Felsefe Grubu SorularıFelsefe Konu TestleriFELSEFE TESTLERİYGS-LYS SORU BANKASIYGS/LYS TESTLERİ

Felsefe dersi ygs hazırlık konu testi soruları ve cevapları

Felsefe dersi ygs hazırlık konu testi

1) Her filozof, ilk defa kendisinin gördüğü problemler yanında kendisinden önce gelenlerin çözemediği belli bir problemi yahut problemler grubunu çözmeyi hedef edinir . Fakat bu hedef gelişigüzel olmadığı gibi, peşinen bilinen , durağan bur hedef de değildir. Daha açık ifade edilecek olursa he filozofun çözümünü kedi açısından belli doğrultuda öngördüğü problemler vardır. Filozof kendisine kadar ortaya koyulan teorilerle çözülmemiş olan bu problemler için yeni bir teori ortaya atar. Bu yeni teori , problemi tamamen ya da kısmen çözme becerisine sahip olabilir ya da filozof bunun böyle olacağına inanabilir
Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Filozoflar tartışma alanlarını belli bir sistem içinde seçerler .
B) Felsefede çözüm filozofun önerdiği cevaplarla aranır.
C) Her düşünür ele aldığı problemi çözme gayretindedir
D) Felsefede her seferinde daha önce hiç işlenmemiş bir konu seçilir
E) Filozofların subjektif tavırları konuya yeni kapılar açılmasını sağlar

2) “Lastik gibi adam ” cümlesi esneklik anlamında söyleniyorsa konusu geçen kişinin elastiğine dikkat çekilir, dürüstlük anlamında söyleniyorsa konusu geçen kişinin dürüstlüğüne dikkat çekilir. Aksi farklı tartışmalara yol açar
Bu tartışmaları önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
A) Geçmiş tecrübelerden faydanılabilir.
B) Farklı kişilerin fikri alınabilir
C) Bilimsel deney hapılabilir
D) Sorgulamadan kabul edilebilir
E) daha belirgin kelimeler kullanılabilir

3) kyniklerin temsil ettiği ahlak anlayış ile Hedonistlerin temsil ettiği ahlak anlayışı birbirinden çok farklı olsa da , her ikisininde dayandığı kaynak Sokrates’tir. Ancak bu düşünürler , erdemi ve mutluluğu tanımlarken birbirlerinden farklı tanımlamalar yapmışlardır.
Bu parçadan, felsefe hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Filozoflar farklı konuları ele alsalar da, aynı düşünürler.
B) Aynı konu farklı yorumlanabilir
C) Ortak doğruya ulaşmak zordur
D) Kaynağında yaratıcılık vardır
E) Felsefe öznel bir bakış açısına sahiptir

4)* insan ve evrenin varoluş amacı
* insanın evrendeki yeri ve önemi
* insanın mutluluğa nasıl ulaşacağı
Bu konu başlıkları, aşağıdakilerden hangisinde belirtilen alanlara aittir?
A) felsefe – sanat
B) bilim – din
C) felsefe – mitoliji
D) felsefe – din
E din – sanat

5) Aşağıdakilerden hangisi felsefenin özelliklerinden birisi değildir?
A) olanı olduğu gibi aktarması
B) kişisel olması
C) akla dayalı olması
D) kesin olmaması
E) eleştirel olması

6) Aşağıdakilerden hangisi dinsel bilginin amaçlarından biri olamaz?
A) insan yaşamını ahlaki olarak düzenleme
B) tanrı, doğa ve insan hakkında bilgi verme
C) doğayı insan yararına dönüştürme
D) insanın Tanrı’ya olan inanç bağını güçlendirme
E) emir ve yasaklarla toplum düzenini koruma

7) “Felsefi bilgi yaratılır ve yaşanır”
Buna göre felsefi bilgi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) yığılan bir bilgi olduğu
B) eleştirel olduğu
C) düşünme ve yaşam bilimi olduğu
D) kesin bilgi olduğu
E) nesnel olduğu

8) Aşağıdakilerden hangisinin eleştirel ve bağımsız düşünmeyi temel alan felsefenin ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenemez?
A) hoşgörü kültürünün
B) özgür düşünme kültürünün
C) dinsel otoriteye bağlılığın
D) merak ve hayret duygusunun
E) alternatif düşünce biçimleri ortaya koyabilmenin
9) Fizik biminde Newton’dan çok ileride olduğumuz kesindir; fakat felsefede Platon’dan
Daha ilerde olduğumuz söylenemez.
Bu durum felsefenin hangi özelliğinden kayaklanmaz?
A) olgusal olmamasından
B) sonuçlarının öznel olmasından
C) reölatif (göreceli) bir bilgi olmasıdan
D) akla ve mantığa dayalı olmasından
E) deney ve gözleme açık olmamasıdan

