Felsefe Yazılı Soruları

10.Sınıf Felsefe Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları Yeni Müfredat

10.Sınıf Felsefe Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları Yeni Müfredat

1.)Önermelerin kendi içinde ya da birbirleriyle olan uyumluluğuna ne denir?

A)Geçerlilik      B) tutarlılık       C)argüman

D)önerme        E)çelişiklik

 

2.)  Herhangi bir varlık hakkında bilgi veren varlıkla birebir uyumlu olan bilgileri ……………… denir?

Yukarıdaki boşluğa hangi kavram geçirilmelidir?

A)Temellendirme     B)Gerçeklik        C)Hakikat D)Analoji                    E)Argüman

3.)Akıl yürütme yöntemlerinden olan bu yöntem tek tek varlıklardan yola çıkan ve son olarak geneli elde etmeye çalışır. Yani özelden genele doğru bir gidişi ifade eder.

Yukarıda tanımı verilmiş akıl yürütme yöntemi hangisidir?

A)Analoji           B)Tümdengelim          C)Tutarlılık D)Geçerlilik      E)Tümevarım

4.)Aşağıda verilenlerden hangisi felsefi düşüncenin özellikleri arasında olamaz?

A)Kesin sonuç             B)Şüpheci bakış

C)Evrensel görüş        D)Refleksif anlayış

D)Sistemli olmak

5.)Verilenlerden hangisi felsefenin insana sağladığı faydalar arasında değildir?

A)Bireyin kendini daha iyi tanıması

B)Farklı ve yeni fikirler üretebilmesi

C)Olaylara farklı pencerelerden bakabilmesi

D)Farklı inanç ve sistemleri reddedebilmesi E)Sorunlara akıl ve bilimsel çözümler üretmesi

6.)Varlık felsefesinin açıklanması bir çok kavram başlığı altında toplanır. Bu başlıklardan birinin açıklaması şu şekildedir. Her şey değişir. Çünkü varlığın özü değişim, yani sürekli farklılaşmadır. Değişmeyen bir şeyin var olması düşünülemez. Bu açıklamaya sahip görüş ya da kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Materyalizm             B)İdealizm             C)Realizm

D)Oluş                    E)Fenomenoloji

 

7.)Aşağıda verilenlerden hangisi varlık felsefesini ele alan bir görüş değildir?

I- dualizm

II-idealizm

III- oluş

IV-Materyalizm

V-egzistansiyalizm

VI-fenomenoloji
A)I-III                B)III-V-VI            C)Hepsi ele alır

D)I-III-V-VI       E)IV-VI

 

8.)Düşünme yeteneği İnsanı diğer canlılardan ayıran temel özelliktir insan bu özelliği ile dil alanında kendini daha iyi geliştirir ve bu dilsel girişimler düşünce kapasitesinin de daha iyi kullanılmasına yardımcı olur. Düşüncenin daha da gelişmesi paralelinde dilsel gelişim zenginleşir. Bu parçada çıkarılacak en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Dilin gelişmesi düşünceye bağlıdır.

B)Düşüncenin gelişmesi dilin gelişmesine bağlıdır

C)Dil ve düşünce karşılıklı sıkı bir ilişki içerisindedir

D)İnsanı diğer canlılardan farklı kılan düşünebilmesidir.

E)Düşünme özelliği dilin kullanma özelliğinden önce gelir.

9.) Aşağıdakilerden hangisi felsefi düşünce için söylenebilir?

A)Her felsefi düşünce tek yönlüdür

B)felsefi düşünceler sadece bir alana yönelik olabilir

C)Her felsefi düşünce içinde karşıtını da barındırır

D)felsefi düşünceler birikimli olarak ilerler

E)felsefi düşünceler olgusal niteliğe sahiptir

10.)Aşağıda verilen kavramlardan hangisi
Varlık felsefesi kavramına karşılık gelir?

A)Kümülatif      B) refleksif      C)aksiyoloji

D)nihilizm         E) Ontoloji

11.)”Her şey karşıtıyla vardır. Çünkü Evren zıtların birliğinden meydana gelmiştir.” Görüşünü savunan filozof ve görüş hangi seçenekte verilmiştir?

A)Herakleitos- oluş    B)Husserl-fenomenoloji

C)İdealizm-Platon     D)Varoluşçuluk-Sartre

E)Descartes-Dualizm

 

12.)Felsefi düşüncede ifade edilen iki yargının birbiriyle çelişkili olmaması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A) tutarlı B)geçerli         C)öngörülü

D)çelişmezlik      E)argüman

13.)Sınıfta tartışan Elif ile Eray birbirlerinin görüşlerini çürütmeye çalışmışlar. Ancak Elif’in, görüşlerini güçlendirmek için destekleyici ifade ve dayanaklar öne sürmesi, Elif’in tartışmanın galibi olmasına yardımcı olmuştur. Elif buradaki görüşlerini güçlendirmesi hangi kavramla açıklanır?
A)Hakikat                  B)Gerçek          C)Analoji

D)Temellendirme      E)Argüman

14.)Evrende amaçlılık olup olmadığı tartışmaları iki alt başlık altında ele alınmıştır. Bu iki başlık hangi seçenekte bir arada verilmiştir?

A) Ontoloji-teoloji B)kozmoloji-teoloji

C)Metafizik-Ontoloji   D)Arke-kozmoloji

E)kozmoloji-metafizik

15.)Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Aristoteles’in varlığı oluşturduğunu iddia ettiği 4 nedenden birisi değildir?

A)Teolojik neden     B)Maddi Neden

C)Formel neden       D)fail neden

E)Ereksel neden

16.)10-C sınıfında öğrenciler varlığın mahiyetini tartışırken aralarında şöyle bir diyalog geçer Zehra “arkadaşlar arkadaşlar biliyor musunuz ,ruhsuz bedenimiz bir hiçmiş, ikisi birlikte anlamlı hale gelip varlığı var ediyormuş.” “Muhammed Hayır, varlık öyle var olmaz senin dediğin sürekli değişiyor ama düşünerek farkına vardığımız şeyler asıl olanlardır.” Ve değişmez.” Hasan yok yok siz yanlış biliyorsunuz. Varlık dediğimiz şey algılanabilen somut var olmak için başka şeye ihtiyaç duymayandır.”
Bu diyalogda öğrencilerin Zehra ,Muhammed, Hasan savunduğu varlık görüşleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?

A)dualizm –idealizm- oluş

B)Materyalizm-dualizm-varoluşçuluk

C)Dualizm-idealizm-Materyalizm

D)İdealizm-idealizm-dualizm

E)Oluş-Fenomen-varoluşculuk

 

17.) İnsan her şeyden sorumludur. Çünkü doğru ya da yanlış olan şeylerin yani özünü insanın kendinden aramak gerekir. Görüşünün arkasında sıkı sıkıya ısrarcı olan 10-C sınıfındaki Duran sizce hangi felsefi akımı savunuyordur?

A)Varoluşçuluk      B)Olukçuluk     C)İdealizm

D)Realizm               E)Fenomenoloji

18.)Felsefenin ortaya çıkışındaki temel problemi varlık konusu olması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A)Varlığın ilk nedeninin çözülmesini

B)Varlık felsefesinin ilk felsefe olarak görülmesine C)Doğa felsefesinin konu edilmesine

D)Arke sorununun son bulmasına

E)Filozofların ahlak felsefesine yönelmesine

 

19.)Aşağıdakilerden hangisi felsefenin ana konularından değildir ?

A)Var olanın ilk temellerini araştırma

B)Yanıtı bilinmeyen soruları ele alma raştırma

C)Olup bitenleri derinliğine inceleme

D)İnsanı ,toplumu, yaşamı birlikte inceleme

E)Önyargılardan, saplantılardan bağımsız ele alarak varlık sorununu tartışma

20.) Talas ana madde su, anaksimenes ana maddenin hava olduğunu söylemiştir. Bu filozoflara felsefe tarihinde ilk fizikçiler denir. Bunlara ilk fizikçiler denmesinin gerekçesi  aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)İnsani değerleri araştırmaları

B)Doğayı gözleyerek açıklamaya çalışmaları

C)Olanı değil, olması gerekeni araştırmaları

D)Düşünce ve aklın gücünü araştırmaları

E)Düşünce ve mantığın önemini araştırmaları

WORD OLARAK CEVAPLI BURADAN İNDİRİN

10.Sınıf Felsefe Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları Yeni Müfredat

Bir yanıt yazın