Genel

10.Sınıf Felsefe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

10.Sınıf Felsefe 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019 , 10.Sınıf Felsefe 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

10.Sınıf Felsefe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları için linki tıklayın

Adı Soyadı : …………………………………                                                                                              12/11/ 2018

Sınıfı ve Numarası : …………………………                                  Öğrencinin aldığı puan : …………/…………………..

HAKKI ALTOP ANADOLU LİSESİ 2018–2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  10. SINIF FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI  SINAVI SORULARI

Hikmet (Bilgelik) ile Felsefe arasındaki ilişkiyi yazınız? Benzerlik ve farklılıkları Belirtiniz. (10 puan)

 

 

2.“Sıradan algılara dair “Havuzun derinliği kaç metredir?”, “Bugün yağmur yağar mı?”, “Bu fotoğraf kaç piksel?” ve “Dünyanın en uzun nehri hangisidir?” gibi sorular birer felsefi soru niteliği taşımazken “İnsanlar doğaları gereği bencil midir?”, “Güzellik nedir?”, “Hayattaki en büyük değer nedir?” ve “Hayatın anlamı nedir?” gibi sorular felsefi sorular kapsamındadır” Buna göre  Felsefi soruları diğer sorulardan ayıran özellikler nelerdir? (10 puan)

 

3.Aşağıdaki ifadelerin yanlarına doğru(D), yanlış (Y) olduğunu yazınız. (1*10=10 Puan)

 

a)Kesin bilgiye ulaşma felsefenin olmazsa olmazıdır.(  )

b) Felsefe dünya görüşümüzü etkileyen sorular sormamıza neden olur. (  )

c) Varlı, bilgi ve değer üzerine tam ve bütün bilgiye ulaşılmasına hikmet denir. (   )

d) Felsefi düşünmenin temellendirilmesi deney ve gözlemle yapılır. ( )

e) Felsefe; varlıkla ilgili soruların mitolojilerle yanıtlanması sonucunda ortaya çıkmıştır. ( )

 

f) Düşünme; felsefenin yanında bilim, sanat, din ve günlük hayat etkinliklerini de olanaklı kılar.  (   )

g) Felsefe ismi ilk defa Phytagoras [Pisagor (MÖ 580-500)] tarafından kullanıldığı kabul edilir.  (   )

h) Birbirinden farklı birçok felsefe tanımı vardır. (   )

ı) Felsefe bilim ve sanata katkı sunmaz.                      (   )

i) Felsefe soruları kendi başına anlam taşımaz.  (   )

 

 

4.Aşağıdaki eşleştirme tablosunu tamamlayınız. Tanımların numaralarını kavramların yanına yazınız. (2*10=20 Puan)

 

                           Tanımlar

1. doğru kabul edilen yargılara dayanarak onlardan yeni yargılar çıkarma işlemi

   Kavramlar

(……..)  Tutarlılık

2. Bilgeliği isteme, peşinden koşma(…….. ) önerme
3.. Akıl ilkelerine ve yürütme biçimlerine uygun düşünme(……..). Akıl yürütme
4 Doğru veya yanlış bir yargı bildiren cümlelere önerme denir(….…) Filozof
5.. Bilgeliğin peşinde olan ve onu isteyen, Felsefeyle uğraşan düşünürlere denir.(…..…).Felsefe
6. Var olan, olup biten her şeyin özüne inme ve derinliğine düşünme(……..).Bilinç
7.. Düşünmenin ve düşünmeyi ifade etmenin aracı(……. ) . Bilgi
8. İnsanın çevresinde olan bitenlerin farkında olması(..…) Hikmet
9, En sade biçimiyle düşünme sonucunda elde edilen ürün(…..…) Öz bilinç
10. sorgulayıcı zihin durumu(………) Dil

 

5.Aşağıdaki açıklamaların yanına (parentez içine) Verilen Felsefi düşüncenin özelliklerinden hangisiyle ilgilidir? Yazınız. (1*10=10 Puan)

(Eleştirel olma -Refleksiyon- Sistemlilik- Evrensel- Merak etme- Kümülatif- Sorgulayıcı- Şüphe duyma- Rasyonel olma)

 

a)Felsefe kendi kendisini de sorgular.                                                                                                     (   ……………………………………………..  )

b)Sürekli bir soru sorma, arama ve yanıt bulma etkinliğidir.                                                             ( …………………………………………..….   )

c)Felsefe belli bir düzen ve uyuma sahiptir.                                                                                           (  ……………………………..……………….. )

d)Felsefede düşünceler akıl ve mantık ilkelerine uygundur.                                                              ( …………………………..………………….   )

e)Felsefenin ortaya çıkışını sağlayan duygu, insanın çevresinde olup bitenlere hayret etmesi. ( …………………..……………………..  )

f)Filozofların düşüncelerinin birbiriyle çelişmemesi, uyumlu olması.                                               (  …………………………………………..     )

g)Felsefede her bilgiye karşı körü körüne bağlılığın olmaması.                                                          ( ……………………..……………………     )

h)Felsefi bilgide ilerlemenin olmamasıdır.                                                                                               (  ……………………………………………   )

ı)Felsefi düşüncenin dogmatik olmaması ve varlığı sorgulaması.                                                       (  ……………………………..………           )

i)Farklı milletlerin, dinlerin ve uygarlıkların etkisi ile oluşmuştur. Felsefi sorunların bulunduğu çağı aşması ve herkes için geçerli olması durumudur.                                                                                                                           (   …………………………………… ….      )

                                        

 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz? (5*8=40Puan)

 

 1:Aşağıdakilerden hangisi filozofun taşıdığı niteliklerden biridir?

