Sosyoloji Yazılı Soruları 2018-2019

11.Sınıf Sosyoloji Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Test Soruları ve Cevapları

11.SINIF SOSYOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA KARMA SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI WORD DOSYASI İNDİR

 

AD:

SOYAD:

SINIF:

NO:

 

 

ÇUKUROVA  SALBAŞ ANADOLU LİSESİ

2013-2014 SALBAŞ ANADOLU LİSESİ

11.SINIFLAR

DEĞERLENDİRME SINAVI SORU HAZIRLAMA FORMU

 

 

SINAV DÖNEMİ:

1

SINAVIN SAYISI:

2

SINIF:

    11-A/B

 

DERSİN ADI:

SÜRESİ:

DUYURU TARİHİ:

SINAV TARİHİ:

SONUÇLARIN DUYURULMASI:

                 SOSYOLOJİ

  40DK

 

 

 

                                                                                       SORULAR


1-Küçük dinamik grupların işleyişi ve bu yolla insan ilişkilerindeki yaklaşma ve uzaklaşma derecelerini ölçen sosyolojinin araştırma tekniğidir.

   Bu araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gözlem                       C) Monografi           B) Anket                   D) Biyografi                     E) Sosyometri        

 

2-Sosyologlar, toplumsal olayları ve olguları incelerken tarafsız davranmalıdır. Kendi istek, çıkar ve inançlarını bir kenara bırakmalıdırlar. İçinde yetiştikleri toplumun kültürel değer ve inanışlarının etkisinde kalmadan, araştırmalarını sürdürmelidirler.

   Buna göre sosyolog için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A) Diğer bilimlerle işbirliği içinde olmalı.

B) Sistematik bir çerçeve kullanmalıdır.  

C) Toplumsal kültüre dikkat etmeli  

D) Nesnel davranmalı.   

E) Kendine özgü yöntemler kullanmalı.

 

3- Bireyin toplumsal yapıda işgal ettiği yere sosyal statü denir.

Buna göre ,aşağıdakilerden hangisi sosyal statünün özelliği değildir?

A) Birey birden çok statüye sahip olabilir.

B)Doğuştan ve sonradan kazanılabilir.

C)Birbirinden bağımsız değildirler.

D)Statülerin farklı rolleri vardır.

E)Önemi ve saygınlığı her zaman aynıdır.

4-            I.                                                          II.

Yukarıdaki I. Ve II. Numaralı piramitlere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. Piramitte doğurganlık oranı fazladır.
B) II.nolu piramitte alt ve üst tabakların gelirleri birbirine yakındır.
C) II.nolu piramitteki toplum I.nolu piramitteki topluma göre eğitim seviyesi daha fazladır.
D) I. Nolu piramitteki refah düzeyi düşüktür.
E)  I. Nolu piramitte köyden kente göçler fazladır.

5-  Değişme ve gelişme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

    A) Değişme bir durumdur.

    B) Değişme gelişmeyi için alan daha genel durumdur.

    C) Gelişme bir süreci temsil eder.

    D) Değişme gelişmiş toplumlara özgü bir durumdur.

    E) Gelişme gelişmekte olan toplumlarda daha fazla görülür.

 

6- Rol ; bireyin sahip olduğu statüye ilişkin toplumun bireyden beklentileridir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumun bireyden beklediği rollerden değildir?

A) Bir öğrencinin çalışıp eve katkı sağlaması.          

B)Bir öğretmenin öğrencilerin anlayacağı şekilde ders anlatması          C) Hakimin adil olması.

D) Doktorun maddiyat gözetmeden hastayı tedavi etmesi.

E) Bir annenin ev işlerini iyi yapması.

7- Aşağıdaki özelliklerden hangisinin birincil gruplarda görülmesi beklenemez?

A) Grubun üye sayısı azdır         B) Biz bilinci hakimdir.                   C)İlişkiler yazılı kurallara dayalıdır.

 D)İlişkilerde çıkar gözetilmez.  E) Grup içindeki ilişkide süreklilik vardır.

 

 

8- Toplumsal grupların oluşması için bazı şartların oluşması gereklidir , aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan değildir?

 

A) Ortak amaç ve değerlerin olması.

B)En az iki kişiden oluşması.

C) Grupta iş bölümünün var olması.

D) Grup üyelerinin ,grupta istediği rolü almaları.

E)Grup yapısının zamanla değişebilmesi.

 

9- Aşağıdaki hangisindekilerden hangisi toplumsal çözülmenin nedenlerinden biri değildir?

A)Milli birlik bilincinin zayıflaması. B) Demokratik kurumların yetersizliği C) Siyasal partilerin yetersizliği D) Örgütlenme yetersizliği E) Tabakaların farklılaşması

 

 

10- Markette çalışan Umut kışın şehirdeki şubede çalıştığı halde , yaz aylarında ilçedeki şubesinde çalışmaktadır. Bu durum aşağıdakileden hangisini örneklendirmektedir?

 

A) Toplumsal dayanışma               B)Dikey hareketlilik    

C)Toplumsal tabakalaşma            D)Toplumsal değişme

E) Yatay hareketlilik

 

11-Her birey toplumda bir mevki işgal eder bu statü olarak adlandırılır, bunların bazıları doğuştan , bazıları ise çaba sonucu edinilir ve statüye uygun rolü toplum belirler , bireyin sahip olduğu bu rolün değerini davranışlarıyla tayin eder.

Bu açıklamada aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 

A) Rol , statüye bağlıdır.

B) Statüyü toplum belirler

C)Prestiji belirleyen bireydir.     

D)Doğuştan gelmeyen statüler mevcuttur.

E)Çaba sonucu kazanılan statüler daha değerlidir.

 

12-Aralarında zenginlik ,statü, prestij bakımında belirgin farklılıklar bulunan toplumsal kategoriler ,aşağıdaki kavramların hangisi ile adlandırılır?

A) Yığın         B)Tabaka     C)Grup    D)Kitle     E)Rol

 

13-Olgu : Aynı türden meydana gelen  çok sayıdaki tekil durumun bir süreç ifade etmesidir . Aşağıdakilerden hangisi bir toplumsal olgu sayılmaz?

A) İşçi isyanları       B) Burjuva devrimleri       C) Petrol savaşları

D) 1917 Sovyet devrimi   E) Milliyetçilik hareketleri

 

14-Malların bollaşması, tüketim isteğinin yükselmesi ve alım gücünde gözlenen görece artış, kitle iletişim araçlarının da yardımıyla, özellikle büyük kentlerde yoğunlaşmış nüfusta bir hoşnutluk duygusu yaratmış bulunuyor. Televizyonlarda, sinemalarda, gazetelerde yayınlananlarla kitleler bir tür ürün narkozlanmasına uğratılıyor ve kitleler yine bu tür araçlarla toplumsal sorunlar karşısında kayıtsızlaştırılıyor, apolitikleştiriliyor. Kentte ve kırda, kişisel refah ve güvenlik kaygısı daha ağır basması ve tüketim ideolojisi tüm sınıf ve kesimlerde hızla içselleşmesi. Sözü edilen duru durum aşağıdaki kavramların hangisi ile açıklanır?

 

A) Kültürleşme              B) Etnosantrizm           C) Popüler kültür

D) Kültürel gecikme     E) Kültür şoku

 

15-Kültür maddi ve manevi unsurlardan oluşan bir insani örüntüdür.

Bular dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir kültürel unsurdur?

A)Düğün töreni       B) Folklor kostümü         C) Mimari yapı

D) Su kanalları        E) Bilgisayar

 

16- Herhangi bir kültürel unsurda meydana gelen gelişmenin başka bir kültürel unsur tarafında takip edilememesi , hızına ayak uyduramaması hangi kavramla açıklanır?

A) Kültürleşme              B) Etnosantrizm           C) Popüler kültür

D) Kültür şoku               E) Kültürel gecikme    

 

17-I Küreselleşme

     II-Kültür

     III-Teknoloji

     IV-Fiziksel çevre

     V-Demografi

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerdir?

 

A) I-III-V                B) I-II-III-IV-V             C)  II-III-IV    

D) I-II-III-IV           E) I-III

 

 

 

 

 18- Açık toplumsal tabakalaşmanın olduğu bir toplumda aşağıdaki özelliklerin hangisi ya da hangileri görülür?

I-Tabakalar arası geçiş hızlıdır.

II-Kişisel beceriler önemli rol oynar.

III-Eğitim sınıf değişiminde önemli paya sahiptir.

IV-Demokratik yapı mevcuttur.

V-Statüler genelde kazanılmış statüdür.

 

A) II-III-V                   B) I-II-IV                   C) III-V 

D) I-II-III-IV-V           E) I-II-III-V

19-

 

Yukarıdaki sosyal tabakalaşma piramidine sahip bir toplum için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A)Nüfus artış hızı azdır.    

B) Köyden kente göç oranı düşüktür.

C) Ortalama insan ömrü kısadır.

D) Ortalama gelir yüksektir.

E) Sanayileşme oranı yüksektir.

 

20-Sosyal değerler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A) Toplumsal çözülmeyi hızlandırır.

B) Toplumdan topluma değişirler.

C) Davranışlara yön verir.

D) Rollerin seçiminde yol göstericidir.

E) Dayanışmayı sağlar.

 

 

 

Başarı azim gerektirir, azim ise irade. Bazı hedefler, başarısız olmaya da değer. Gerçek başarı,başarısız olma korkusunu yenebilmektir.

 

                                                                                                                         BAŞARILAR

                                                                                                                         ZİYA ÖZCAN

                                                                                                        FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 

 

 

 

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı