıp yapılmayacağına karar veren ………….akıldır.
3)Inanç ve aklı birbirinden bağımsız alanlar olduğunu söyleyen düşünür …………………….tır/dır.

4)Akıl ile inancın bilgisini ulaşılabileceğini savunan ………………… ekolü kelamcılarıdır.

5)İbni Rüşd’e göre tabiatta her şeyin uyuyor mu içinde olmasını ifade eden ……………. delilidir.

 

Doğru Yanlış Türü Sorular,doğru ise D yanlış ise Y yazarak cevaplayınız
(      )1-)İnsan davranışlarında var olmayan bilgilerin anlaşılmasını sağlayan Nazari akıldır.

(      )2-)Dehriyye görüşüne sahip bireyler Ateizm görüşünü benimsemektedirler.

(      )3-)Felsefi düşüncenin ilk olarak sistematik hale geldiği uygarlık Mısır Uygarlığıdır.

(      )4-)Felsefi düşüncenin gelişmesinde katkısı olmayan medeniyetlerin başında İran Medeniyeti gelir.

(      )6-)Aristoteles Çanakkale Ayvalık ta yaşamış olan bir filozoftur.

Test sorularının doğru cevabını işaretleyerek cevaplayınız
1. Tümellerin tek tek kavramların içinde yer aldığı tezi aşağıdaki kavramların hangisi ile açıklanmaktadır.

A)Kavramcılık (konseptüalizm)              B)Adcılık (nominalizm)       C)Kavram realizmi

D)Teoloji                                                E)Fail neden

2. Aristoteles’e göre hareket ettirici olarak da bilinen aynı zamanda maddeye biçim kazandıran neden hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A)Ereksel neden            B)Maddi neden          C) Fail Neden

D)Formel neden             E)Altın orta

3.İslam düşünürlerinin Antik Yunan felsefesi üzerinde düşünüp ürün vermeye başlamaları aşağıdaki hangi oluşma zemin hazırlamışlardır?

 

A) Rönesans B)Kültürel yozlaşmaya                C)Asimilasyona

D)Bilimin gerilemesine      E) Reforma

4.Aşağıda verilmiş olanlardan hangisi İslam felsefesinin özellikleri arasında yer almaz?

 

A)İslam felsefesinde önceki problemler tartışılmıştır.

B) İşlenen konular akıl , iman ve inançtır.

C) Çeviri faaliyetleri oldukça fazladır.

D)Batı felsefesi ile arasına set çekmiştir.

E)Felsefenin gelişimine katkı sağlamıştır.

5.Tabiattaki her şeyi insan varlığına uyumlu olmasını İbn-i Rüşd aşağıdaki delillerden hangisi ile açıklanmıştır?

A) İhtira delili B) Akıl delili C)İnayet delili

D)Varlık delili                      E)Zorunlu delil

6.İbn-i Sina varlıkları üçe ayrılır. Bunlar mümkün varlık ,zorunlu varlık ve mümkün olmayan varlıktır. Ona göre etrafımıza baktığımızda gördüğümüz ve sürekli değişim içinde olan varlık alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zorunlu varlık B) Mümkün varlık C)Mümkün olmayan varlık

D)Kendi başına Varlık       E)Ereksel varlık

7.İnsanın yapacağı davranışları tanrının belirlemez insan tamamen özgür bir iradeye sahiptir. Bu yüzden iyi ya da kötü davranışı belirleyen ve yapan insandır. Bundandır ki her davranışından da sorumludur.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki kavramların hangisinin açıklamasıdır?

A)Cebriye            B)Eş’ariyye                 C) Mu’tezile                D) Maturidi        E)İhtira

 

8.İnsanın akıl sahibi olduğunu ve insanın bu özelliği ile iyi ya da kötüye yöneldiğini, seçim yapabildiğini görüşünü ileri süren İslam filozofu kimdir?

A) Gazali B)İbni Haldun C)Farabi            D) İbni Sina        E)El Kindi

 

9.Ortaçağda din adamı yetiştiren kilise okullarında gelişen felsefeye Skolastik Felsefe dönmektedir. Bu felsefenin yapmak istediği , felsefeyi, aklı dinin doğrularına uyarlayarak inanç konularını mümkün olduğu kadar davranılır, algılanır kılmak ve böylece dine karşı akıl ile ileri sürülmüş olan karşı çıkışları karşılayabilmek ve dini güçlü kılmaktır. Buna göre orta Çağa damgasını vuran skolastik felsefenin en temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Felsefi bilgiyi geliştirmek B)Dinin ilkelerini tartışmaya açmak

C)Dinin ilkelerini akılla temellendirmek          D)Tanrının varlığını sorgulamak

E)Doğayı ve yaşamı açıklamak

 1. Kelam akımı içinde ortaya çıkmış ve din sorunlarını akıl yoluyla çözmeye çalışarak İnanılacak şey ile inanılmayacak şeyin ölçütünün ne olduğunu araştıran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mesşaiye              B)Eşariye            C) Mutezile            D)Tasavvuf          E)Kaderiye

 

 

 1. Sokrates’in bilgi anlayışına göre kimse bir başkasından yeni bir şey öğrenemez ,sadece sahip olduğu bilgileri açığa çıkarabilir. Filozofun bu görüşünün temelinde aşağıdaki düşüncelerden hangisi yer alır?