10) İlkçağ filozofunu uğraştıran bir sorun , günümüz filozoflarını da uğraştırabilir
Yukarıdaki belirlemeye göre, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?
A) felsefede amacın kesin bilgiye ulaşmak olduğu
B) felsefedeki soruların farklı olduğu
C) felsefenin açıklamalarında bitmişliğin olmadığı
D) felsefenin bulgularının bilimin bulgularından farklı olduğu
E) felsefenin, bilimsel bilgi sonuçlarıdan yararlandığı

11) Yunanca’da “philosophia” sözcüğü ile ifade edilen, felsefenin Türkçedeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) gerçeklik bilgisi
B) bilgelik bilgisi
C) bilginin gerçekliği
D) bilgelik sevgisi
E) maddenin bilgisi

12) 1. Doğrusaldır
2.kesindir
3. Olgusaldır
4.sistemlidir
5.eleştireldir
Yukarıdaki özelliklerden hangileri yalnızca bilime aittir?
A) 1 ve 2 B) 2 ve 3 C) 2 ve 4
D) 2 ve 5 E) 3 ve 5

13) bilgiler insan için yaşantılar olmadan söz konusu olamaz. Duyumlar aracılığı ile elde edilenler , bilginin kaynağını oluşturur.
Yukarıda verilen bilgi anlayışı aşağıdaki akımlardan hangisine aittir?
A) Rasyonalizm
B) empirizm
C) kritisizm
D) neo pozitivizm
E) pragmatizm

14) İnsan her şeyden önce bilmek ve anlamak ister. Bu amaçla da varlığa dair sorgulamalar yapar. Felsefe insanın bu anlama ve bilme isteğine doyurucu bir zihinsel tatmin sağlar
Yukarıda felsefenin hangi yönünden bahsedilmektedir?
A) konusu
B) yöntemi
C) sonuçları
D) tavrı
E) işlevi

15) Eğer varlığın varlığı söz konusu olsaydı, işte o zaman onun bilgisine dair de bir fikir yürütebilirdik. Ancak varlık yoktur ve bilgisi de olanaklı değilldir.
Bu düşünceler aşağıdaki varlık anlayışlarından hangisine uygundur?
A) materyalizm
B) düalizm
C) oluşçuluk
D) idealizm
E) nihilizm

16) “Felsefe; genç dünyanın yeni şafağını haber veren bir horoz gibidir.”
Diyen bir kişi felsefeye aşağıdaki işlevlerden hangisini yüklemektedir ?
A) hayata bir anlam katma
B) hoşgörülü olma
C) öngörüde bulunma
D) eleştirel olma
E) davranışlara yön verme

17) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde felsefenin ele aldığı konu doğru verilmiştir?
A) maddesel varlıklar
B) metafizik ögeler
C) canlılar dünyası
D) varolan herşey
E) soyut varlıklar

18) Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bireye sağladığı faydalardan biri olamaz?
A) eleştiri yapma becerisi güçlendirir
B) olaylara farklı açılardan bakabilmeyi sağlar
C) kişinin dünya görüşünü zenginleştirir
D) disiplinli düşünme alışkanlığı kazandırır
E) bireyin deney ve gözlem yapma becerisini geliştirir

19) kimi filozoflara göre felsefede sorulara verilen cevaplardan çok bu cevaplara nasıl ulaşıldığı daha önemlidir.
Yukarıdaki ifade de felsefnin hangi özelliği üzerinde durulmaktadır?
A) evrensel nitelikte konularla ilgilenmesi
B) konuları öznel bakış açısı ile ele alması
C) birikimli olarak ilerlemesi
D) sonuçlardan çok, sonuca ulaşmada izlenen yola önem verilmesi
E) kendi içinde düşüncelerin tutarlı bir bütün oluşturması

20) Aşağıdakilerden hangisi felsefenin cevap aradığı sorulardan biri olamaz
A) Evrenin ana maddesi nedir?
B) bilgilerimizin kaynağı nedir?
C) iyi ve kötü kavramı nedir?
D) doğa olaylarını nasıl kontrol edebiliriz?

 

Öğrencim SUDE ÇİL’in performans ödevidir. Eğitim hayatında başarılar dilerim
CEVAP ANAHTARI

1 D
2 E
3 B
4 D
5 A
6 C
7 C
8 C
9 D
10 C

11 D
12 B
13 B
14 E
15 E
16 C
17 D
18 E
19 D
20 D

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı