Sosyoloji Yazılı Soruları 2018-2019

Sosyoloji Dersi 2. Dönem 2.Yazılı Test Soruları ve Cevapları

                          Sosyoloji Dersi 2. Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

                                                 Felsefeacademisi.com

                                          Academi Öğrenmeyi Öğretir

YAZILI                                    SOSYOLOJİ 2.DÖNRM 2.YAZILI

SOSYOLOJİ

 

1-) “ kültür toplumsal bir süreçtir” Bu yargıdan yola çıkılırsa aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kültür zamanla değişir

B)Kültür öğrenmeyle kazanılır

C) Kültür bireysel bir olgudur

D) Kültür sosyal bir olgudur.

E) Kültür toplumlara özgüdür.

 

2-) Bir balıkçı ailesinin , yaşadıkları ortamı bırakıp , sanayi  kentine taşınmıştır. Yeni taşınmış oldukları kent ortamı tüketim alışkanlıklarını değiştirmiş ;ancak davranış tarzlarını değiştirmemişlerdir.

Bu durum kültürde hangi kavramla açıklanır?

A) Kültür şoku                 B) Kültürel gecikme               C) Kültürleşme

D) Kültürlenme                E) Kültürel yayılma

 

3-) Aşağıdakilerden hangileri toplumsal kurumlar için söylendiğinde Doğru olur?

I- Kurumların iç yapıları vardır

II-Ortak ihtiyaçların karşılanması için oluşmuşlardır.

III-Tüm toplumlarda olduğundan evrenseldir

IV-Kurumlardaki değişim hızları aynıdır.

V-Bazı kurumlar işlevlerinin bir kısmını diğer kurumlara devrederler.

A) I-II       B) I-III        C) I-II-IV         D) II-IV        E) I-II-III-V

 

4-) Eğitim ,aile , din gibi toplumsal kurumlar  insanların örgütlü yaşam sürdürdükleri her yerde vardır. Biline ilk kültürlerden günümüze bu kurumlar varlıklarını devam ettirmiştir.

Bu parçada toplumsal kurumların hangi özelliği vurgulanmıştır?

A) Evrenselliği                         B)Değişebilirliliği                  C) İhtiyaçtan doğduğu

D) Karşılıklı etkileşimleri        E)Toplumların gelişimlerini sağladığı

 

5-)  Aile toplumsal kurumların temelini oluşturan yapı taşıdır.Bu yapının sahip olduğu bazı özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden değildir?

A) Ailenin işlevi zamanla değişir.

B) Ailedeki yapılar durağan değildir.

C)Aile birincil grup özelliklerine sahiptir.

D) Aile üyelerinin kan bağı zorunluluğu yoktur.

E) Ailede rol ve statü dağılımı vardır.

 

6-)Evlilik türleri eşin seçildiği yere göre ve eş sayısına göre ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi eş sayısına göre olan evlilik türü değildir?

A) Ekzogami                 B) Poliandri                  C) Polijini

D) Monogami                E) Poligami

 

7-) Bir evlilikte alınması gereken bir kararda , son sözü kadının erkek kardeşleri, dayısı yada amcası söylüyorsa ,bu aile türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ataerkil        B) Maderşahi           C) Neolokal           D) Paderşahi        E) Modern aile

 

8-)I. Biyolojik işlev

II.Sosyal işlev

III.Psikolojik işlev

IV. Ekonomik işlev

V. Bütünleştirici işlev

Gibi işlevlerin hangileri aileye aittir?

A) II-IV-V       B) I-II-IV         C) I-II-III-IV         D) I-II-IV       E) II-III-IV

 

9-) Amacına ulaşamamış evliliğin hukuken sona ermesine boşanma denir.

Boşanmanın neden ve sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Cana kast                   B) Akıl hastalığı                   C) Çocukta ruh dengesinin bozulması  D) Eşini küçük düşürücü davranışlarda bulunma    E) Çocuk sayısının fazla olması

 

10-) Eski çağlardan edinilmiş bilgilerin, günümüz sanayi toplumlarına öncülük etmesi ile bilimlerin sayısının artması, buna paralel olarak üretim alanları çeşitlenmiş bu durum ise iş bölümünü beraberinde  getirmiştir. felsefeacademici.com

Buna göre aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumunun günümüz  sanayi toplumlarındaki işlevlerinden değildir?

A) Bilgi birikimini aktarması

B) Toplumun her kesimini etkilemesi

C) Çeşitli alanlarda eğitimli iş gücü hazırlaması

D) Eski çağdaki bilgilerin aynen kullanılması.

E) Bireyle arasında iletişimi geliştirmesi.

 

11-) -Kar amacı güdülmez

        -Toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamak ası amaçtır.

        – Üretim araçları toplumunortak malıdır.

        -Ekonomi serbest piyasa koşulları altında işler.

Yukarıdaki özelliklerin hangileri sosyal ekonomik düzene aittir?

A)I-II       B)I-III-IV     C)I-II-III      D) II-IV       E) I-II-III-IV

 

12-) Üretim sürecinde rol oynayan  üretim unsurlarının , üretimden sonra elde edilen   değerlerden pay almalarına  bölüşüm denir.

Aşağıdakilerden hangisi üretimden pay alan bu öğelerden biri değildir?

A) Emek            B) Doğa           C) Girişimci           D) Tüketim           E) Sermaye

 

13-) Milli para değerinin döviz yada altın karşısında değerinin düşürülmesi aşağıdaki kavramların hangisi ile ifade edilir?

A) Enflasyon                     B) Deflasyon                       C) Devalüasyon

D) Revalüasyon               E) Stagflasyon

 

14-)  I- Bireyin hak ve özgürlüklerini güvence altına almak

II-Vatandaşın sağlık, eğitim,gibi sorunlarıyla ilgilenmek.

III- diğer toplumsal kurumların işlevlerini yerine getirmesine yardımcı olmak.

IV- Kamu düzenin korumak.

V- Güvenliği sağlamak için komşu devletlerle savaşmak.

Gibi işlevlerin hangileri devlete aittir?

A) I-III-V                             B)II-III-IV                             C) I-II-IV 

D) I-II-III-IV                       E) I-II-III-IV-V

 

15-) Geleneksel aile yapısında miras bölünmesinin önüne geçmek için ve akraba ilişkileri daha güçlensin diye amca çocukları birbirleriyle evlendirilir.

Bu evlilik türü hangi kavramla isimlendirilir?

A)Egzogami                B) Monogami                  C) Poligami

D) Polijini                     E) Endogami

 

16-) Siyasal otoritenin etkisinden uzak, demokratik rejimlerde görülen ,üyelerinin haklarını savuna görece özgürlüğe sahip bireylerden meydana gelmiş olan yapı.

Özellikleri verilen kavram aşağıdakileden hangisidir?

A)Meşruiyet B) İktidar C) Hükümet D) Sivil toplum E)Devlet

 

17-) aşağıdakilerden hangisi manevi kültürün unsurlarından değildir?

A) Ahlak kuralları  B)Tarihi geçmiş C) Bilimsel gelişmeler D)Gelenekler E) İbadet şekilleri

18-) Türk toplumunda ; karşılamalarda , düğünlerde ve bayramlarda kurban kesmek çok doğal karşılanır , hatta yapılmaz ise ayıplama söz konusu olur. Kimi toplumlarda ise  bunların  yapılması kınama nedeni olmaktadır.

Yukarıdaki durumu  kültürün  hangi özelliği en iyi açıklamaktadır?

A) Öğelerinin bir birini etkilemesi

B) Toplumlara göre değişiklilik göstermesi.

C) Süreklilik göstermesi.

D) İhtiyaç karşılaması

E) Diğer kültürlerden etkilenmesi

 

19-) Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun sonuçlarından biri değildir?

A) İhracatın artması 

B) Sabit gelirlilerin zarar görmesi

C) Borçluların karlı çıkması

D) Gelir dağılımının bozulması

E) İthalatın artması

 

20-) Devlet yönetiminde din adamları sınıfının egemen olduğu toplumsal  ve din kurallarının iş gördüğü yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Teokrasi    B) Monarşi        C) Aristokrasi    D)Olgigarşi     E)Demokrasi

 

   CEVAP ANAHTARI

1C-2B-3E-4A-5D-6A-7B-8C-9E-10D-11C-12D-13C-14D-15E-16D-17C-18B-19A-20A

 

 

 

Anahtar Kelimeler:11. Sınıf sosyoloji Dersi 2. Dönem 2.Yazılı yoklama Soruları ve Cevapları II. Yarıyıl toplumbilimi ,lise 3, anahtarı,  yanıtlı , imtihanı ,örneği, download ücretsiz,test sorusu, deneme sınavı, tarama testi ,toplumsal kurumlar,aile ekonomi ,siyaset , din ,eğitim,ile ilgili testler,indir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı