Felsefe Yazılı Soruları

10. Sınıf Felsefe 2. Dönem 1. Yazılı Yoklama Soruları ve Cevap Anahtarı

10. Sınıf Felsefe 2. Dönem 1. Yazılı Yoklama Soruları ve Cevap Anahtarı, 10. Sınıf Felsefe 2. Dönem 1. Yazılı Yoklama Soruları ve Cevap Anahtarı 2019-2020 eğitim öğretim yılı hazırlık, felsefeacademisi.com olarak hazırlanan soruların çözümünü sizlerle paylaşıyoruz.

…………………………….….LİSESİ

…………………….EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

10.SINIFLAR FELSEFE DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI

(Çoktan seçmeli her soru 4 puan değerindedir.)

 1. Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin sorularından değildir?
 2. A) Ruh ölümsüz müdür?
 3. B) Dinler nasıl ortaya çıkmıştır?
 4. C) Tanrı’nın varlığı kanıtlanabilir mi?
 5. D) Tanrı evrene nasıl müdahale eder?
 6. E) İyi ve kötü nedir?

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesi kavramları arasında sayılamaz?
 2. İyi B) Güzel C) Vicdan       D) Kötü          E) Özgürlük

 

 1. “Bireyin  bir özelliği de kendi davranışları hakkında iyi-kötü yargısında bulunmasıdır. İyi ya da

kötü yaptığını düşünen birey ya iç huzuruna ya da çatışmaya düşmektedir. Kendinden bekleneni yaptığında huzurlu olurken, yapmadığı durumlarda da ödevini yerine getirmemiş olmanın sıkıntısını yaşar.” Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmıştır?

 1. Erdem B) Ahlak yasası      C) Özgürlük        D) Mutluluk     E) Vicdan

 

 1. “İnsan bencil, doğuştan kendini koruma güdüsüne sahip bir varlıktır. Herkes kendi çıkarı için

çalışır ve başkaları ile çatışma halindedir. Bu yüzden ………………………….……”

Thomas Hobbes yukarıdaki cümleyi nasıl tamamlardı?

 1. Evrensel ahlak yasası yoktur.
 2. Evrensel ahlak yasası vardır.
 3. Evrensel ahlak yasası vardır ve hazza dayanır.
 4. Evrensel ahlak yasası vardır ve sezgiye dayanır.
 5. Evrensel ahlak yasası vardır ve Tanrı sevgisine dayanır.

 

 1. Aşağıda ahlak felsefesine ait kavramlar verilmiştir. Bu kavramlardan hangileri bireyin davranışlarında

hiç bir koşulda özgür olamayacağını vurgulamaktadır?

 1. Otodetermenizm-Fatalizm B) Determinizm-İndeterminizm C) Fatalizm-Determinizm
 2. D) İndeterminizm-Fatalizm E) Otodeterminizm-İndeterminizm

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının özelliği değildir?
 2. A) Akıl ve mantığa uygun davranma B) Metafizik sorularına çözüm arama
 3. C) Gözlem yoluyla veri toplama D) Merak etme E) Objektif olma

 

 1. “Filozof, bilimi anlamak için yalnızca bilim dili ile ilgilenmeli, bu dili sembolleştirmeli, çözümlemeli

ve bu yolla bilimin mantığına ulaşmalıdır.” Cümledeki yaklaşım, aşağıdakilerden hangisini savunur?

 1. A) Metafizik B) Teknoloji C) Etkinlik olarak bilim     D) Analitik Felsefe     E) Bilimsel kuşku

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi felsefe ve bilimin ortak noktalarından değildir?
 2. A) İkisi de bağımsız düşünür.
 3. B) İkisi de hazır bilgilerle yetinmez.
 4. C) İkisi de mantık ilkelerini kullanır.
 5. D) İkisi de insanlığı ilgilendiren, evrensel bilgiler ortaya koyar.
 6. E) İkisi de eleştirel değildir.

 

 1. “Varlığın kesin bir tanımı yapılamasa da var olanlar sınıflandırılarak ayrıma gidilebilir.”

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi farklı bir varlık sınıflamasına aittir?

 1. Su B) Tahta C) Asal sayılar            D) Ateş           E)Toprak

 

 1. Düşüncenin tekrar kendi üzerine yönelmesine ne ad verilir?
 2. Temellendirme B) Refleksiyon C) Öznellik     D) Evrensellik            E) Analiz

 

 1. “W. James, bir düşüncenin yaşamı kolaylaştırdığı, bireyin çevreye uyum sağladığı ölçüde doğru

olduğunu belirtir.” W. James’e göre bir düşüncenin doğruluğunun ölçütü nedir?

 1. A) Pratikte, günlük yaşamda yararlı sonuçlar vermesi
 2. B) Mantık ilkelerine uygun olması
 3. C) Deneysel olarak denetlenebilir olması
 4. D) Olgulara dayalı olması
 5. E) Genel geçer olması

 

 1. “Tüm kuşlar uçar. Serçe bir kuştur. O halde serçe de uçar.” Bu akıl yürütme türü aşağıdakilerden

hangisidir?

 1. A) Analoji B) Tümevarım C) Tümdengelim        D) Paradoks         E) Çelişiklik

 

 1. “Benim zihnim doğuştan boş bir beyaz sayfadan başka bir şey değildir. Ben yaşadığım sürece bu

beyaz sayfa yavaş yavaş kirlenecek ve zamanla dolacaktır.” görüşünü savunan felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Kritisizm B) Empirizm             C) Entüisyonizm         D) Fenomenoloji         E) Rasyonalizm

 

 1. Cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. (24 puan)

 

etikontolojideizmönermehikmetateizm
epistemolojientüisyonizmrasyonalizmdin felsefesitemellendirmedoğruluk

 

 • İslam felsefesinde felsefe kavramının eş anlamlısı olarak …………………… kavramı da kullanılır.
 • Herhangi bir düşünce veya savın dayanaklarını ortaya koymaya ………………………… adı verilir.
 • Bir düşüncenin nesnesine uygunluğuna …………………………….. adı verilir.
 • ……………………………, varlıkları var olmaları bakımından inceleyen felsefe alanıdır.
 • …………………………………, insanın bilgisinin kapsam ve ölçütlerini inceleyen felsefe alanıdır.
 • …………………………., insan eylemlerinin değerini, iyi ve kötü problemini inceleyen felsefe alanıdır.
 • Yanlış da olsa bir yargı bildiren cümlelere ……..………. denir.
 • ………………………. kendisinden şüphe edilemeyecek bilgiye akılla ulaşılabileceğini savunur.
 • Her türlü fizik ötesi inancı, bu arada Tanrı’nın varlığını da reddeden görüşe …………………. denir.
 • ………………………., sezgilerle iyi ve kötünün ayırt edilebileceğini savunan görüştür.
 • Evrenin sonluluğu problemi ………………………………………………….nin problemleri arasındadır.
 • ……………………’e göre Tanrı vardır ancak evrene müdahale etmez.
 1. Özgürlük ve sorumluluk ilişkisi bağlamında aşağıdaki görüşleri açıklayınız. (14 puan)
 • İndeterminizm:

 

 

 

 

 • Otodeterminizm:

 

 

 

 

 1. Evrensel ahlak yasasının mümkün olmadığını savunan görüşleri sıralayınız. (10 puan)

1.

2.

3.

4.

5.

farklı yazılı soruları aşağıdaki linktedir

10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Yazılı Yoklama Soruları BURADA

10. Sınıf Felsefe 2. Dönem 1. Yazılı Yoklama Soruları ve Cevap Anahtarı