A)Bilgiler deney ile kazanılır                B)Doğruluğun ölçütü faydadır

C)Her bilgiden şüphe edilebilir           D)Herkes doğuştan gelen bilgilere sahiptir

E)Bilgiler Sezgi yoluyla kazanılır

 1. İnsanın duygu ve Sezgi yoluyla Tanrıya erişmesi mümkündür. Tanrıya sevgi ile, gönül yolu ile varılabilir. Diyen İslam felsefesindeki görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tasavvuf            B)Meşşai                C)Eşyariye               D)Kaderiye         E)Mutezile

 1. Platon yaşadığı dönem içinde ortaya çıkan çalkantı ve kararsızlıklar içerisinde sürekli olan ve değişmez temeller aramıştır . Dünyayı duyuların konusu olarak görüp gölgeler dünyası olarak adlandırdı. Görünmeyen ve ancak akıl yoluyla bilinebilir dünyayı ise idealar dünyası olarak adlandırdı. O da Sokrates gibi davranışlarının değiştiğini fakat değerlerin değişmediğini savunmuştur. Paragrafa göre Plato’nun idealar kuramını oluşturulmasındaki temel amaç ne olabilir?
  A)Gerçeklerin kişiye göre değiştiğini kanıtlamak istemiştir.

B)Duyularla elde edilen bilgilerin doğruluğunu kanıtlamak istemiştir.

C)Yaşamla birlikte doğruların da değiştiğini göstermek istemiştir.

D)Gerçeğin bilinemeyeceğini ispatlamak istemiştir.

E)Değişmez ve genel geçer bilgilere ulaşmak istemiştir.

 1. Ortaçağ Skolastik felsefesi manastırlarda ve kilise okullarında gelişen bir felsefedir. Bundan ötürü bu devrin filozofları da din adamları olmuş ve bu felsefede bir hristiyan teolojisi yani ilahiyatı olmuştur. Konusu Hristiyanlık doğmalarıdır. Ana özelliği bakımından dinsel bir felsefe olan skolastik düşünüş içinde hangi anlayışı barındırmaz?

A)İdealist düşünüş                             B)Monoteist düşünüş                   C)Septik düşünüş

D)Din doğmalarının kanıtlanması   E)Otoritelerin benimsenmesi

 

 1. I. Pragmatizm

II.Rasyonalizm

III.Relativizm

IV.Panteizm

V.İdealizm

Yukarıdaki kavramlardan hangileri insan felsefesinde karşımıza çıkan sofistler için geçerlidir.

I-V B)II-III                 C)I-III              D)II-V           E)IV-V

 

 1. Aşağıdaki düşüncelerden hangisi Sokrates Platon ve Aristo’nun ortak özelliklerini yansıtır?

A)Her türlü bilgi doğuş sonrasına dayanır.

B)Felsefi konulara kuşkuyla bakılmalıdır.

C)Öğrenmenin temelinde alışkanlıklar vardır.

D)Her türlü bilgi akıl yolu ile elde edilir

E)Bilimsel çalışmayı temel ilke olarak benimsemelidir

.
17. Aşağıdakilerden hangisi Skolastik felsefenin en önemli özelliğidir?

A)Deneysel yönteme ağırlık vermesi             B) Bireyciliği öne çıkarması

C) Eleştirici bir tutuma sahip olması D)Dinsel inançları esas alması

E)Akla öncelik vermesi

 

 1. Aristo’nun İslam dünyasındaki etkilerinden doğmuş olan felsefe aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Mutezile B)Eş’ari              C)Tasavvuf

D)Kelam                       E)Meşşaiye

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi ortaçağ felsefesinin özelliklerinden biri olamaz?

A)Dünyadaki her şey tanrısal irade ile bağlıdır.

B)Felsefenin görevi hristiyan doğmalarını temellendirmektir.

C)Bir tek doğru vardır o da dinsel bilgilerdir.

D)Olay ve olguların gerçekliği ve doğruluğu akla uygunluğudur.

E)Hıristiyanlığın yayılmasından Aristo’nun kıyas yöntemi kullanılmalıdır.

 

 1. Skolastik Felsefe ile İslam felsefesinin ortak özelliği Aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A)İkisinde de dinsel dogmalar etkindir.

B)İkisinde de Aristo ve Platon uzlaştırılmaya çalışılmıştır.

C)Düşüncede eleştiriye yer verilmiştir

D)Ortak dil latincedir

E)Plato’nun düşünceleri İkisinde de daha çok kabul edilmiştir

Cevap anahtarı ve video için tıklayınız

Word Olarak Buradan İndiriniz

Ziya Özcan

Felsefe Grubu Öğretmeni

Bir yanıt yazın