Felsefe Yazılı Soruları

10. sınıf felsefe 1.dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı güncel

Güler Namlı Anadolu Lisesi 10.Sınıf Felsefe 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

Aşağıdaki soruları başındaki boşluğa D-Y yazarak cevaplayınız(Her soru 2 puan)

(     )1. Felsefe kullandığı yöntemlerden dolayı bilim sınıfında yer alır

(      )2.Her Filozofun felsefe tanımının farklı olması felsefi düşüncenin özelliğinden kaynaklanır

(      )3.Felsefe tarihinin başlangıcı kabul edilen görüşler Thales’eaittir .

(      )4.iki durum arasındaki benzerlikten yola çıkıp akıl yürütmeye Tümevarım denir.

(      )5. Felsefe kavramı aynı zamanda ‘bilgelik’ anlamına gelir.

Aşağıdaki boşlukları verilen uygun kavramla doldurup cevaplayınız(Her soru 4 puan)

(Filozof -bilim adamı- düşünür- Hikmet -tutarlılık -John dewey- kant- temellendirme –doğruluk- bilgi doğrusu -karljaspers-Antik Yunan –Önerme- bireysel- toplumsal-Arke)

1.Felsefe ile uğraşan düşünürlere ………………………………..adı verilir

2.İslam felsefesinde felsefe kavramının eş anlamlısı olarak …………………….kavramı kullanılır.

  1. Felsefede düşünceleri birbirleriyle çelişmemesine ……………………………. denir.

4.Türk milli eğitim sistemi oluşturulurkendavet edilip görüşlerine başvurulan filozof…………………..tır/dir.

5.Düşüncenin gerekçe ve dayanaklarını göstermeye ………………………………….denir.

6.Bir bilgini gerçek ile uyuşması, olgusal olması …………………………………………..olarak adlandırılır.

7.Felsefe yolda olmaktır tanımını yapan filozof …………………………………………..tır.

8.Felsefenin sistemleşip ortaya çıktığı medeniyet ………………………………………..medeniyetidir.

9.Doğru ya da yanlış bir yargı bildiren cümlelere ………………………. Denir.

10.Felsefenin ……………………………. ve ……………………………olmak üzere iki işlevi vardır.

Aşağıdaki test sorularının doğru seçeneğini işaretleyerek cevaplayınız(Her soru 5 puan)

1.Aşağıda verilenlerden hangisi felsefi düşüncenin özelliklerinden biri değildir?

A) sistemli olması B)Hayret etme

C)deneysel olması D)sorgulayıcı olması

E)eleştirel olması

2.Insanoğlunun düşünce evrimi başladığı günden bugüne birçok soru hala cevap bulamamış , sorulmaya ve farklı cevaplar verilmeye devam etmektedir. Felsefi düşüncede cevap bulunamayan ve değişik kişi ile zamanlarda aynı biçimde sorulması felsefi düşüncenin hangi özelliği ile adlandırılır?

A) Evrensel olması      B) refleksif        C) rasyonel

D)şüpheci                  E)Kümülatif(yığılımlı)

3.Felsefenin Antik Yunan’da başladığı varsayılır ama ancak felsefenin tamamı orada olgunlaşmadı Antik Yunan öncesi ve sonrası kültürlerinde felsefenin üzerinde çok etkisi ve katkısı vardır. Bu girişimde birçok uygarlığın katkısı var bundan dolayı çağını kolay aşıp tüm insanlığa mal olmuştur. Yukarıdaki özellik felsefenin hangi yönünü vurgulamaktadır?

A)evrensellik     B)refleksiflik     C) rasyonellik D)şüphecilik       E)kümülatiflik

4.Öğretmen ‘çocuklar bir kişinin kendi düşüncesini sorgulaması, kendi düşüncesini dönüp yönelmesi felsefi düşüncenin hangi özelliğidir Sizce.’ ‘Öğrenciler hocam sorduğunuz felsefenin …………………………..özelliğini tanımıdır’derler. Sizce öğrenciler boş bırakılan yere felsefi düşüncenin hangi özelliğini yazmışlardır?

A) Evrensel olması   B) refleksif     C) rasyonel

D)şüphecilik                 E)Kümülatif(yığılımlı)

5.Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bireysel işlevlerinden birisi değildir?

A) ortak bir kültürün oluşması

B)önyargılardan uzak durabilmesi

C)özgürce düşünülebilmesi

D)bilinçli bir insan olması

E)kendini tanıyabilmesi

6.Aşağıda verilenlerden hangisi felsefenin toplumsal işlevlerinden birisi değildir?

A) farklı topluluklarla bir arada yaşama

B) Bilgi toplumu olmak

C)bilimlerin gelişmesi

D)toplumların geleceğini planlaması

E) Olgu ve olayları akıl yolu ile çözebilmek

7.Öncüllerden yola çıkarak yeni bir yargı ortaya koymaya , yeni bir sonuç çıkarmaya ne denir?

A) önerme   B)görüş       C)argüman

D)sonuç                E) Öncül

8.Aşağıda verilenlerden hangisi felsefenin Antik Yunan’da ortaya çıkışının nedenlerinden birisi değildir?

A) zenginlik (artı ürün) B) kültürlerarası alışveriş

C)Özgür ve demokratik ortam   D)nüfusun fazla olması

E)mitolojinin yetersiz kalması

9.Size göre aşağıdaki felsefi tanımlardan hangisi doğrudur ?

A)varlıkları bilmektir

B)düşünmeyi öğrenmektir

C)yolda olmaktır

D)her şeyi birleştiren düşünsel etkinliktir

E)düşünerek görebilmektir

10.Filozofların ilk neden olarak belirledikleri şey’i aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade etmişlerdir?

A)Arkhe   B)Varlık   C)Mit   D)Bilgi   E)Hikmet

Soruları WORD OLARAK buradan indirebilirsiniz

PDF OLARAK İNDİR

ZİYA ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

AD-SOYAD:

SINIF:

NO:

ALINAN PUAN:

10. sınıf felsefe 1.dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı güncel