A) Görüneni olduğu gibi benimseme

B) Yeni ve farklı fikirlere kapalı olma

C) Bir probleme dair daha önce ulaşılmış sonuçlarla yetinme

D) Felsefi problemlere özgün ve akla dayalı çözümler getirme

E) Otoritelerin belirledikleri sınırlar içinde kalma

 

2:Felsefenin “bilgelik sevgisi” olarak tanımlanmasındaki temel gerekçe aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Bilgiyi sevmek özel bir yetenektir.

B) Bilge olmak değil, bilginin peşinden gitmek önemlidir.

C) Her şeyin başı sevgidir.

D) Sevgisiz yapılan işler doğru sonuçlar veremez.

E) Bilge olanlar huzura ulaşırlar.

 

3:“Felsefenin özelliklerinden biri de bütüncül oluşudur. Felsefe bir alan olarak sadece varlıkla ya da sadece siyasetle ilgilenmemektedir. En başından beri dünyayı, evreni hemen her yönüyle anlamaya çalışmaktadır. Bunu yaparken de filozofların amacı çoğunlukla pratik bir yarardan çok bilme ihtiyacını doyurmaya çalışmaktır.” Bu açıklamanın aşağıdaki kavramlardan hangisi veya hangileri ile ilişkili olduğu söylenebilir?

Sevgi II. Arayış III. Teknik        IV. Hikmet

A) Yalnız I B) I ve II C) II, III, IV

D) II ve IV                                 E) Hepsi

 

4:Aşağıdakilerden hangisi bir felsefe tanımı olarak gösterilemez?

A) Felsefe; bütün bilimleri birleştiren, bir bilimler bilimidir.

B) Felsefe; gerçekliğin hakiki doğasını kavramak, tek tek her şeyin ne için olduğunu bilmektir.

C) Felsefe; bilgelik yolunda yürüme, doğruluk bilgisinin ilk nedenlerine ulaşmak üzere çalışmadır.

D) Felsefe; etkileri ya da fenomenleri nedenlerden çıkarıp bilmedir.

E) Felsefe; yapılan çalışmalarla henüz ortaya çıkmamış olayları öngörebilmektir.

 

5:Felsefe, her zaman bir doğru arayışıdır. Eleştirel bir yaşama biçimidir. Ahlaki bir tavır olarak, doğruya ve iyiye yönelik bir çabadır. Felsefe doğayı, insanı ve evreni derinlemesine bilmek ister.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Felsefe ve tarih iç içedir.

B) Felsefe hakikate ulaşma çabasıdır.

C)Felsefe toplumsal bir etkinliktir.

D)Felsefe bilime ve sanata karşı bir etkinliktir.

E) Felsefe nesnel bilgiye ulaşmak içindir.

6:Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bireysel işlevlerinden biri değildir?

A) İnsanların farklı fikirlerine açık olunması

B) İnsanların kendi hayatlarına yön verebilmesi

C) Başkalarının fikirlerine bağlı olunması

D) Olaylara yaklaşımda akıl yolunun tercih edilmesi

E) Çok yönlü bakış kazanabilmesi

7: Felsefe bilgelik sevgisi’dir (philosophia). “Sophia”, sadece bilgelik değil, aklın ön gördüğü biçimde davranmayı, taşkınlıklardan kaçınmayı, kendi davranışlarına sahip olmayı, karşılaşılan olumsuzluklara direnç göstermeyi de içeren anlamlara sahiptir.

Bu parçada felsefeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Eyleme dönük olması

B) Dönemin şartlarını dikkate alması

C) Eleştirel tutum takınması

D) Bilgi birikimi oluşturması

E) Yığılan bilgiye sahip olması

8:İlim, ilim bilmektir.

İlim, kendin bilmektir.

Sen kendin bilmezsen

(Ya) Bu nice okumaktır.

Yunus Emre’nin bu dörtlüğü felsefenin hangi özelliğine uygun düşmektedir?

A) Öznel olma

B) Eleştirel olma

C) Refleksif olma

D) Tümel olma

E) Merak etme

 

Merhaba sevgili öğrenci ve öğretmenler 10 sınıf felsefe dersi yeni müfredatına ait örnek yazılı soruları en kısa zaman içinde sitemize eklenecektir. 

 

10.Sınıf Felsefe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları
10.Sınıf Felsefe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

10.Sınıf Felsefe 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

Bir yanıt yazın