Sosyoloji Konu Testleri

11.Sınıflar Sosyoloji Dersi Kültür Konu Hazırlık Tarama Testi ve Cevap Anahtarı-1

                   FELSEFEACADEMİSİ.COM

                             Academi Öğrenmeyi Öğretir

KÜLTÜR                                                                                         TEST NO-1

LYS                                                                                                   HAZIRLIK

1.Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür öğesi değildir?

A) Kitap                           B) Baraka                C) Cetvel

D) Din                             E) Elbise

 2. Aşağıdakilerden hangisi kültüre ait bir özellik değildir?

A) Öğrenilmesi

B) Toplumsal olması

C) Kalabalık toplumlara özgü olması

D) Toplumdan topluma değişiklik göstermesi

E) Birleştirici ve bütünleştirici olması

 3. Fiziki çevrenin ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte, kültürel değişimler de yaşanmaktadır. Sinema, radyo, televizyon, gazete gibi haberleşme araçları; geleneksel kültürleri etkileyerek insanlarda, davranışsal ve kültürel farklılıklar meydana getirebilmektedir.

Bu parçada kültürel değişimin hangi yönü vurgulanmıştır?

A) Fiziki çevre ve bilimin etkisiyle meydana gelmesi

B) İnsan tarafından meydana getirilmesi

C) Toplumlar arasındaki ilişkilerden etkilenmesi

D) Toplumdan topluma değişiklik göstermesi

E) İnsan ihtiyaçlarına cevap vermesi

 4. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde, kültürler arası etkileşimi yoğunlaştırarak toplumsal değişmeleri hızlandıran en önemli faktördür?

A) Dünya nüfusunun hızla artması

B) Ekonomik ilişkilerin yoğunlaşması

C) Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması

D) İş bölümü ve uzmanlaşmanın artması

E) Turizm etkinliklerin yaygınlaşması

 5. Savaş, günümüzdeki birçok toplumsal olay gibi hatta onlardan daha fazla görsellikle kavranan bir niteliğe sahiptir. Yazı dilinin savaşı, yeteri kadar canlandırması mümkün olmaz. Görüntünün bu kadar öne çıkmasının bir nedeni, izleyen için savaşın kışkırtıcı, heyecan verici, trajik yanının kendini en iyi ancak görüntü diliyle aktarması; diğer nedeni ise düşünme ve kavrama biçimlerinde görüntünün egemen duruma gelmesidir.

Bu parçada vurgulanmak istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Savaşların tekniğinde birçok değişiklikler meydana gelmiştir.

B) Teknoloji, toplumsal değişmede zihne egemen olmuştur.

C) Yazı dili, görüntü kadar etkileyici olamaz.

D) Heyecan ve kışkırtıcı görüntüler insanda merak uyandırır

E) Savaşlar günümüzde TV’ lerden naklen izlenebilir.

 6. “Bireyin, kültürü ile ilgili değer ve normları kendi özüyle birleştirerek benimsemesi” aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A) Toplumsallaşma         B) Öğrenme              C) Bütünleşme

D) İçselleştirme              E) Anomi

 7. Medeniyetler herhangi bir ulus ya da coğrafyaya mahkum edilemezler. Çünkü bir çok milletin, inancın ve kültürün ortak katkısıyla meydana gelmişlerdir. Medeniyeti tek bir coğrafyaya kapatmak, tek bir toplumun tekeline vermek; onu dondurmak, kemikleştirmek, bitkisel hayata sokmak demektir.

Bu parçadan çıkarılacak yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medeniyetler, doğar, gelişir ve ölür.

B) Medeniyetler, evrenseldirler.

C) Bir medeniyet aynı çizgide gelişme gösteremez.

D) Medeniyetler zamanla yok edilmektedir.

E) Medeniyetler uzun ömürlü ve geniş alanlıdırlar.

 8. Kültürlerin oluşumu; toplumların yerleştikleri, vatan edindikleri yerlerden de etkilenir. Örneğin, Eskimoların kültüründe kutup hayatının belirleyici rolü varken; Ekvator’da ya da Akdeniz sahillerinde yaşayan toplumların belirleyicileri farklıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Her toplumun farklı bir kültürel yapısı vardır.

B) Kültürü, coğrafi yapı da etkiler.

C) Çevrenin insan ve toplum üzerinde bir etkisi vardır.

D) Kültürün oluşumunda asıl etken, önceki kuşaklardan aktarılan yaşama şekilleri ve bilgilerdir.

E) Kültürel oluşumlardan biri diğerine benzemez.

  9. İnsanların tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde oluşturarak sonraki kuşaklara aktardıkları maddi ve manevi öğeleri kapsayan bütüne verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kültür                     B) Norm                     C) Değer

D) Toplum                  E) Kurum

 

10. Kültür, bir toplumun tarihsel ve toplumsal gelişim süreci içinde oluşturduğu ve sonraki kuşaklara aktardığı maddi ve manevi öğeleri kapsayan bir bütündür. İnsan topluluğunun olduğu her yerde, birbirinden farklı da olsa kültür vardır.

Bu parçadan hareketle kültür için yapılabilecek en kapsamlı tanım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsaldır.

B) Her toplumda olması gereken bir unsurdur.

C) Zamanla değişir.

D) Toplumun oluşturduğu ve sonraki kuşaklara aktardığı her türlü öğeyi kapsayan bir kavramdır.

E) Toplumdan topluma ve aynı toplum içerisinde zamandan zamana değişiklik gösteren birleştirici ve bütünleştirici öğeler bütünüdür.

                    

 11. Her toplumun kültürü, o toplumu meydana getiren insanların hayat anlayışlarıyla yakından ilgilidir; ilgili olmanın ötesinde, bu hayat anlayışının doğrudan doğruya pratik alandaki yansımasıdır kültür.

Bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmıştır?

A) Kültür, ait olduğu toplumun hayat anlayışlarının ürünüdür.

B) Kültür ve hayat anlayışı arasında benzerlik olabilir.

C) Kültür, pratik yaşamı ifade eder.

D) İnsanların hayat anlayışlarının kültür üzerindeki etkisi azaltılmalıdır.

E) Kültür, insanların hayat anlayışlarını belirler.

 12. Ne kadar geleneksel ve tutucu olursa olsun, her toplum ve her kültür sürekli değişim içerisindedir. Değişme, kültür ve toplumun doğasında vardır. Fakat bu değişme bazen planlı ve bilinçsiz, bazen ise bilinçsiz ve tesadüfi olabilir. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Değişim içerisinde olmayan toplum yoktur.

B) Toplumsal değişim çeşitli şekillerde gerçekleşebilir.

C) Toplumun ve kültürün yapısı değişmeyi engellemez.

D) Değişim, her toplum ve kültürde varlığını sürdürdüğü için evrenseldir.

E) Geleneksel ve tutucu toplumlarda değişim, planlı ve kasıtlı olur.

 

                       CEVAPLAR

 1D-2C-3A-4C-5C-6D-7B-8B-9A-10D-11C-12E

Etiketler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı